Tudóstér: Debreczeni Attila publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 151 Open Access: 49
2022
 1. Debreczeni, A.: A tanfelügyelő Kazinczy programja.
  Irodtört. közl. 126 (4), 441-476, 2022.
 2. Debreczeni, A.: Kisfaludy Sándor 250 = Sándor Kisfaludy at 250.
  Magy. tud. 183 (11), 1488-1492, 2022.
 3. Debreczeni, A., Béres, N., Doncsecz, E., Hovánszki, M.: Verseghy Ferenc művei: Elektronikus kritikai kiadás.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, [s.p.], 2022.
2020
 1. Debreczeni, A.: Kazinczy fogságában: Debreceniek a debreceniség-vitában.
  In: Az irodalom és a kultúra éltető közege: a lokális és a regionális. Szerk.: Albu-Balogh Andrea, János Szabolcs, Verók Attila, Erdélyi M úzeum -Egyesület, Kolozsvár, 67-73, 2020. ISBN: 9786067391695
 2. Debreczeni, A.: Széphalom: Kazinczy és egy emlékezethely születése.
  Irodalomismeret. 31 (3-4), 3-49, 2020.
 3. Debreczeni, A.: Szöveghálót fon az estve: tanulmányok.
  Reciti, Budapest, 457 p., 2020. ISBN: 9786156255105
2019
 1. Debreczeni, A.: Kiindulópontok és kontextusok Fazekas Mihály életművének újraértelmezéséhez.
  Alföld. 70 (10), 49-89, 2019.
2018
 1. Debreczeni, A.: Az elektronikus kiadás színe és visszája.
  In: A humán tudományok és a gépi intelligencia. Szerk.: Tolcsvai Nagy Gábor, Gondolat K., Budapest, 48-61, 2018, (A humán tudományok alapkérdései : az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának könyvsorozata, ISSN 2560-0885 ; 3.) ISBN: 9789636938703
 2. Kazinczy, F., Debreczeni, A., Deák, E., Doncsecz, E., Tóth, J.: Költemények.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1146 p. (2 kötet), 2018. ISBN: 9789633186954
2017
 1. Debreczeni, A.: Kazinczy kiadatlan levele és a Vida Lászlóhoz írott episztola története.
  Széphalom. 27 17-25, 2017.
 2. Debreczeni, A.: Kazinczy versei Toldy Handbuchjában.
  In: Hortus Amicorum: Köszöntőkötet Egyed Emese tiszteletére. Szerk.: Bartha Katalin Ágnes, Biró Annamária, Demeter Zsuzsa, Tar Gabriella-Nóra, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 214-221, 2017. ISBN: 9786067390773
2016
 1. Debreczeni, A.: "Szenczi Molnár Albert' keze".
  In: In via eruditionis: tanulmányok a 70 éves Imre Mihály tiszteletére. Szerk.: Bitskey István, Fazakas Gergely Tamás, Luffy Katalin, Száraz Orsolya, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 271-278, 2016. ISBN: 9789633185759
 2. Debreczeni, A.: A Kazinczy kritikai kiadás műhelyéből.
  In: A legféltőbb kincs : előadások, tanulmányok. Szerk.: Nyiri Péter, Magyar Nyelv Múzeuma ; Budapest : Petőfi Irodalmi Múzeum, Sátoraljaújhely, 21-24, 2016, (Múzsák kertje, ISSN 2063-9392 ; 4.) ISBN: 9786158024235
 3. Debreczeni, A.: Csokonai és a többiek: az irodalomtörténész Borbély Szilárd: szubjektív pályaképvázlat.
  Stud. litt. 54 (1-2), 9-14, 2016.
 4. Debreczeni, A.: Kollégiumi drámagyűjtemények.
  Irodalomtört. Közl. 120 (3), 406-409, 2016.
  (Ismertetett mű: szerk., sajtó alá rend. Demeter Júlia ; sajtó alá rend. Czibula Katalin, Pintér Márta Zsuzsanna. -Kollégiumi drámagyűjtemények /Budapest : Argumentum, cop. 2015. -1110 p. : ill. ; 24 cm. -)
2015
 1. Debreczeni, A.: "szívére szorítja lélekben maga előtt lebegő magyar Dugonittsát": Dugonics András Etelkája a 18. század végén.
  Tiszatáj. 69 Diákmelléklet, 1-12, 2015.
 2. Debreczeni, A.: A kötés napja: (Kazinczy Ferenc feleségül kéri Török Sophie-t).
  Széphalom. 25 95-99, 2015.
 3. Debreczeni, A.: Kazinczy és az első gyűjteményes szonett-kiadás.
  In: Amicitia: Tanulmányok Tüskés Gábor 60. születésnapjára = Beiträge zum 60. Geburtstag von Gábor Tüskés. Szerk.: Lengyel Réka, Csörsz Rumen István, Hegedüs Béla, Kiss Margit, Lénárt Orsolya, Reciti Kiadó, Budapest, 363-373, 2015. ISBN: 9786155478192
 4. Debreczeni, A.: Kazinczy fogság előtti költészete és a nyilvánosság fórumai.
  Magyar Könyvszle. 131 184-199, 2015.
 5. Debreczeni, A.: Kazinczy kiadatlan levele és a Vida Lászlóhoz írott episztola története.
  In: "Hogy megállítaná a múló időt": Antológia Márkus Béla 70. születésnapjára. Szerk.: Imre László, Orpheusz Kiadó, Budapest, 25-38, 2015. ISBN: 9789639809659
 6. Debreczeni, A.: Kazinczy verseinek egy rejtélyes kézirata.
  In: In memoriam Görömbei András. Szerk.: Baranyi Norbert, Imre László, Takács Miklós, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 93-102, 2015. ISBN: 9789633184646
2014
 1. Debreczeni, A.: Kazinczy, a dokumentátor.
  In: Irodalomértelmezések a felvilágosodástól napjainkig: I. Magyar felvilágosodás. Irodalom; II. (Mű)forma és értelmezés. Szerk.: Egyed Emese, Egyetemi Műhely Kiadó : Bolyai Társaság, Kolozsvár, 281-289, 2014. ISBN: 9786068145570
 2. Debreczeni, A.: Kazinczy, az alkalmi költő.
  In: Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások. Szerk.: Biró Annamária, Boka László, Partium ; Budapest : Reciti, Nagyvárad, 97-104, 2014. ISBN: 9786068156606
 3. Debreczeni, A.: Kazinczy Daimoniájának hermetizmusa.
  In: "Szirt a habok közt": Tanulmányok Imre László 70. születésnapjára. Szerk.: Bényei Péter, Gönczy Monika, S. Varga Pál, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 95-103, 2014. ISBN: 9789633184516
 4. Debreczeni, A.: Kazinczy emlékállító archívuma 1802-1803-ból.
  Irodalomtört. Közl. 118 (2), 226-244, 2014.
 5. Debreczeni, A.: Kazinczy fogság előtti verseinek két fő kéziratos forráscsoportja.
  Széphalom. 24 201-217, 2014.
 6. Debreczeni, A.: Kritikai kiadás papíron és képernyőn.
  In: Textológia - filológia - értelmezés: Klasszikus magyar irodalom. Szerk.: Czifra Mariann, Szilágyi Márton, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 24-37, 2014. ISBN: 9789633184684
2013
 1. Debreczeni, A.: Kazinczy ismeretlen félíves nyomtatványa a Magyar Museum indulása előtti évből.
  Széphalom. 23 267-275, 2013.
 2. Debreczeni, A.: Nemzeti nagylét, nagy temető és - Batsányi: Egy nemzeti narratíva formálódása.
  In: A magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti és módszertani alapjai. Szerk.: S. Varga Pál, Száraz Orsolya, Takács Miklós, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 208-226, 2013. ISBN: 9789633183847
2012
 1. Debreczeni, A.: Csokonai költői életművének kronológiai rendje.
  Akadémiai K., Budapest, 726 p., 2012. ISBN: 9789633182222
 2. Debreczeni, A.: Folyóirat vagy gyűjteményes kötet? (Csokonai Diétai Magyar Múzsája).
  In: Médiumok, történetek, használatok : ünnepi tanulmánykötet a 60 éves Szajbély Mihály tiszteletére / [szerk. Pusztai Bertalan] ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, SZTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, Szeged, 39-47, 2012. ISBN: 9789633061770
 3. Debreczeni, A.: Kazinczy, a dokumentátor.
  Széphalom. 22 13-19, 2012.
 4. Debreczeni, A.: Nemzeti nagylét, nagy temető és - Batsányi: egy nemzeti narratíva formálódása.
  Stud. litt. 51 (1-2), 67-87, 2012.
2011
 1. Debreczeni, A.: A görög szobor és az idill.
  Buksz. 23 (1), 68-71, 2011.
 2. Debreczeni, A.: A Kazinczy kritikai életműkiadás textológiai problémái.
  Publ. Univ. Misk. Sec. Phil. 16 (1), 25-32, 2011.
 3. Debreczeni, A.: Az aesthetica fogalma és a Magyar Museum programja.
  In: Edmund Burke esztétikája és az európai felvilágosodás. Szerk.: Horkay Hörcher Ferenc, Szilágyi Márton, Ráció, Budapest, 193-211, 2011. ISBN: 9786155047169
 4. Debreczeni, A.: Egy adalék Pázmányhoz és Kazinczyhoz.
  In: Eruditio, virtus et constantia : tanulmányok a 70 éves Bitskey István tiszteletére. Szerk.: Imre Mihály, Oláh Szabolcs, Fazakas Gergely Tamás, Száraz Orsolya, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 160-164, 2011. ISBN: 9789633181065
 5. Debreczeni, A.: Translation-program of the first Hungarian periodical in the late 18th century.
  In: L'eredita classica nella cultura italiana e ungherese dell'Ottocento dal Neoclassicismo alle Avanguarde. A cura di.: B. Alfonzetti e P. Sárközy, Casa Editrice della Sapienza, Universitá di Roma, Roma, 239-246, 2011.
2010
 1. Debreczeni, A.: Egy Kazinczy-vers genetikus dossziéja.
  Széphalom. 20 43-49, 2010.
 2. Debreczeni, A.: Genetikus szöveg és szövegcsalád.
  In: Színház, dráma, irodalom : tanulmányok a 70 éves Nagy Imre tiszteletére. Szerk.: Tóth Orsolya, Pro Pannónia, Pécs, 54-57, 2010, (Pannónia könyvek,0237-4277)
 3. Debreczeni, A.: Ízlés és érzékenység: a 18. század végi román-vita egyik összefüggéséhez.
  In: Építész a kőfejtőben : tanulmányok Dávidházi Péter hatvanadik születésnapjára. Szerk.: Hites Sándor, Török Zsuzsa, rec.iti, Budapest, 344-357, 2010.
 4. Debreczeni, A.: Kazinczy, a nyilvánosság és 1790: a Hamlet-ajánlás és kontextusai.
  In: Nemzeti művelődés - egységesülő világ / főszerk. Szegedy-Maszák Mihály, Napkút Kiadó, Budapest, 129-142, 2010.
 5. Debreczeni, A.: Kérdések Kazinczy ifjúkori ars poeticája, Az áldozó körül.
  In: Tanulmányok a klasszikus magyar irodalom köréből. Szerk.: Imre László, Gönczy Monika, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 88-95, 2010, (Studia Litteraria, 0562-2867 ; 48.) ISBN: 9789633181270
 6. Debreczeni, A., Gönczy, M.: Ragyogni és munkálni: kultúrtudományi tanulmányok Kazinczy Ferencről.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 486 p., 2010. ISBN: 9789634733553
2009
 1. Debreczeni, A.: Az aesthetica fogalma és a Magyar Museum programja.
  Laokoon 62009.
 2. Debreczeni, A., Csörsz Rumen, I.: Ki ütött vissza először? avagy a Debreceni Grammatika és Kazinczy.
  In: Margonauták. Szerk.: Csörsz Rumen István et al, rec.iti, Budapest, 46-50, 2009.
 3. Debreczeni, A.: Kritika, nyilvánosság, ízlés a Magyar Museum programjában.
  Széphalom. 19 17-20, 2009.
 4. Debreczeni, A.: Tudományok, literatúra, nemzeti karakter: A Mindenes Gyűjtemény programja.
  Magyar Könyvszle. 125 (3), 323-343, 2009.
 5. Debreczeni, A.: Tudós hazafiak és érzékeny emberek: integráció és elkülönülés a XVIII. század végének magyar irodalmában.
  Universitas Kiadó, Budapest, 532 p., 2009. ISBN: 9789639671300
 6. Debreczeni, A., Fórizs, G.: Zrínyi és Gyöngyösi jelentőségének megítélése a Magyar Museum körében.
  In: Aranyozás : Tanulmányok Korompay H. János hatvanadik születésnapjára. Szerk.: Fórizs Gergely, rec.iti, Budapest, 26-34, 2009.
2008
 1. Debreczeni, A.: Az íróelődökhöz való viszony a Magyar Museum programírásaiban.
  Széphalom. 18 75-81, 2008.
2007
 1. Debreczeni, A.: "Bacchánsok" és "Proselyták": poétikai törekvések a Magyar Museum programjában.
  Irodalomtörténet. 88 373-397, 2007.
 2. Debreczeni, A.: "Szelíd tudományok": az Uránia programja.
  Irodalomtört. Közl. 111 582-615, 2007.
 3. Debreczeni, A.: Ízléselv és nyelvi norma: Kazinczy és Földi vitája az Anakreón-fordításokról.
  Széphalom. 17-23, 2007.
 4. Debreczeni, A.: Katona József történelmi művei: sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta Orosz László, Budapest, Balassi Kiadó, 2005, 226 1..
  Irodalomtört. közl. 111 (4-5), 548-549, 2007.
  (Ismertetett mű: sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Orosz László. -Katona József történelmi művei /Budapest : Balassi, 2005. -226, [1] p., [7] t. -)
 5. Debreczeni, A.: Közönségképzet és olvasásmód: (Nézőpontok az 1780-as, 1790-es évek irodalmának vizsgálatához).
  Új hegyvid. 2 (3-4), 186-197, 2007.
 6. Debreczeni, A., Devescovi, B., Szilágyi, M., Vaderna, G.: Mintakövetés és nyelvtisztaság: a 18. század végi fordítás-vita összefüggéseihez.
  In: Kolligátum : tanulmányok a hetvenéves Bíró Ferenc tiszteletére. Szerk.: Devescovi Balázs, Szilágyi Márton és Vaderna Gábor, Ráció, Budapest, 98-108, 2007.
2006
 1. Debreczeni, A.: Csokonai Vitéz Mihály: A Magánossághoz.
  In: Irodalomtanítás a harmadik évezredben / [főszerk. Sipos Lajos] ; [szerk. Fűzfa Balázs], Krónika Nova, Budapest, 428-435, 2006. ISBN: 9639423750
 2. Debreczeni, A.: Irodalomszemléletek a Magyar Museumban.
  In: Historia litteraria a XVIII. században. Szerk.: Csörsz Rumen István, Hegedűs Béla, Tüskés Gábor, Universitas, Budapest, 309-320, 2006. ISBN: 9639671010
2005
 1. Debreczeni, A., Gönczy, M.: Et in Arcadia ego: A klasszikus magyar irodalmi örökség feltárása és értelmezése.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 543 p., 2005. ISBN: 9634728995
 2. Debreczeni, A.: Holbach et Rousseau dans la littérature hongroise de la fin du XVIIIe siécle: un tournant dans l'histoire de la sensibilité.
  Studia Romanica de Debrecen. Bibliothéque française. 5 169-178, 2005.
2004
 1. Debreczeni, A.: Első folyóirataink: Magyar Museum.
  Kossuth Egy. K., Debrecen, 2004. ISBN: 963472891X
 2. Debreczeni, A.: Kazinczy Ferenc műveinek készülő kritikai kiadásáról.
  In: Tanulmányok a felvilágosodás korának magyar irodalmából. Összeáll.: Debreczeni Attila, DE Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézet, Debrecen, 133-140, 2004, (Studia Litteraria, 0562-2867 ; 42.) ISBN: 9634728774
 3. Debreczeni, A.: Nemzet- és nacionalizmus-diskurzusok.
  In: Hatalom és kultúra: az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Jyväskylä, 2001. augusztus 6-10.) előadásai. Szerk.: Jankovics József, Nyerges Judit, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Budapest, 469-477, 2004. ISBN: 9632167422
 4. Debreczeni, A.: Tanulmányok a felvilágosodás korának magyar irodalmából.
  Debreceni Egyetem Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézet, Debrecen, 140 p., 2004. ISBN: 9634728774
2003
 1. Debreczeni, A.: Az irodalom mint életminta a 18. század végének magyar irodalmában.
  Könyv és könyvtár. 25 249-265, 2003.
2002
 1. Aczél, G., Bécsy, Á., Czére, B., Debreczeni, A., Görömbei, A., Hima, G., Horváth, B., Imre, L., Márkus, B., Monok, I., Nagy, I., Orlovszky, G., Praznovszky, M., Ratzky, R., Rónay, L., Tarján, T., Tüskés, T., Tverdota, G., Vasy, G., Veress, J., Borbély, S.: 21. századi enciklopédia: Magyar Irodalom.
  Pannonica Kiadó, Szekszárd, 432 p., 2002. ISBN: 9639252506
 2. Debreczeni, A.: Csetri Lajos (1928-2001).
  Irodalomtörténet. 83 (3), 441-442, 2002.
 3. Debreczeni, A., Borbély, S., Orosz, B.: Csokonai Vitéz Mihály összes művei: tanulmányok.
  Akadémiai Kiadó, Budapest, 350 p., 2002. ISBN: 9630578972
 4. Csokonai Vitéz, M., Debreczeni, A., Borbély, S., Orosz, B., Szép, B.: Feljegyzések.
  Akadémiai K., Budapest, 849, [1] p., 2002. ISBN: 9630507447(életműsorozat)
 5. Debreczeni, A.: Integráció és elkülönülés az 1780-as, 1790-es évek magyar irodalmában.
  Irodalomtörténet. 83 (4), 497-516, 2002.
 6. Csokonai Vitéz, M., Borbély, S., Debreczeni, A., Orosz, B.: Tanulmányok.
  Akadémiai Kiadó, Budapest, 356 p., 2002. ISBN: 9630578972
 7. Debreczeni, A.: The notion of the "Sublime" in Contemporary English, French and Hungarian Literary Criticism.
  Eger j. Eng. stud. 2 1-10, 2002.
2001
 1. Debreczeni, A.: Berzsenyi Dániel.
  In: Magyar géniusz : 100 portré a magyar panteonból: nagy képes millenniumi arcképcsarnok 2.. Szerk.: Rácz Árpád, Rubicon-Ház Lapkiadó Bt., Budapest, 46-47, 2001. ISBN: 963008208x
 2. Debreczeni, A.: Csokonai Vitéz Mihály.
  In: Magyar géniusz. 100 portré a magyar panteonból: nagy képes millenniumi arcképcsarnok 2.. Szerk.: Rácz Árpád, Rubicon-Ház Lapkiadó Bt., Budapest, 40-42, 2001. ISBN: 963008208x
 3. Debreczeni, A.: Első folyóirataink: Orpheus.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 572 p., 2001. ISBN: 9634725775
 4. Debreczeni, A.: Kazinczy Ferenc.
  In: Magyar géniusz. 100 portré a magyar panteonból: nagy képes millenniumi arcképcsarnok 2.. Szerk.: Rácz Árpád, Rubicon-Ház Lapkiadó Bt., Budapest, 29-31, 2001. ISBN: 963008208x
 5. Debreczeni, A.: Nyilvánosság és társulás a 18. század végének magyar irodalmában.
  Könyv és könyvtár : könyvtártudományi és bibliográfiai tanulmányok és közlemények : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának évkönyve 22/23 105-128, 2001.
 6. Debreczeni, A.: Szentjóbi László összes költeményei.
  Balassa Kiadó, Budapest, 208 p., 2001. ISBN: 9635064373
 7. Szentjóbi, S., Debreczeni, A.: Szentjóbi Szabó László összes költeményei.
  Balassi, Budapest, 206, [1] p., 2001. ISBN: 9635064373
2000
 1. Debreczeni, A.: "Fenség" és "Grácia": ízléstörekvések a 18. század végének magyar irodalmában.
  Irodalomtört. Közl. 104 311-352, 2000.
 2. Debreczeni, A.: A fenséges fogalma napjaink angol, francia és magyar irodalomkritikai gondolkozásában.
  Debr. szle. 8 339-347, 2000.
 3. Debreczeni, A.: Az irodalomfogalom változásai az 1780-as, 1790-es évek irodalmában.
  Irodalomtörténet. 31 (3), 391-413, 2000.
 4. Debreczeni, A.: Egy korszak kijelölése: (Közelítés a XVIII. század végének magyar irodalmához).
  In: In honorem Tamás Attila. Szerk.: Görömbei András, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 65-79, 2000.
 5. Debreczeni, A.: Profánusok: az 1770-es évek irodalmáról.
  Hitel. 13 (7), 20-31, 2000.
 6. Debreczeni, A.: Régi hírlapok értékeiből....
  Magyar Könyvszemle. 116 210-214, 2000.
1999
 1. Debreczeni, A.: "Érzékenység" és "érzékeny" irodalom.
  Irodalomtörténet. 80 (1), 12-29, 1999.
 2. Debreczeni, A.: "Pásztori Múzsa" a XVIII-XIX. század fordulóján.
  In: Mesterek és tanítványok : ünnepi tanulmánykötet a hetvenéves Csetri Lajos tiszteletére, Magvető, Budapest, 95-125, 1999.
 3. Debreczeni, A.: Csokonai Vitéz Mihály összes művei: levelezés.
  Akadémiai K., Budapest, 996 p., 1999. ISBN: 9630507447(életműsorozat)
 4. Debreczeni, A., Szilágyi, M., Imre, M., Varga, P.: Első folyóirataink: Uránia.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 370 p., 1999. ISBN: 9634724043
 5. Debreczeni, A.: Richard Aczel: National character und European identity in Hungarian literature, 1772-1848.
  Debr. szle. 7 (1), 146, 1999.
  (Ismertetett mű: Richard Aczel ; [közread. a] Nemzetközi Hungarológiai Központ. -National character und European identity in Hungarian literature, 1772-1848 /Budapest : Nemzetközi Hungarológiai Központ, 1996. -277 p. -)
 6. Debreczeni, A.: Szilágyi Márton: Kármán József és Pajor Gáspár Urániája.
  Irodalomtörténet. 80 (1), 150-153, 1999.
  (Ismertetett mű: Szilágyi Márton. -Kármán József és Pajor Gáspár Urániája /Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 1999, cop. 1998. -490, [1] p. ; 20 cm -)
 7. Debreczeni, A.: Szőnyi Benjámin és kora: 1717-1794 : tanulmányok Szőnyi Benjáminról : ...Szőnyi Benjámin halálának 200. évfordulója alkalmából 1994. október 22-én rendezett tudományos konferencia előadásainak szövege.
  Irodalomtört. Közl. 103 (3/4), 526-529, 1999.
  (Ismertetett mű: szerk. Imre Mihály. -Szőnyi Benjámin és kora : 1717-1794 : tanulmányok Szőnyi Benjáminról : ...Szőnyi Benjámin halálának 200. évfordulója alkalmából 1994. október 22-én rendezett tudományos konferencia előadásainak szövege /Hódmezővásárhely : Bethlen Gábor Református Gimnázium, 1997. -177 p., [42] t.)
1998
 1. Debreczeni, A.: "Literátusság" és "popularitás": közelítés a felvilágosodás kori magyar irodalomhoz.
  In: Tanulmányok a régi magyar irodalomból / red. I. Bitskey, L. Imre, Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézet, Debrecen, 128-146, 1998, (Studia Litteraria, 0562-2867 ; 36.) ISBN: 9634723616
 2. Debreczeni, A.: A "kötött" ihletek költője: Fazekas Mihály: CS. et F..
  Tiszatáj 52 (12), 1-16, 1998.
 3. Debreczeni, A.: Bessenyei és az irodalmi hagyományok.
  In: A szétszórt rendszer : tanulmányok Bessenyei György életművéről, Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 187-192, 1998.
 4. Debreczeni, A.: Csokonai, az újrakezdések költője: a felvilágosult szemléletmód fordulata az életműben.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 327 p., 1998. ISBN: 9634722601
 5. Debreczeni, A., Suba, Z.: Dayka Gábor kéziratos hagyatéka.
  Kv. kvt. 20 165-199, 1998.
 6. Debreczeni, A.: Elemzések, tanulmányok Batsányi Jánosról.
  Irodtört. közl. 102 (1-2), 273-275, 1998.
  (Ismertetett mű: [szerk. Kertész Károly]. -Elemzések, tanulmányok Batsányi Jánosról /Tapolca : Tapolcai Városi Könyvtár : Batsányi Emlékbizottság, 1995. -219 p.)
 7. Debreczeni, A.: Felvilágosult szemlélet és felekezetiség?.
  In: A magyar művelődés és a kereszténység : a IV. Nemzetközi hungarológiai kongresszus előadásai : Róma - Nápoly, 1996. szeptember 9-14. Szerk.: Jankovics József, Monok István, Nyerges Judit, Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság ; Szeged : Scriptum, Budapest, 867-872, 1998.
 8. Debreczeni, A.: Mihály Csokonai Vitéz ; Dániel Berzsenyi ; Ferenc Kazinczy ; József Katona ; Ferenc Kölcsey.
  In: Patrimoine littéraire européen : anthologie en langue francaise, De Boeck Université, Bruxelle, 232-238, 665-669, 694-698, 784-789, 815-824, 1998.
 9. Debreczeni, A.: Petőfi Sándor összes művei: költemények 3..
  Irodalomtörténet. 29 (4), 667-670, 1998.
  (Ismertetett mű: sajtó alá rend. Kiss József (főszöveg), Kerényi Ferenc, Martinkó András, Ratzky Rita, Szabó G. Zoltán (jegyzetek) ; szerk. Kerényi Ferenc. -Petőfi Sándor összes költeményei : (1844. szeptember - 1845. július /Budapest : Akadémiai Kiadó, 1997. -569 p., [8] t. : ill. ; 21 cm. -)
 10. Debreczeni, A.: Romboljuk a sztereotípiákat!.
  Irodalomismeret. 9 (1-2), 77-78, 1998.
 11. Debreczeni, A.: Verseghy és az irodalmi megújulás.
  In: Emlékkönyv a Szolnokon 1997. szeptember 18-19-én rendezett Verseghy tudományos ülésszak anyagából, Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, Szolnok, 5-9, 1998, (In memoriam Verseghy Ferenc ; 5.)
1997
 1. Debreczeni, A.: A mulandóság "megszelídítése": (Csokonai, Háfíz és a sírhalom-motívum).
  In: Orpheus panasza, Helikon ; [Szeged] : Tiszatáj, [Budapest], 25-38, 1997.
 2. Debreczeni, A.: Bessenyei és az irodalmi hagyományok.
  Szabolcs-szatmár-beregi szemle 32 (4), 413-417, 1997.
 3. Debreczeni, A.: Bíró Ferenc: A felvilágosodás korának magyar irodalma.
  Buksz. 7 (nyár), 203-206, 1997.
  (Ismertetett mű: Bíró Ferenc. -A felvilágosodás korának magyar irodalma /Budapest : Balassi, 1994. -446, [3] p.)
 4. Debreczeni, A.: Borbély Szilárd: A Vanitatum vanitas szövegvilágáról.
  Debr. szle. 5 (3-4), 526-527, 1997.
  (Ismertetett mű: Borbély Szilárd. -A Vanitatum vanitas szövegvilágáról /Fehérgyarmat : Kölcsey Társaság, 1995. -162 p. -)
 5. Debreczeni, A.: Csokonai, az újrakezdések költője: a felvilágosult szemléletmód fordulata az életműben.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 327 p., 1997. ISBN: 9634721494
 6. Debreczeni, A.: Csokonai és Kazinczy kapcsolata.
  Kv. kvt. 19 67-97, 1997.
 7. Debreczeni, A.: Extending Horizons.
  Budapest review of books 7 (1), 34-37, 1997.
  (Ismertetett mű: Bíró Ferenc. -A felvilágosodás korának magyar irodalma /Budapest : Balassi, 1994. -446, [3] p.)
 8. Debreczeni, A.: Horváth Ádám kiadatlan verstani tárgyú levele.
  Irodalomtörténeti közlemények 101 (1-2,), 166-176, 1997.
 9. Kisfaludy, S., Debreczeni, A., Bódi, K., Orosz, B., Szép, B.: Szépprózai művek.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 257, [1] p., 1997. ISBN: 9634722377
1996
 1. Debreczeni, A.: Az "őstörténész" Csokonai.
  Magyar könyvszemle 112 (4), 523-532, 1996.
 2. Debreczeni, A.: Az érzékenység eszmetörténeti vonatkozásai a XVIII. század végének magyar irodalmában.
  In: Folytonosság vagy fordulat? : (A felvilágosodás kutatásának időszerű kérdései). Szerk.: Debreczeni Attila, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 55-65, 1996.
 3. Debreczeni, A.: Folytonosság vagy fordulat?: (A felvilágosodás kutatásának időszerü kérdései).
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 423 p., 1996. ISBN: 9634721370
 4. Debreczeni, A.: Juhász Géza Csokonai-kutatásairól.
  Debr. szle. 4 (2), 228-231, 1996.
 5. Csokonai Vitéz, M., Debreczeni, A.: Lilla: [a ciklus teljes, gondozott szövege].
  Ikon, [Budapest], 128 p., 1996. ISBN: 9637948864
1995
 1. Debreczeni, A.: A Csokonai-életmű és felvilágosodás kori irodalmunk kutatásának újabb erdményei.
  Irodalomismeret. 4 4-11, 1995.
 2. Debreczeni, A.: A mulandóság "megszelídítése": (Csokonai, Háfíz és a sírhalom-motívum).
  Tiszatáj 12 1-18, 1995.
 3. Debreczeni, A.: Felvilágosodás-konferencia Debrecenben.
  Debr. szle. 3 (2), 317-318, 1995.
 4. Debreczeni, A.: Remény nélküli boldogság: (Petőfi költői versei).
  In: Egy évszázad vonzásában : tanulmányok Nagy Miklós tiszteletére / redigunt I. Bitskey, A. Tamás, Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézet., Debrecen, 19-32, 1995, (Studia Litteraria, ISSN 0562-2867 ; 33.) ISBN: 9634719813
 5. Debreczeni, A.: Szentjóbi Szabó László és Kazinczy kapcsolatáról.
  Magyar könyvszemle 178-183, 1995.
 6. Szentjóbi, S., Debreczeni, A.: Szentjóbi Szabó László összes művei.
  Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 349 p. ;, 1995. ISBN: 9631868281
1994
 1. Debreczeni, A.: "Naturalisme" in the late 18" Century Hungarian Literature: (A természetlelvű világmagyarázat a 18. század végének magyar irodalmában).
  Acta litteraria Academiae Scientiarum Hungaricae 33 317-334, 1994.
 2. Debreczeni, A., Debreczeni, A.: Ismertetés: Csokonai-szókincstár.
  Magyar Könyvszle. 351-352, 1994.
  (Ismertetett mű: Jakab László, Bölcskei András. -Csokonai-szókincstár : Csokonai színművei szókincsének szövegszótára és adattára 1. [köt.]/Debrecen : KLTE Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, 1993-. -)
 3. Debreczeni, A.: Kísérlet egy Csokonai-szöveg genetikus kiadására.
  Irodalomtörténeti közlemények 93 77-87, 1994.
 4. Debreczeni, A.: Lisztes László: Katona József: bibliográfia.
  Magyar Könyvszle. 235, 1994.
  (Ismertetett mű: Lisztes László. -Katona József : bibliográfia /Kecskemét : Katona József Megyei Könyvtár, 1992. -388 p.)
 5. Debreczeni, A.: Változatok az érzékenységre: Ányos és Dayka.
  "Vár ucca tizenhét" 2 198-202, 1994.
1993
 1. Debreczeni, A.: A "természeti ember" fogalma Csokonai világképében.
  In: Régi és új peregrináció : Magyarok külfüldön, külföldiek Magyarországon : A III. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson - Szeged, 1991, augusztus 12-16. - elhangzott előadások, Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság ; Szeged : Scriptum Kft., Budapest, 1106-1110, 1993.
 2. Debreczeni, A.: A lélek örök lángolása.
  Hitel 5 103-104, 1993.
  (Ismertetett mű: Taxner-Tóth Ernő. -Kölcsey és a magyar világ /Budapest : Akadémiai Kiadó, 1992. -341 p.)
 3. Debreczeni, A.: Batsányi János.
  In: Batsányi János összes költeményei, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 7-22, 1993.
 4. Debreczeni, A.: Csokonai az újrakezdések költője: a felvilágosult szemléletmód fordulata az életműben.
  Csokonai Kiadó, Debrecen, 1993. ISBN: 9632600541
1992
 1. Debreczeni, A.: A Marosvásárhelyi gondolatok helye Csokonai életművében.
  Irodalomtörténet. 73 191-212, 1992.
 2. Debreczeni, A.: Taxner-Tóth Ernő: Kölcsey és a magyar világ.
  Hitel 5 103-104, 1992.
1991
 1. Debreczeni, A.: Csokonai, a "bölcs poéta": (irodalmi szereptudat, egzisztencia, modus vivendi a 19. század elején).
  In: Tanulmányok a 19. századi magyar irodalomról / red. I. Bitskey et A. Tamás, KLTE, Debrecen, 7-19, 1991, (Studia litteraria, ISSN 0562-2867 ; 29.)
 2. Debreczeni, A.: Csokonai és az Erdélyi Magyar Nyelvművelő Társaság.
  Erdélyi tükör 1 (1), 16-18, 1991.
 3. Debreczeni, A.: Csokonai fordulata a "nationalis poézis" irányába.
  Irodalomtörténeti közlemények 95 (2), 138-160, 1991.
1990
 1. Debreczeni, A.: "Sem több, sem kevesebb, csak ember lehetek": (Pope Essay on man-je Csokonai világkép-szintézisében).
  Irodalomtörténet. 71 (2-4), 279-303, 1990.
 2. Csokonai Vitéz, M., Debreczeni, A.: Szépprózai művek.
  Akadémiai Kiadó, Budapest, 480 p., 1990. ISBN: 9630555131(kötött)
1989
 1. Debreczeni, A.: Balogh Ernő: Tündérálmok: tanulmányok a reformkori irodalomról.
  Alföld. 40 (7), 79-80, 1989.
  (Ismertetett mű: Balogh Ernő. -Tündérálmok : tanulmányok a reformkori irodalomról /[Budapest] : Kossuth, 1989. -268 p. -)
 2. Debreczeni, A.: Bessenyei György válogatott művei.
  Irodalomtörténet. 20 (2), 418-423, 1989.
  (Ismertetett mű: [a vál.,a szöveggond. és a jegyz. Biró Ferenc munkája]. -Bessenyei György válogatott művei /Budapest : Szépirodalmi K0nyvkiadó, 1987. -902 p.)
 3. Debreczeni, A.: Kosáry Domokos: A történelem veszedelmei: írások Európáról és Magyarországról.
  Irodalomtörténet. 20 (3), 557-56l, 1989.
  (Ismertetett mű: Kosáry Domokos. -A történelem veszedelmei : írások Európáról és Magyarországról /Budapest : Magvető, cop. 1987. -554 p.)
1988
 1. Debreczeni, A.: Petőcz András: A jelentés nélküli hangsor - a költői hagyaték feldolgozásának folyamata.
  Tiszatáj. 10 84-88, 1988.
  (Ismertetett mű: Petőcz András. -A jelentés nélküli hangsor : a költői hagyaték feldolgozásának folyamata /Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1988. -101 p.)
 2. Debreczeni, A.: Tóth-Máthé Miklós: A szabadság nótáriusa (regény).
  Napjaink. 3 35, 1988.
  (Ismertetett mű: Tóth-Máthé Miklós. -A szabadság nótáriusa (regény) /Budapest : Ref. Zsinati Iroda, 1987. -216 p.)
1986
 1. Debreczeni, A.: Csokonai szépprózájának néhány kérdésről.
  In: Csokonai-tanulmányok/ szerk. Bitskey István, KLTE, Debrecen, 49-65, 1986. ISBN: 963471515X
 2. Debreczeni, A.: Molnár Géza: Az elpazarolt birodalom: regény.
  Alföld. 37 (10), 74-75, 1986.
  (Ismertetett mű: Molnár Géza. -Az elpazarolt birodalom : regény /Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1986 (Debrecen Alföldi Ny.). -637 p. -)
1985
 1. Debreczeni, A.: Asperján György: Végül is szenteltvíz.
  Alföld. 36 (3), 80-81, 1985.
  (Ismertetett mű: Asperján György. -Végül is szenteltvíz /Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1984 (Győr Széchenyi). -416 p.)
 2. Debreczeni, A.: Czakó Gábor: Eufémia.
  Alföld. 36 (2), 80-81, 1985.
  (Ismertetett mű: Czakó Gábor (1942-). -Eufémia /Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1983 (Pécs Pécsi Szikra). -247 p., 30 t.)
 3. Debreczeni, A.: Kiss Tamás: Kedv, remények, Lillák: Csokonai életútja.
  Alföld. 36 (12), 73-74, 1985.
  (Ismertetett mű: Kiss Tamás ; [közr. a Debrecen megyei Városi Tanács V. B. művelődési osztálya]. -Kedv, remények, Lillák : Csokonai életútja /Debrecen : Vár. Tcs., 1985 ([Debrecen] : Alföldi Ny.). -318 p.)
 4. Debreczeni, A.: Thiery Árpád: Mentsük meg lelkeinket!.
  Alföld. 36 (9), 73-75, 1985.
  (Ismertetett mű: Thiery Árpád. -Mentsük meg lelkeinket! /Budapest : Magvető, 1984 Győr : Széchenyi. -367 p.)
feltöltött közlemény: 151 Open Access: 49
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK