Tudóstér: Bába Barbara publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 34 Open Access: 5
2021
 1. Bába, B.: A jelenkori nyelvjárási adatok történeti dialektológiai forrásértéke.
  Magy. nyelv. 117 (1), 23-37, 2021.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Linguistics and Language
 2. Bába, B.: Az ë ~ ö szembenállás területi és kronológiai sajátosságai.
  Nyelvtud. Közl. 117 301-324, 2021.
 3. Bába, B.: Az ëü diftongus a korai ómagyar kor nyelvjárásaiban.
  Magy. nyelvjár. 59 83-101, 2021.
 4. Bába, B.: Gyakorisági viszonyok a korai ómagyar kori hangtani nyelvjárási különbségek leírásában.
  Helynévtört. tanulm. 17 87-103, 2021.
 5. Bába, B.: Sources in historical dialectology.
  Dialectologia et Geolinguistica 29 (1), 19-36, 2021.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Linguistics and Language
2020
 1. Bába, B.: A korai ómagyar kori í ~ é szembenállás vizsgálatának lehetőségei és korlátai.
  Magy. nyelvjár. 58 61-79, 2020.
 2. Bába, B.: A Magyar földrajzi köznevek táráról.
  In: Tulajdonnevek és szótárak. Szerk.: Farkas Tamás, Slíz Mariann, ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet : Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 223-230, 2020. ISBN: 9789634892373
 3. Bába, B.: Az l hang kiesése a korai ómagyar kor nyelvjárásaiban.
  Helynévtört. tanulm. 16 129-147, 2020.
 4. Bába, B.: On the Mixed Linguistic Status of Medieval Charters.
  Stud. Philolog. Univ. Velikotarnovensis. 39 281-288, 2020.
 5. Bába, B.: The Source Value of Proper Names in Historical Dialectology.
  In: Onomastikas petijumi II = Onomastic Investigations II. : Proceedings of the Inter-national Scientific Conference. Ed.: Laimute, Balode; Kristians, Čīšangs, Latvian Language Institute, University of Latvia, Riga, 7-17, 2020. ISBN: 9789934580031
2019
 1. Bába, B.: Az i ~ ü szembenállás területi és kronológiai sajátosságai a korai ómagyar korban.
  In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei X.. Szerk.: Forgács Tamás, Németh Miklós, Sinkovics Balázs, Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged, 7-18, 2019. ISBN: 9789633066775
 2. Bába, B.: Bárth M. János: Névföldrajzi térképlapok Erdélyből. A helynévadás területi variabilitása a történeti adatok tükrében.
  Magy. nyelvjár. 57 202-208, 2019.
  (Ismertetett mű: Bárth M. János. -Névföldrajzi térképlapok Erdélyből. A helynévadás területi variabilitása a történeti adatok tükrében. /Budapest : Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2018. -174 p.)
 3. Bába, B.: Szempontok a nyelvjárástörténet forrásanyagainak értékeléséhez.
  In: Forráskutatás, forráskiadás, tudománytörténet III.. Szerk.: Haader Lea, Juhász Dezső, Korompay Klára, Szentgyörgyi Rudolf, Terbe Erika, C. Vladár Zsuzsa, Magyar Nyelvtudományi Társaság; ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Budapest, 30-38, 2019. ISBN: 9786155061196
 4. Bába, B.: Szempontok az ómagyar kori hangtani szembenállások területi alapú leírásához.
  Magy. nyelvjár. 57 89-99, 2019.
2018
 1. Bába, B.: Módszertani problémák az ómagyar kori hangtani nyelvjárási különbségek leírásában.
  Magy. nyelvjár. 56 89-102, 2018.
2017
 1. Bába, B.: A földrajzi köznevek funkcionális jellemzői.
  Magy. nyelv. 113 (2), 167-178, 2017.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Language and Linguistics
  Q3 Linguistics and Language
2016
 1. Bába, B.: Földrajzi köznevek térben és időben.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 187 p., 2016. ISBN: 9789633185995
 2. Bába, B.: Lexical topoformants in toponyms.
  Acta onomast. 55 17-24, 2016.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Language and Linguistics
  Q4 Linguistics and Language
2015
 1. Bába, B.: A Hajdúböszörményi és a Hajdúhadházi járás helynevei.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 472 p., 2015. ISBN: 9789633185025
2014
 1. Bába, B.: A földrajzi köznevek használatának speciális színtere: a középkori oklevélírói gyakorlat.
  Helynévtört. Tanulm. 10 139-153, 2014.
 2. Bába, B., Nemes, M.: Magyar földrajzi köznevek tára.
  Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 338 p., 2014. ISBN: 9789633184400
2013
 1. Bába, B.: A földrajzi köznevek etimológiai és kronológiai rétegződése.
  In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VII. : 2012. március 29-30 : [a konferencia szerkesztett anyaga]. Szerk.: Forgács Tamás, Németh Miklós, Sinkovics Balázs, SZTE M. Nyelvészeti Tansz., Szeged, 7-15, 2013. ISBN: 9789633062494
 2. Bába, B.: A vejsze lexéma története és korai ómagyar kori előfordulásai.
  Helynévtört. Tanulm. 9 43-56, 2013.
 3. Bába, B.: Földrajzi köznevek mint lexikális helynévformánsok.
  Magy. Nyelvjár. 51 103-110, 2013.
 4. Bába, B.: Zilahi Lajos: Sárréti tájszótár.
  Magy. Nyelvjár. 51 204-207, 2013.
  (Ismertetett mű: Zilahi Lajos. -Sárréti tájszótár /Budapest : Argumentum Kiadó, 2011. -490 p. -)
2012
 1. Bába, B.: A földrajzi köznév fogalma.
  Helynévtört. Tanulm. 8 121-131, 2012.
 2. Bába, B.: Fanevek helynévformáns szerepe a korai ómagyar korban.
  Helynévtört. Tanulm. 7 69-75, 2012.
2011
 1. Bába, B.: Puszta földrajzi köznevek helynévalkotó szerepe az ómagyar korban ? A jelentéshasadás.
  Helynévtört. Tanulm. 6 121-131, 2011.
2010
 1. Bába, B.: [Ismertetés].
  Magyar nyelvjárások : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 48 263-266, 2010.
  (Ismertetett mű: szerk. Farkas Tamás és Kozma István. -A családnév-változtatások történetei időben, térben, társadalomban /Budapest : Gondolat : Magyar Nyelvtudományi Társaság , 2009.)
 2. Bába, B.: Földrajzi köznévi fogalmak megnevezési rendszerének tagoltsága a romániai magyar nyelvjárásokban.
  Helynévtört. Tanulm. 5 235-244, 2010.
2009
 1. Bába, B.: Néhány lehetőség és módszer a földrajzi köznevek jelentésföldrajzi vizsgálatában.
  Helynévtört. Tanulm. 4 73-83, 2009.
2008
 1. Bába, B., Bölcskei, A., Császi, I.: A fanevet tartalmazó helynevek morfológiai szempontú vizsgálata.
  In: Név és valóság : a VI. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai. Szerk.: Bölcskei Andrea, N. Császi Ildikó, Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, Budapest, 53-59, 2008.
 2. Bába, B.: A fanevet tartalmazó helynevek morfológiai szempontú vizsgálata.
  Juvenilia. 2 16-22, 2008.
2006
 1. Bába, B.: A szláv eredetű fanevek nyelvtörténeti jelentősége és vizsgálati lehetőségei.
  Szkholion. 2 47-56, 2006.
feltöltött közlemény: 34 Open Access: 5
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK