Tudóstér: Tóth Valéria publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 80 Open Access: 10
2022
 1. Hoffmann, I., Rácz, A., Tóth, V., Kis, T.: A magyar helynevek története.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2022. ISBN: 9789636150334
 2. Tóth, V.: Az Aranybulla 16. századi (első) magyar nyelvű fordításának helyesírás-történeti tanulságai.
  In: Aranybulla 800. Szerk.: Zsoldos Attila, Országház Könyvkiadó, Budapest, 201-224, 2022. ISBN: 9786155948800
 3. Tóth, V.: Barangolások Anonymusszal: avagy szempontok a magyar nyelv történeti forrásainak értékeléséhez.
  Magy. tud. 183 (8), 977-991, 2022.
 4. Tóth, V.: Módszertani megjegyzések Anonymus gesztájának helyesírás-történeti elemzéséhez: Az U, V hangértékei a Gesta Hungarorumban.
  In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei 11.. Szerk.: Forgács Tamás, Németh Miklós, Sinkovics Balázs, Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged, 417-430, 2022. ISBN: 9789633069097
 5. Tóth, V.: Personal Names in a Medieval Context.
  Helmut Buske Verlag, Hamburg, 237 p., 2022. ISBN: 9783967692518
2021
 1. Tóth, V.: Linguistic Prestige and Toponym Use at the Crossroads of Languages and Cultures.
  Voprosy Onomastiki. 18 (3), 66-84, 2021.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Communication
  Q3 Linguistics and Language
 2. Tóth, V.: Szempontok Anonymus gesztájának helyesírás-történeti feldolgozásához.
  Magy. nyelvjár. 59 5-26, 2021.
2020
 1. Tóth, V.: Theoretical considerations in the linguistic analysis of toponyms.
  In: Advances in Comparative Colonial Toponomastics. Ed.: Nataliya Levkovych, Walter De Gruyter & Co, Berlin, 3-24, 2020. ISBN: 9783110712452
 2. Tóth, V.: Toponyms, Identity, and National Heritage Protection. The Digital Database of the Hungarian National Toponym Registry..
  In: Naming, Identity and Tourism. Eds.: Luisa Caiazzo; Richard Coates; Maoz Azaryahu, Cambridge Scholar Publishing, Cambridge, 99-112, 2020. ISBN: 9781527542860
2019
 1. Rácz, A., Tóth, V.: Settlement Names Derived from Ethnonyms as Historical Evidence: the Case of Medieval Hungary.
  Voprosy Onomastiki. 16 (1), 104-120, 2019.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Communication
  Q2 Language and Linguistics
  Q2 Linguistics and Language
2018
 1. Hoffmann, I., Rácz, A., Tóth, V.: Régi magyar helynévadás: a korai ómagyar kor helynevei mint a magyar nyelvtörténet forrásai.
  Gondolat, Budapest, 542 p., 2018. ISBN: 9789636939090
 2. Tóth, V.: Systemic Relations between Anthroponyms and Toponyms in Old Hungarian.
  Onomast. Ural. 12 101-110, 2018.
 3. Hoffmann, I., Tóth, V.: Theoretical Issues in Toponym Typology.
  Onomast. Ural. 12 7-29, 2018.
2017
 1. Tóth, V.: Egy kongresszus szervezésének tapasztalatai: A 26. Nemzetközi Névtudományi Kongresszus.
  Névt. Ért. 39 149-154, 2017.
 2. Hoffmann, I., Rácz, A., Tóth, V.: Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból 4.: Liptó-Pilis vármegye : Györffy György, Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza című műve alapján.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 119 p., 2017. ISBN: 9789633186251
 3. Hoffmann, I., Rácz, A., Tóth, V.: History of Hungarian Toponyms.
  Helmut Buske Verlag, Hamburg, 313 p., 2017. ISBN: 9783875488449
 4. Hoffmann, I., Tóth, V.: Mi is a Magyar Nemzeti Helynévtár célja és feladata?.
  Névt. Ért. 39 169-182, 2017.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Language and Linguistics
  Q4 Linguistics and Language
 5. Tóth, V.: Nyelvtörténet, helynévtörténet, történeti földrajz.
  Tört. Földr. Közl. 5 (3), 37-46, 2017.
 6. Tóth, V.: The history of the Hungarian personal name system in the context of cognitive-pragmatic description.
  Uralica Helsingiensia. 12 363-380, 2017.
2016
 1. Hoffmann, I., Tóth, V.: A nyelvi és az etnikai rekonstrukció kérdései a 11. századi Kárpát-medencében.
  Századok. 2 257-318, 2016.
 2. Tóth, V.: Helynevek és személynevek rendszerösszefüggései a régi magyar nyelvben.
  In: Az ember és a nyelv - térben és időben: Emlékkönyv Szabó T. Attila születésének 110. évfordulóján. Szerk.: Benő Attila, T. Szabó Csilla, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 70-88, 2016. ISBN: 9786067390476
 3. Tóth, V.: Személynévadás és személynévhasználat az ómagyar korban.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 307 p., 2016. ISBN: 9789633185728
2015
 1. Tóth, V.: Gondolatok a helynévi eredetű személynevekről.
  Helynévtört. tanulm. 11 121-135, 2015.
 2. Hoffmann, I., Tóth, V.: Magyar Nemzeti Helynévtár.
  Névt. Ért. 37 195-202, 2015.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Language and Linguistics
  Q3 Linguistics and Language
 3. Hoffmann, I., Tóth, V.: Szempontok a 11. századi nyelvi és etnikai rekonstrukció kérdéséhez.
  Helynévtört. tanulm. 11 7-16, 2015.
2014
 1. Tóth, V.: A személynévadás és személynévhasználat névelméleti kérdései.
  Helynévtört. Tanulm. 10 179-204, 2014.
 2. Tóth, V.: Hungarian Digital Toponym Registry.
  Namenkd. Inf. 103/104 490-500, 2014.
 3. Tóth, V.: Szempontok a 13-14. századi nemzetségnevek értékeléséhez.
  Századok. 148 (2), 471-494, 2014.
 4. Tóth, V.: Szempontok a középkori források személynévi adatainak értékeléséhez.
  Nyelvtud. Közl. 109 227-254, 2014.
2013
 1. Tóth, V.: A középkori források személyjelölő szerkezeteinek névszociológiai értéke.
  Magy. Nyelvjár. 51 17-57, 2013.
2012
 1. Hoffmann, I., Rácz, A., Tóth, V.: Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2012. ISBN: 9789633182123
 2. Hoffmann, I., Tóth, V.: Helynévtörténeti Tanulmányok 7..
 3. Hoffmann, I., Tóth, V.: Helynévtörténeti Tanulmányok 8..
 4. Tóth, V.: Mai Magyar Digitális Helynévtár: egy kutatási program célja, eredményei, távlatai.
  Helynévtört. Tanulm. 7 19-27, 2012.
 5. Tóth, V.: Patrocíniumi településnevek Európában: egy nemzetközi kutatási program eredményei.
  Magy. Nyelv. 108 (3), 292-303, 2012.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Language and Linguistics
  Q4 Linguistics and Language
 6. Tóth, V.: Patrociny Settlement Names in Europe: the findings of an international research programme.
  Beitr. Namenforsch. 47 (3), 311-325, 2012.
2011
 1. Tóth, V.: Adalékok Árpád-kori személyneveink -ó/-ő képzőjéhez.
  In: Klárisok : tanulmánykötet Korompay Klára tiszteletére. Szerk.: Csiszár Gábor, Darvas Anikó, ELTE Magyar Nyelvtörténeti, Dialektológiai, Szociolingvisztikai Tanszék, Budapest, 363-368, 2011.
 2. Tóth, V.: A Dénes a régi magyarban.
  In: Karszt, történelem, helynevek : köszöntők és tanulmányok a 88 éves Dénes György tiszteletére. Szerk.: Hajdú Mihály, Tóth Álmos, Bárth M. János, Meteor Természetbarátok Turista Egyesülete, Budapest, 263-266, 2011.
 3. Tóth, V.: A térinformatika alkalmazási lehetőségei a nyelvészetben.
  In: Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában II.. Szerk.: Lóki József, Debreceni Egyetem, Debrecen, 143-150, 2011.
 4. Tóth, V.: Change Typology of Toponyms.
  Acta onomast. 52 179-189, 2011.
 5. Tóth, V.: Farkas Tamás: Családnév-változtatás Magyarországon.
  Magy. Nyelvjár. 49 170-179, 2011.
  (Ismertetett mű: Farkas Tamás. -Családnév-változtatás Magyarországon /Budapest : Akadémiai Kiadó, 2009. -116 p.)
 6. Tóth, V.: Gondolatok a településnév-korrelációkról.
  Névt. Ért. 33 213-224, 2011.
 7. Hoffmann, I., Tóth, V.: Helynévtörténeti Tanulmányok 6..
 8. Bodroginé Zichar, M., Tóth, V.: Informatika a nyelvtudomány szolgálatában.
  In: Informatika a felsőoktatásban 2011 konferencia [elektronikus dokumentum] : konferencia kiadvány. Szerk.: Cser László, Herdon Miklós, Debreceni Egyetem Informatikai Kar, Debrecen, 843-848, 2011.
 9. Tóth, V.: Patrociny Settlement Names in Europe.
  Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézet ;, Debrecen, 249 p., 2011. ISBN: 9789633181263
 10. Tóth, V.: Patrociny Settlement Names in the Carpathian Basin.
  In: Patrociny Settlement Names in Europe. Ed.: by Valéria Tóth, Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézet ; Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Debrecen, 175-206, 2011, (Onomastica Uralica,1586-3719 ; 8.)
2010
 1. Tóth, V.: A patrocíniumi településnevek nyelvföldrajzi tanulságai.
  In: Emlékkönyv Mező András tiszteletére. Szerk.: P. Lakatos Ilona, Sebestyén Zsolt, Bessenyei Kvk., Nyíregyháza, 133-140, 2010.
 2. Tóth, V.: Egy sajátos morfológiai jelenség a régi magyar helynévadásban.
  Helynévtört. Tanulm. 5 17-32, 2010.
 3. Tóth, V.: Strata of Ethnics, Languages and Settlement Names in the Carpathian Basin.
  Namenkd. Inf. 98 135-146, 2010.
 4. Tóth, V.: Széljegyzetek a Szovárd-kérdéshez.
  Magy. nyelvjár. 48 5-22, 2010.
2009
 1. Tóth, V.: Adalékok személynévi eredetű településneveink nyelvi kérdéseihez.
  Magy. nyelvjár. 47 43-59, 2009.
 2. Tóth, V.: Elmélet és módszer a történeti helynévkutatásban, különös tekintettel a településnevek változásaira.
  Névt. Ért. 31 175-183, 2009.
 3. Tóth, V., Ahrens, W., Embleton, S., Lapierre, A.: Settlement Name Strata in the Multilingual Carpathian Basin.
  In: Names in Multi-Lingual, Multi-Cultural and Multi-Ethnic Contact: Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic Sciences. Ed.: Wolfgang Ahrens, Sheila Embleton, André Lapierre, York University, Toronto, 989-995, 2009.
2008
 1. Tóth, V.: [Ismertetés].
  Magyar nyelvjárások : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 46 225-234, 2008.
  (Ismertetett mű: Kováts Dániel. -Sátoraljaújhely helynevei és történeti topográfiája /Sátoraljaújhely : [Önkormányzat], 2008)
 2. Tóth, V., Hoffmann, I.: A -falva > -fa változás településneveinkben.
  In: Helytörténeti tanulmányok 3.. Szerk.: Hoffmann István, Tóth Valéria, Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézet, Debrecen, 105-119, 2008.
 3. Tóth, V.: Beszámoló a XXIII. Nemzetközi Névtani Konferenciáról.
  Névt. Ért. 30 217-222, 2008.
 4. Tóth, V.: Fehértói Katalin: Árpád-kori személynévtár (1000-1301).
  Onomast. Ural. 5 96-101, 2008.
  (Ismertetett mű: Fehértói Katalin. -Árpád-kori személynévtár (1000-1301) /Budapest : Akadémiai Kiadó, 2004. -895 p. -)
 5. Tóth, V.: Településnevek változástipológiája.
  A Magyar Névarchívum Kiadványai, Debrecen, 285 p., 2008.
 6. Tóth, V.: Többnevűség a településnevek körében.
  In: Név és valóság : a VI. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai. Szerk.: Bölcskei Andrea, N. Császi Ildikó, Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, Budapest, 285-293, 2008.
2007
 1. Tóth, V.: A településnevek változási érzékenységéről.
  In: Nyelvi identitás és a nyelv dimenziói. Szerk.: Hoffmann István, Juhász Dezső, Budapest : Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Debrecen, 57-65, 2007.
 2. Tóth, V.: A templomcímből alakult településnevek keletkezési körülményeiről.
  Magy. Nyelv. 103 408-419, 2007.
 3. Tóth, V., Benő, A., Fazakas, E., Szilágyi, N.: Az Amadéfalva > Madéfalva és az Omboly > Zomboly típusú településnév-változásokról.
  In: Nyelvek és nyelvváltozatok : Köszöntő kötet Péntek János tiszteletére. Szerk.: Benő Attila, Fazakas Emese, Szilágyi N. Sándor, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége Kiadó, Kolozsvár, 412-422, 2007.
 4. Tóth, V.: Egy szó eleji hangváltozási típusról.
  In: Nyelvi identitás és a nyelv dimenziói. Szerk.: Hoffmann István, Juhász Dezső, Budapest : Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Debrecen, 317-327, 2007.
 5. Hoffmann, I., Tóth, V., Hoffmann, I.: Foreword ; Pregislovie.
  In: Onomastica Uralica. Szerk.: István Hoffman, Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézete ; Helsinki, Debrecen, 5-6, 2007, (Onomastica Uralica ; 5.)
2006
 1. Tóth, V.: A templomcímből alakult településnevek változásáról.
  Helynévtört. Tanulm. 2 31-46, 2006.
2004
 1. Tóth, V.: [Ismertetés].
  Magyar nyelvjárások : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 42 105-116, 2004.
  (Ismertetett mű: Benkő Loránd. -Beszélnek a múlt nevei : tanulmányok az Árpád-kori tulajdonnevekről /Budapest : Akadémiai Kiadó, 2003)
 2. Tóth, V.: Hangtörténet és helynévkutatás.
  In: Magyar névtani kutatások itthon és határainkon túl. Szerk.: Farkas Ferenc, Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 207-211, 2004, (A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai, ISSN 0133-218X ; 200.) ISBN: 9637530541
2003
 1. Tóth, V.: Inetimologikus magánhangzók a magyar helynevekben.
  Magyar nyelvjárások : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 41 627-640, 2003.
2001
 1. Tóth, V.: Az Árpád-kori Abaúj és Bars vármegye helyneveinek történeti-etimológiai szótára.
  Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Intézet Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 304 p., 2001. ISBN: 9634725694
 2. Hlavacska, E., Tóth, V.: Hungarian.
  Onomast. Ural. 1b 295-427, 2001.
 3. Tóth, V.: Névrendszertani vizsgálatok a korai ómagyar korban: (Abaúj és Bars vármegye).
  Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 245 p., 2001. ISBN: 9634726151
1999
 1. Tóth, V.: A helynevek jelentéstani vizsgálatához.
  Névt. Ért. 21 55-61, 1999.
 2. Tóth, V.: Helynevek a helynevekben.
  Magy. nyelvjár. 37 435-442, 1999.
 3. Hoffmann, I., Rácz, A., Tóth, V.: Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból.
  KLTE, Debrecen, 1999. ISBN: 9634721877
1998
 1. Tóth, V.: Ómagyar helyneveink és a névföldrajz.
  Magy. nyelvjár. 35 119-132, 1998.
 2. Tóth, V.: Vizsgálódások a korai ómagyar kor képzett helyneveinek körében.
  Magy. nyelvjár. 34 147-170, 1998.
1997
 1. Tóth, V.: Földrajzi köznevek szóföldrajzi szempontú vizsgálata a korai ómagyar korban.
  In: Az V. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai : (Miskolc, 1995. augusztus 28-30), a Magyar Nyelvtudományi Társaság és a Miskolci Egyetem Bölcszészettudományi Intézete, Budapest ; Miskolc, 262-265, 1997, (A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai, 0133-218x ; 209.)
 2. Hoffmann, I., Rácz, A., Tóth, V.: Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból.
  KLTE, Debrecen, 1997. ISBN: 9634721877(össz.)
1996
 1. Tóth, V.: Birtokos jelzős szerkezetű mikrotoponimák a korai ómagyar korban.
  Magy. nyelvjár. 33 59-70, 1996.
 2. Hoffmann, I., Rácz, A., Tóth, V.: Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból.
  Magy. nyelvjár. 33 187-206, 1996.
feltöltött közlemény: 80 Open Access: 10
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK