Tudóstér: Bitskey István publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 348 Open Access: 21
2020
 1. Bitskey, I., Tóth, O.: Celio Calcagnini Eucharistia-sermója Egerben 1518-ban.
  In: Itáliai hatások a régi magyar lelkiségben. Szerk.: Bajáki Rita, MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, 29-43, 2020. ISBN: 9789635089574
 2. Bitskey, I.: Eszterházy Károly korának katolikus megújulási törekvései.
  In: Tanulmányok Eszterházy Károly egri püspök szellemi és épített örökségéről. Szerk.: Dinnyés Patrik, Nagy Andor, Líceum Kiadó, Eger, 15-23, 2020, (Eszterházy Károly egri püspök és kora ; 1.) ISBN: 9789634961598
 3. Bitskey, I.: Hargittay Emil: Pázmány Péter írói módszere: a Kalauz és a vitairatok újraírása.
  Irodtört. közl. 124 (3), 396-400, 2020.
  (Ismertetett mű: Bitskey, István: Hargittay Emil: Pázmány Péter írói módszere: a Kalauz és a vitairatok újraírása /)
 4. Bitskey, I.: Magyar-horváth diákcímerek a Bolognai Archiginnasióban.
  Gerundium. 11 (3-4), 244-248, 2020.
  (Ismertetett mű: Csizi István-Kovács Zsuzsa-Utasi Csilla: Magyar-horváth diákcímerek a bolognai Archiginnasióban című könyv ismertetője. -Budapest : Kossuth Kiadó, 2020)
 5. Bitskey, I.: Molnár Antal: Magyar hódoltság - horvát hódoltság: Magyar és horvát katolikus egyházi intézmények az oszmán uralom alatt.
  Századok. 154 (6), 1357-1360, 2020.
  (Ismertetett mű: Molnár Antal. -Magyar hódoltság - horvát hódoltság : Magyar és horvát katolikus egyházi intézmények az oszmán uralom alatt /Budapest : BTK Történettudományi Intézet, 2019)
2019
 1. Bitskey, I.: Püspökök a végvárban (1548-1596).
  MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport :, Budapest, 41 p., 2019. ISBN: 9789635089192
2018
 1. Bitskey, I.: "Megrostálás" - Hitvita kritikai kiadásban.
  Magy. tud. 179 (7), 1094-1097, 2018.
  (Ismertetett mű: Pázmány Péter, sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta Báthory Orsolya. -Alvinczi Péternek sok tétovázó kerengésekkel és cégéres gyalázatokkal felhalmozott feleletinek rövid és keresztyéni szelídséggel való megrostálása (1609) /Budapest: Universitas Kiadó, 2017. -222 o. -)
 2. Bitskey, I.: A 60 éves Győri L. János köszöntése.
  In: Világosító lámpás / főszerk. Fazakas Gergely Tamás ; szerk. Baranyai Norbert, Gonda László, Kovács Gergely, Sipos Ferenc, Tiszántúli Református Egyházkerület : Debreceni Református Kollégium, Debrecen, 11-14, 2018. ISBN: 9786158066563
 3. Bitskey, I.: Balassi Bálint Trinitas-értrlmezéséről.
  In: Világosító lámpás / főszerk. Fazakas Gergely Tamás ; szerk. Baranyai Norbert, Gonda László, Kovács Gergely, Sipos Ferenc, Tiszántúli Református Egyházkerület : Debreceni Református Kollégium, Debrecen, 17-23, 2018. ISBN: 9786158066563
 4. Bitskey, I.: Hungaricumok Halléban.
  Klió. 22 (2), 19-22, 2018.
 5. Bitskey, I.: Kultúraközvetítési folyamatok a kora újkori Közép-Európában.
  Magy. tud. 179 (12), 1886-1889, 2018.
  (Ismertetett mű: Éva Knapp, Gábor Tüskés. -Litterae Hungariae. Transformationsprozesse im europäischen Kontext (16.-18. Jahrhundert) /Münster : MV Wissenschaft 2018. -S. 592. -)
2017
 1. Bitskey, I.: A konciliarista tradíció Pázmány Péter Szentírás-értelmezésében.
  Irodalomtört. Közl. 121 (3), 299-314, 2017.
 2. Bitskey, I.: Egy Kalauz-példány Tápiószelén.
  In: Lelkiség és irodalom : Tanulmányok Szelestei N. László tiszteletére. Szerk.: Bajáki Rita, Báthory Orsolya, Bogár Judit, Déri Eszter, Kónya Franciska, Maczák Ibolya, Szádoczki Vera, MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, 103-106, 2017, (Pázmány Irodalmi Műhely Lelkiségtörténeti tanulmányok, ISSN 2060-7385) ISBN: 9789635088560
 3. Bitskey, I.: Katolikus szerzők iszlámképe a hódoltság idején.
  In: Viszály és együttélés: Vallások és felekezetek a török hódoltság korában. Szerk.: Ittzés Gábor, Universitas kiadó, Budapest, 133-154, 2017. ISBN: 9789639671638
 4. Bitskey, I.: Pázmány Péter a várháborúkról.
  In: Mozgó frontvonalak : Háború és diplomácia a várháborúk időszakában 1552-1568. Szerk.: Bujdosné Pap Györgyi, Fejér Ingrid, H. Szilasi Ágota, Dobó I. Vármúzeum, Eger, 195-205, 2017, (Studia Agriensia, ISSN 0231-0244 ; 35) ISBN: 9789637223518
 5. Bitskey, I.: Reformáció, konfeszszionalizáció és a "német kultúra" Ernst Walter Zeeden munkásságában.
  Klió. 21 (3), 31-34, 2017.
  (Ismertetett mű: Hgg. Markus Gerstmeier, Anton Schindling. -Ernst Walter Zeeden (1916-2011) als Historiker der Reformation, Konfessionsbildung und "deutscher Kultur" /Münster : Aschendorff Verlag, 2016. -)
 6. Bitskey, I.: Újabb kutatások a Tridentinumról.
  Klió. 21 (1), 23-30, 2017.
 7. Bitskey, I.: University jubilees and university history writing: a challenging relationship.
  Gerundium. 8 (2), 147-152, 2017.
  (Ismertetett mű: ed. Pieter Dhondt. -University jubilees and university history writing: a challenging relationship /Leiden-Boston : Brill,2014. -257 p.)
2016
 1. Bitskey, I.: "Mindenképpen emberek s vitézek legyünk" (Zrínyi Miklós nemzetképe).
  In: Művészet és mesterség: Tisztelgő kötet R. Várkonyi Ágnes emlékére. Szerk.: Horn Ildikó, Lauter Éva, Várkonyi Gáborm, Hiller István, Szirtes Zsófia, Balogh Zsuzsanna, Pászotr Katalin, Tamás Máté, L'Harmattan Kiadó, Budapest, 349-360, 2016. ISBN: 9789632364971
 2. Bitskey, I.: Györkös Attila: "Non debent praedicare fabulas". Egy XV. századi franciaországi kézirat példázatainak elemzése.
  Egyhtört. Szle. 17 (2), 125-128, 2016.
 3. Bitskey, I., Fazakas, G., Luffy, K., Száraz, O.: In via eruditionis: Tanulmányok a 70 éves Imre Mihály tiszteletére.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 538 p., 2016. ISBN: 9789633185759
 4. Bitskey, I.: Nemzetek istenei: Vallási emlékezeti alakok Szerbiában, Bulgáriában és Makedóniában 1944-ig.
  Klió. 25 (2), 27-32, 2016.
 5. Bitskey, I.: Pázmány Péter és a Reihing-vita: Adalék az érseki könyvbeszerzéshez.
  In: Monokgraphia: Tamulmányok Monok István 60. születésnapjára. Szerk.: Nyerges Judit, Verók Attila, Zvara Edina, Kossuth Kiadó, Budapest, 98-101, 2016. ISBN: 9789630987028
2015
 1. Bitskey, I.: A vértanú és a király: Pázmány Péter István-napi prédikációjáról.
  In: Amicitia: Tanulmányok Tüskés Gábor 60. születésnapjára = Beiträge zum 60. Geburtstag von Gábor Tüskés. Szerk.: Lengyel Réka, Csörsz Rumen István, Hegedüs Béla, Kiss Margit, Lénárt Orsolya, Reciti Kiadó, Budapest, 45-55, 2015. ISBN: 9786155478192
 2. Bitskey, I., Blaskó, B.: Az Esterházy család tettei és kiválósága.
  In: Esterházy Pál, a műkedvelő mecénás: egy 17. századi arisztokrata-életpálya a politika és a művészet határvidékén. Szerk.: Ács Pál, Reciti Kiadó, Budapest, 294-300, 2015. ISBN: 9789637341991
 3. Bitskey, I.: Erasmiaanse omgangsvormen in school boeken uit Debrecen.
  In: Peregrinus sum: Studies in History of Hungarian-Dutch Cultural Relations in Honour of Ferenc Postma on the Occasion of his 70th Birthday. Szerk.: Margriet Gosker, István Monok, [Magánkiadás], Budapest; Amsterdam, 25-33, 2015. ISBN: 9789082385205
 4. Bitskey, I.: Hitvédelem, retorika, reprezentáció Pázmány Péter életművében.
  Universitas Könyvkiadó, Budapest, 234 p., 2015. ISBN: 9789639671492
 5. Bitskey, I.: Humanisten uit de Lage Landen in Hungarije in de 16de eeuw.
  Acta Neerl. 11 19-31, 2015.
2014
 1. Bitskey, I.: Zrínyi Miklós nemzetképe.
  Élet tud. 69 (51-52), 1606-1609, 2014.
2013
 1. Bitskey, I.: "Christus példájára néztek": a szentkultusz retorikája Pázmány Péter prédikációiban.
  In: Nyelv, lelkiség és regionalitás a közép- és kora újkorban: Előadások a VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson. Szerk.: Gábor Csilla, Korondi Ágnes, Luffy Katalin, Tóth Zsombor, Balogh F. András, Egyetemi Műhely Kiadó : Bolyai Társaság, Kolozsvár, 273-281, 2013. ISBN: 9786068145457
 2. Bitskey, I.: Ein religiöser Erinnerungsort in Mitteleuropa: Tyrnau (Nagyszombat, Trnava), Das "Klein-Rom" : (Eine Fallstudie).
  In: The Theoretical Foundations of Hungarian 'lieux de mémoire' Studies : Theoretische Grundlagen der Erforschung ungarischer Erinnerungsorte. Szerk.: Katschthaler, Karl, Morse, Donald D., S. Varga Pál, Debrecen University Press, Debrecen, 90-100, 2013, (Loci Memoriae Hungaricae ; 1.)
 3. Bitskey, I.: Mohács emlékezete egy kora újkori hitvitában.
  In: A magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti és módszertani alapjai. Szerk.: S. Varga Pál, Száraz Orsolya, Takács Miklós, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 203-207, 2013, (Loci Memoriae Hungaricae, 2064-549X ; 2.) ISBN: 9789633183847
 4. Bitskey, I., Di Francesco, A., Száraz, O.: Politica, religione e letteratura in Italia e in Ungheria (secc. XV-XVIII).
  Edizioni dell'Orso, Alessandria, 328 p., 2013. ISBN: 9788862742078
2011
 1. Bitskey, I., Tasi, R., Csorba, D.: "Homályban és tükör-által": Barokk kori prédikátorok az isteni természetről : Balázs Mihály professzornak születésnapi köszöntésként.
  Egyhtört. szle. 12 (1), 94-108, 2011.
 2. Bitskey, I.: "Kulturális peremhelyzetben": Veress Dániel levele 1991-ből.
  Irodalomtört. Közl. 115 (1), 93-97, 2011.
 3. Bitskey, I.: Admiral Michiel de Ruyteren de Hongaarse literatur.
  Acta Neerl. 10 187-200, 2011.
 4. Bitskey, I.: Formen des Identitätsbewusstseins im frühneuzeitlichen Karpatenbecken.
  In: Gedächtnis und Erinnerung in Zentraleuropa /, Prasens Verlag, Wien, 91-108, 2011.
2010
 1. Bitskey, I.: A reformáció kezdetei Nyugat-Magyarországon.
  In: Emlékkönyv ifj. Barta János 70. születésnapjára. Szerk.: Papp Imre, Angi János, Pallai László, Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, 93-102, 2010.
 2. Bitskey, I.: Das Motiv Caritas Romana in der ungarischen und deutschen Literatur der frühen Neuzeit.
  In: Fortunatus, Melusine, Genovefa : internationale Erzählstoffe in der deutschen und ungarischen Literatur der frühen Neuzeit. Hrsg.: von Dieter Breuer, Gábor Tüskés, Lang, Bern, 85-104, 2010, (Beihefte zu Simpliciana,1660-9298 ; 6.)
 3. Bitskey, I.: Der ungarische Jesuit Peter Pázmány über die Religionsfreiheit der Calvinisten und Lutheraner.
  In: Calvin und Reformiertentum in Ungarn und Siebenbürgen. Hrsg.: Márta Fata, Anton Schindling, Aschendorff, Münster, 453-472, 2010, (Reformationsgeschichtliche Studien und Texte,0171-3469 ; 155.)
 4. Bitskey, I.: Die Konfrontation zwischen christlichem Abendland und türkischem Islam am Beispiel Ungarns in der frühen Neuzeit.
  Ung.-Jahrb. 9 (30), [11], 2010.
 5. Bitskey, I.: Mit tudtak Amerikáról a kora újkori magyarok?.
  In: A mondat becsülete : írások a 70 éves Abádi Nagy Zoltán tiszteletére. Szerk.: Bényei Tamás, Bollobás Enikő, D. Rácz István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 417-424, 2010.
 6. Bitskey, I.: Pázmány Péter, a barokk kultúra mecénésa.
  In: Állam, egyház és az egyetemalapító Pázmány. Szerk.: Király Miklós, Rácz Lajos, Martin Opitz K., Budapest, 157-167, 2010.
 7. Bitskey, I., Tóth, L., Hološová, A.: Petrus cardinalis Pazmany: archiepiscopus Strigoniensis.
  Trnavská univerzita v Trnave, Trnava, 255 p., 2010. ISBN: 9788080823528
 8. Bitskey, I.: Római religió, barokk kultúra: kutatási körkép a magyarországi barokk katolikus komponenséről.
  Barokk. 16 (különszám), 139-155, 2010.
 9. Bitskey, I.: The Organization of Travels in Early Modern Hungary.
  Eger J. Am. Stud. 16 (1), 169-187, 2010.
2009
 1. Bitskey, I., Papp, K., Jeney-Tóth, A., Ulrich, A.: "Erdély Hektora" avagy "tirannusa"?: Báthory Gábor a kora újkor magyar irodalmában.
  In: Báthory Gábor és kora. Szerk.: Papp Klára, Jeney-Tóth Annamária, Ulrich Attila, Debreceni Egyetem Történelmi Intézete : Erdély-történeti Alapítvány, Debrecen, 29-36, 2009.
 2. Bitskey, I., Keresztesné Várhelyi, I.: Csáky Imre bíboros római tanulmányai.
  In: Megtört kenyér. Ünnepi könyv Bosák Nándor püspök 70. születésnapjára. Szerk.: Keresztesné Várhelyi Ilona, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye kiadványa, Debrecen, 26-30, 2009.
 3. Bitskey, I., Gebei, S., Makai, J., Bartók, B.: Erdődy Gábor egri püspök könyvjegyzéke.
  In: Történészként a katedrán : Tanulmányok Nagy József 80. születésnapjára. Szerk.: Gebei Sándor, Makai János, Bartók Béla, Líceum Kiadó, Eger, 23-29, 2009.
 4. Bitskey, I.: Kapitel aus dem Nachleben des corvinianischen Humanismus: Celio Calcagnini in Ungarn.
  In: Matthias and his legacy : cultural and political encounters between East and West. Szerk.: Bárány Attila, Györkös Attila, Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója, Debrecen, 262-274, 2009.
 5. Bitskey, I., Fazakas, G.: Katolikus reform és ellenreformáció a kora újkori Magyarországon: körkép a kora újkori katolicizmus historiográfiájáról.
  In: Egyház és kegyesség a kora újkorban. Szerk.: Baráth Béla Levente, Csorba Dávid, Fazakas Gergely Tamás, Harsányi András Alapítvány, Debrecen, 35-58, 2009.
 6. Bitskey, I.: Kecskeméti Gábor: "A böcsületre kihaladott ékes és mesterséges szóllás, írás" a magyarországi retorikai hagyomány a 16-17. század fordulóján.
  Irodalomtört. Közl. 113 (2), 236-242, 2009.
  (Ismertetett mű: Kecskeméti Gábor. -"A böcsületre kihaladott?" : a magyarországi retorikai hagyomány a 16-17. század fordulóján /Budapest : Universsitas Kiadó, 2007. -622 p. -)
 7. Bitskey, I., Véghseő, T.: L'esperienza romana di István Telekesy, vescovo di Eger.
  In: Da Roma all'Hungaria : atti del convegno nel terzo centenario della morte di Giovanni Giuseppe De Camilis, vescovo di Munkács/Mukacevo (1689-1706). A cura di.: Tamás Véghseő, [s.n.], Nyíregyháza, 113-120, 2009.
 8. Bitskey, I.: Mátyás országa (kiállításmegnyitó).
  Debr. Déri Múz. évkv. 81 2008/2009 333-334, 2009.
 9. Bitskey, I.: Pázmány Péter memoranduma a vallásszabadságról.
  Kereszt. szó. 20 (2), 1-4, 2009.
 10. Bitskey, I., Kónya, P.: Szabadsághős vagy "törökös cimbora"?: Thököly Imre a kora újkori magyar költészetben.
  In: Thököly Imre gróf és felkelése. Szerk.: Kónya Péter, [s. n.], Prešov, 39-48, 2009.
 11. Bitskey, I.: Un capitolo della storia dell'Umanesimo postcorviniano: Celio Calcagnini in Ungheria.
  Stud. Hist. Adr. Dan. 2 (1), 13-23, 2009.
2008
 1. Bitskey, I.: "Erkölcsöknek tündöklő gyöngyszeme": (Szent Erzsébet a kora újkor magyar irodalmában).
  Debr. szle. 2 214-222, 2008.
 2. Bitskey, I., Bányai, É., Szonda, S.: Az irónia változatai Pázmány Péter vitairataiban.
  In: Időmértékek, értékek, kontextusok. Szerk.: Bányai Éva, Szonda Szabolcs, [S.n.], Bukarest, 41-46, 2008.
 3. Bitskey, I., Pusztai, G.: De Ruyter admirális és a magyar irodalom.
  In: Michiel De Ruyter és Magyarország . Szerk.: Bitskey István, Pusztai Gábor, Kossuth Egyetemi, Debrecen, 207-220, 2008.
 4. Bitskey, I.: Egy humanista polihisztor Egerben: Celio Calcagnini.
  In: Memoria Rerum : tanulmányok Bán Péter tiszteletére. Szerk.: Oborni Teréz, Á. Varga László, Heves Megyei Levéltár, Eger, 63-72, 2008.
 5. Bitskey, I., Pusztai, G.: Előszó.
  In: Michiel de Ruyter és Magyarország. Szerk.: Bitskey István, Pusztai Gábor, Néderlandisztika Tanszék, Debrecen, 7-251, 2008.
 6. Bitskey, I.: Humanizmus és Biblia-fordítás.
  Debr. Disputa. 11-12 90-92, 2008.
  (Ismertetett mű: Monok István, Zvara Edina. -Humanistes du Bassin des Carpates, I. : traducteurs et éditeurs de la Bible /Párizs : Turnhout, 2008. -377 p.)
 7. Bitskey, I.: Irodalom, történelem, értékzavar: jegyzet a háromkötetes kora újkori anyagáról.
  Kortárs. 7-8 113-117, 2008.
  (Ismertetett mű: szerk. Szegedy-Maszák Mihály. -A magyar irodalom történetei /Budapest : Gondolat, 2008. -703 p.)
 8. Bitskey, I., Pusztai, G., Debreceni Egyetem.: Michiel de Ruyter és Magyarország.
  Debreceni Egyetem Néderlandisztika Tanszék, Debrecen, 251 p., 2008. ISBN: 9789634731696
 9. Bitskey, I.: Programm der Druckerei Debrecen zur Herausgabe von lateinisch-ungarischen Lehrbüchern im Jahre 1591.
  Camoenae Hung. 4-5 63-82, 2008.
 10. Bitskey, I.: Szent Erzsébet a kora újkor magyar irodalmában.
  Debr. szle. 2 214-222, 2008.
 11. Bitskey, I.: Telekesy István egri püspök könyvjegyzéke 1699-ből.
  Magyar Könyvszle. 4 443-449, 2008.
 12. Bitskey, I.: Telekesy István egri püspök Róma-élménye.
  In: Rómából Hungáriába : a De Camillis János József munkácsi püspök halálának 300. évfordulóján rendezett konferencia tanulmányai : Nyíregyháza, 2006. szeptember 29-30. /szerk. Véghseő Tamás, Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza, 129-135, 2008, (Collectanea Athanasiana ; 1.)
2007
 1. Bitskey, I.: Az identitástudat formái a kora újkori Kárpát-medencében.
  In: Humanizmus, religio, identitástudat : tanulmányok a kora újkori Magyarország művelődéstörténetéről. Összeáll.: Bitskey István, Fazakas Gergely Tamás, Kossuth Egyetemi K., Debrecen, 11-23, 2007, (Studia Litteraria, 0562-2867 ; 45.) ISBN: 9789634731252
 2. Bitskey, I.: De Ruyter admirális és a magyar irodalom: négyszáz éve született a magyar gályarabok szabadítója.
  Debr. szle. 15 (2), 167-173, 2007.
 3. Fazakas, G., Bitskey, I.: Előszó.
  In: Humanizmus, religio, identitástudat : tanulmányok a kora újkori Magyarország művelődéstörténetéről. Összeáll.: Bitskey István, Fazakas Gergely Tamás, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 9, 2007.
 4. Bitskey, I., Fazakas, G., Debreceni Egyetem.: Humanizmus, religio, identitástudat: tanulmányok a kora újkori Magyarország művelődéstörténetéről.
  Kossuth Egyetemi K., Debrecen, 286 p., 2007. ISBN: 9789634731252
 5. Bitskey, I.: Királylány, őrgrófné, szenvedők istápolója: emlékezés Szent Erzsébetre.
  Új hegyvid. 2 (1-2), 86-90, 2007.
 6. Bitskey, I.: Könyvünnep Egerben: Ünnepi Könyvhét megnyitója, Eger, 2006. június 9..
  Agria. 43 (1), 23-26, 2007.
 7. Bitskey, I.: Lebensgemeinschaft und nationale Identität.
  Integratio, Wien, 221 p., 2007. ISBN: 3950166246(fűzött)
 8. Bitskey, I.: Pázmány Péter levelei két gömöri falu birtoklásáról.
  Agria. 43 577-582, 2007.
 9. Bitskey, I., Molnár, A., Szilágyi, C., Zombori, I.: Pázmány Péter prédikációja Szent Mártonról.
  In: Historicus Societatis Iesu : Szilas László emlékkönyv. Szerk.:: Molnár Antal, Szilágyi Csaba, Zombori István, Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség :Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, Budapest, 235-244, 2007.
 10. Bitskey, I., Maczák, I.: Telekesy István püspök könyvei Egerben.
  In: Summa : tanulmányok Szelestei N. László tiszteletére / [szerk. Maczák Ibolya], PPKE BTK, Piliscsaba, 33-37, 2007.
 11. Bitskey, I.: Válaszkísérletek a krízisre: felekezetek az Iszlám árnyékában.
  In: Történelmi szemle : Mindennapi választások : tanulmányok Péter Katalin 70. születésnapjára : [elektronikus dokumentum], MTA TTI, Budapest, 377-390, 2007.
 12. Bitskey, I.: Virtus és poézis: önszemlélet és nemzettudat Zrínyi Miklós műveiben.
  In: A Zrínyiek a magyar és a horvát históriában. Szerk.: Bene Sándor, Hausner Gábor ; [... ford. Bene Sándor et al.] ; [térképvázlatokat rajz. Csicsely János, Nagy Béla] ; [a fotókat kész. Németh Ferenc, Szikits Péter, Tüskés Anna], Zrínyi K., Budapest, 113-136, 2007.
2006
 1. Bitskey, I.: Mars és Pallas között: múltszemlélet és sorsértelmezés a régi magyarországi irodalomban.
  Kossuth Egyetemi K., Debrecen, 271 p., 2006. ISBN: 9634729800
2005
 1. Bitskey, I.: Knapp Éva:Irodalmi emblematika Magyarországon a 16-17. században: tanulmány a szimbolikus ábrázolásmód történetéhez.
  Könyv és könyvtár. 25 501-506, 2005.
  (Ismertetett mű: Knapp Éva. -Irodalmi emblematika Magyarországon a 16-17. században : tanulmány a szimbolikus ábrázolásmód történetéhez /Budapest : Universitas, 2003. -368 p. -)
2004
 1. Bitskey, I.: Multikulturalitás Felső-Magyarországon a 17. században.
  In: Multikulturalitás, nemzeti identitás, kisebbségek Magyarországon és Lengyelországban : nyelv - irodalom - kultúra = Wielokulturowosc, tozsamosc narodowa, mniejszosci na wegrzech i w Polsce : jezyk - literatura - kultura, Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója, Debrecen, 321-332, 2004.
 2. Bitskey, I., Oláh, S.: Religio, retorika, nemzettudat.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 587 p., 2004.
 3. Bitskey, I., János, I., Oláh, S.: Retorikák a barokk korból.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 328 p., 2004. ISBN: 9634727581
2003
 1. Bitskey, I.: Die Rezeption byzantinischer Geschichtschreiber in den Werken von Péter Pázmány.
  Posztbizánci közlemények 1-9, 2003.
 2. Bitskey, I.: Fata Márta: Ungarn, dar Reich der Stephanskrone.
  Debr. szle. 11 (2), 299-301, 2003.
  (Ismertetett mű: Márta Fata : hrsg. von Franz Brendle und Anton Schindling. -Ungarn, dar Reich der Stephanskrone : (Im Zeitalter der Reformation und Konfessionalisierung : Multiethnizität, Land und Konfession 1500 bis17700) /Münster : Aschendroff, 2000. -IX, 359 p. -)
 3. Bitskey, I.: Multiconfessionalité et multiculturalité en Haute-Hongrie au XVIIe siécle.
  Studia Romanica de Debrecen. Bibliothèque française. 5 101-114, 2003.
2002
 1. Bitskey, I.: Bizánci történetírók egy Pázmány vitairatban /Bitskey István.
  Posztbizánci közlemények = Studia postbizantina Hungarica 5 1-8, 2002.
 2. Bitskey, I.: Emlékezés Klaniczay Tiborra.
  Magy. tud. 109 (11), 1474-1481, 2002.
 3. Bitskey, I., Imre, L., Görömbei, A., Debreceni Egyetem.: Illyés Gyula.
  Debreceni Egyetem Magyar és Összahasonlító Irodalomtudományi Intézete, Debrecen, 172 p., 2002. ISBN: 9634726828
2001
 1. Bitskey, I.: A Warszewicki-testvérek és Magyarország.
  2001.
 2. Bitskey, I.: Debreceni festett pergamenkötések.
  Könyv és könyvtár : könyvtártudományi és bibliográfiai tanulmányok és közlemények : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának évkönyve 22/23 189-192, 2001.
2000
 1. Bitskey, I.: Ekkléziológiá és retorika Pázmány Péter műveiben.
  Irodalomtört. Közl. 104 (3-4), 294-310, 2000.
 2. Bitskey, I.: Pápai Páriz Ferenc kiadatlan verse Zrínyi Miklósról.
  Irodalomtört. Közl. 104 (5-6), 755-758, 2000.
 3. Bitskey, I.: Porkoláb Tibor: Irodalmi emlékhelyek Abaújban, Borsodban, Gömörben és Zemplénben.
  Irodalomtörténet. 81 (2), 319-321, 2000.
  (Ismertetett mű: Porkoláb Tibor. -Irodalmi emlékhelyek Abaújban, Borsodban, Gömörben és Zemplénben /Miskolc : Bíbor Kiadó és Felsőmagyarország Kiadó, 1997. -149)
 4. Bitskey, I.: Szörényi László: Studia Hungarolatina: Tanulmányok a régi magyar és neolatin irodalomról.
  Irodalomtörténet. 81 (4), 592-596, 2000.
1999
 1. Bitskey, I.: "Csikorgó előidőkből létünk talpa lesz": Németh László esszéi a régi magyar irodalomról.
  In: Németh László irodalomszemlélete, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 7-25, 1999.
 2. Bitskey, I.: "Püspökünk, példánk és tükörünk volt": Eszterházy Károly életpályája és egyénisége.
  In: Eszterházy Károly Emlékkönyv, Érseki Gyűjteményi Központ, Eger, 7-22, 1999.
 3. Bitskey, I.: A könyvnyomtatás Magyarországon a kézisajtó korában: 1473-1800.
  Könyv és könyvtár. 21 343-347, 1999.
  (Ismertetett mű: V. Ecsedy Judit ; [A magyar könyvkereskedelem történetének vázlata 1800-ig c. fejezetet Pavercsik Ilona írta]. -A könyvnyomtatás Magyarországon a kézisajtó korában : 1473-1800 /Budapest : Balassi K., 1999. -372 p.)
 4. Bitskey, I.: A zsoltárhagyomány Kányádi Sándor költészetében.
  In: In honorem Czine Mihály, KLTE Történelmi Intézet, Debrecen, 196-206, 1999.
 5. Bitskey, I.: Katona Gábor: Vallás, szerelem, diplomácia: Sir Philip Sidney élete és művészete.
  Debr. szle. 7 (1), 131-132, 1999.
  (Ismertetett mű: Katona Gábor. -Vallás, szerelem, diplomácia : Sir Philip Sidney élete és művészete /Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 1998. -235 p. -)
 6. Bitskey, I.: Kecskeméti Gábor: Prédikáció, retorika, irodalomtörténet: a magyar nyelvű halotti beszéd a 17. században.
  Irodalomtörténet. 80 (3), 485-490, 1999.
  (Ismertetett mű: Kecskeméti Gábor. -Prédikáció, retorika, irodalomtörténet : a magyar nyelvű halotti beszéd a 17. században /Budapest : Universitas,1998. -325 p. -)
 7. Bitskey, I.: Királyi reprezentáció és udvari kultúra a Zsigmond-kori Budán.
  In: Emlékkönyv Rácz István 70. születésnapjára, KLTE Történelmi Intézet, Debrecen, 57-68, 1999.
 8. Bitskey, I., Fanta, W., Blaskó, K.: Konfessionen und literarische Gattungen der frühen Neuzeit in Ungarn: Beiträge zur mitteleuropäischen vergleichenden Kulturgeschichte.
  Peret Lang, Frakfurt am Main [etc.], 209 p., 1999. ISBN: 3631345437
 9. Bitskey, I.: La culture de l'Eglise Catholique en Hongrie au début de l'age modern.
  In: Hungria regia, (1000-1800), Brepols Publishers, Turnhout (Belgique), 70-79, 1999.
 10. Bitskey, I.: Méliusz Juhász Péter.
  In: Nagy képes millenniumi arcképcsarnok : 100 portré a magyar történelemből, Rubicon ; [Debrecen] : Aquila, Budapest, 72-74, 1999.
 11. Bitskey, I.: Minnesang: a középkori német világi líra gyöngyszemei.
  Helikon. 45 (4), 631-632, 1999.
  (Ismertetett mű: összeáll., [vál., a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta] Lőkös Péter ; [ford. Babits Mihály et al.]. -Minnesang : a középkori német világi líra gyöngyszemei /Budapest : Eötvös József Könyvkiadó, 1998. -140 p. -)
 12. Bitskey, I.: Pázmány Péter.
  In: Nagy képes millenniumi arcképcsarnok : 100 portré a magyar történelemből, Rubicon ; [Debrecen] : Aquila, Budapest, 92-95, 1999.
 13. Bitskey, I.: Pázmány vitairatai a keresztény egységről és az iszlámról.
  Vigilia. 64 (7), 514-520, 1999.
 14. Bitskey, I.: Spiritual life in the Early Modern Age.
  In: A cultural history of Hungary, Corvina, Budapest, 229-288, 1999.
 15. Bitskey, I., Bitskey, I.: Tüskés Gábor: A XVII. századi elbeszélő egyházi irodalom európai kapcsolatai.
  Irod alomtört.Közl. 103 (3/4), 521-526, 1999.
  (Ismertetett mű: Tüskés Gábor. -A XVII. századi elbeszélő egyházi irodalom európai kapcsolatai : (Nádasi János) /Budapest : Universitas Könyvkiadó, 1997. -438 p. -)
 16. Bitskey, I.: V. Ecsedy Judit: A könyvnyomtatás Magyarországon a kézisajtó korában: (1473-1800).
  Könyv és könyvtár. 21 343-347, 1999.
  (Ismertetett mű: V. Ecsedy Judit ; [A magyar könyvkereskedelem történetének vázlata 1800-ig c. fejezetet Pavercsik Ilona írta]. -A könyvnyomtatás Magyarországon a kézisajtó korában : (1473-1800) /Budapest : Balassi K., 1999. -372 p.)
 17. Bitskey, I.: Virtus és religió: tanulmányok a régi magyar irodalmi műveltségről.
  Felsőmagyarország, Miskolc, 276 p., 1999. ISBN: 9639109746
 18. Bitskey, I.: Vizuális költészet Magyarországon = Visual poetry in Hungary.
  Helikon 45 (3), 466-467, 1999.
  (Ismertetett mű: 1-2. kötet: Vizuális költészet Magyarországon =Visual poetry in Hungary /Budapest :Magyar Műhely,1998, 2 db.)
1998
 1. Bitskey, I.: "Én most szóllok csak vitézlő dolgokról": (a nemzeti sors toposzai Tinódi históriás énekeiben).
  In: Tanulmányok a régi magyar irodalomból / red. I. Bitskey, L. Imre, Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézet, Debrecen, 5-15, 1998, (Studia Litteraria, 0562-2867 ; 36.) ISBN: 9634723616
 2. Bitskey, I.: [Ismertetés].
  Könyv és könyvtár : könyvtártudományi és bibliográfiai tanulmányok és közlemények : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának évkönyve 20 315-318, 1998.
  (Ismertetett mű: Deé Nagy Anikó. -A könyvtáralapító Teleki Sámuel /Kolozsvár : Erdélyi Múzeum-Egyesület,1997)
 3. Bitskey, I.: Deé Nagy Anikó: A könyvtáralapító Teleki Sámuel.
  Kv. kvt. 20 315-318, 1998.
  (Ismertetett mű: Deé Nagy Anikó. -A könyvtáralapító Teleki Sámuel /Kolozsvár : Erdélyi Múzeum Egyesület, 1997. -456 p. ; 24 cm. -)
 4. Bitskey, I.: Egyetemszervezési kisérlet Kolozsvárott a 16. században.
  Debr. szle. 6 (4), 665-669, 1998.
 5. Bitskey, I.: Emlékkönyv Jakó Zsigmond születésének nyolcvanadik évfordulójára.
  Debr. szle. 6 (2), 302-304, 1998.
  (Ismertetett mű: [... szerk. Kovács András, Sipos Gábor és Tonk Sándor]. -Emlékkönyv Jakó Zsigmond születésének nyolcvanadik évfordulójáraKolozsvár : Erdélyi Múzeum Egyesület, 1996. -604 p., [4] t., [1] t., fol.)
 6. Bitskey, I.: Hagyomány és megújulás az ezredforduló kulturális értékrendjében.
  Hitel. 11 (9), 37-45, 1998.
 7. Bitskey, I.: Hitvita és hitújítás Luther életművében.
  Magyarországi Luther Szövetség, Budapest, 51 p., 1998.
 8. Bitskey, I.: Imre Bán, studioso dell'italianistica.
  In: Italia ed Ungheria dagli anni trenta agli anni ottanta, Universitas, Budapest, 133-136, 1998.
 9. Bitskey, I.: Jezsuita iskoladrámák: ismeretlen szerzők, programok, színlapok.
  Debr. szle. 6 (2), 304-305, 1998.
  (Ismertetett mű: [sajtó alá rend. Alszeghy Zsoltné et al.] ; [szerk. Varga Imre]. -Jezsuita iskoladrámák : ismeretlen szerzők, programok, színlapok /Budapest : Akadémiai Kiadó, 1995. -1104 p. -)
 10. Bitskey, I.: Könyvkiadás Felső-Magyarországon a 16-17. században.
  Könyv és könyvtár : könyvtártudományi és bibliográfiai tanulmányok és közlemények : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának évkönyve 20 5-22, 1998.
 11. Bitskey, I.: Műveltség és tudomány a barokk kori Egerben.
  Új hevesi napló. 8 (6), 24-28, 1998.
 12. Bitskey, I.: Ókeresztény szerzők Pázmány Kalauzában.
  In: A magyar művelődés és a kereszténység = La civilita ungherese e il christianesimo : A 4. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai : Róma-Nápoly, 1996. szeptember 9-14. -Budapest : Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság ; Szeged : Scriptum, 1998
 13. Bitskey, I.: Pázmány és Zrinyi.
  In: R. Várkonyi Ágnes emlékkönyv : születésének 70. évfordulója ünnepére, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsésztudományi Kar, Budapest, 320-332, 1998.
 14. Bitskey, I.: Retorika és etika Pázmány Péter prédikációiban.
  Irodtört. közl. 102 (5-6), 687-695, 1998.
 15. Bitskey, I.: Szellemi élet a koraújkorban.
  In: Magyar művelődéstörténet, Osiris Kiadó, Budapest, 204-257, 1998.
1997
 1. Bitskey, I.: [Ismertetés].
  Könyv és könyvtár : könyvtártudományi és bibliográfiai tanulmányok és közlemények : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának évkönyve 19 161-163, 1997.
  (Ismertetett mű: Koós Judith. -Ráday Gedeon könyv- és műgyűjteménye a XVIII. században /Aszód : Petőfi Múzeum, 1994. -184 p. -)
 2. Bitskey, I.: A barokk.
  In: Pannon enciklopédia, Pannon Könyvkiadó, Budapest, 230-231, 1997.
 3. Bitskey, I.: A vitézség eszményének változatai a 16-17. század fordulójának magyar irodalmában.
  In: Hagyomány és korszerűség a XVI-XVII. században : Végvári konferencia előadásai : Noszvaj, 1995. október 12-13, Heves Megyei Múzeumi Szervezet : Dobó István Vármúzeum, Eger, 203-215, 1997, (Studia Agriensia, 0231-0244 ; 17.)
 4. Bitskey, I.: Az emlékírás.
  In: Pannon enciklopédia
 5. Bitskey, I.: Az európai kultúra bölcsőjénél.
  Alföld. 48 (11), 91-95, 1997.
  (Ismertetett mű: Borzsák István. -Dragma : Válogatott tanulmányok 1-3. köt. /Budapest : Telosz)
 6. Bitskey, I.: Balassi Bálint egri éveiről.
  Agria 33 627-635, 1997.
 7. Bitskey, I.: Bán Imre életműve és szellemi öröksége.
  Debr. szle. 5 (3-4), 447-454, 1997.
 8. Bitskey, I.: Ismeretlen latin köszöntővers a bíborossá kinevezett Pázmány Péterről.
  Irodalomtörténeti közlemények 101 (1-2), 159-165, 1997.
 9. Bán, I., Bitskey, I., Szecskó, K., Oláh, S.: Költők, eszmék, korszakok.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 375 p., 1997. ISBN: 9634722199
 10. Bitskey, I.: Kultur und Alltag in der frühen Neuzeit.
  Helikon. 43 (4), 553-555, 1997.
  (Ismertetett mű: Richard van Dülmen. -Kultur und Alltag in der frühen Neuzeit 1.kötet /München : C. H. Beck, 1990)
 11. Bitskey, I.: Odmiany idealu rycerskosci w literaturze wegierskiej przelomu XVI i XVII wieku.
  In: Tematy wegierskie, Uniw. Lublin, Lublin, 117-127, 1997.
 12. Polet, J., Pichois, C., Bitskey, I.: Patrimoine littéraire européen: anthologie en langue française.
  De Boeck Université, Bruxelles, 1997.
 13. Bitskey, I.: Pragmatikus alakzatok egy Pázmány-vitairatban.
  In: Szöveg és stílus : (Szabó Zoltán köszöntése), [s.n.], Kolozsvár, 625-637, 1997.
 14. Bitskey, I., Petercsák, T., Lónyainé Nagy, É.: Püspökök, írók, könyvtárak: egri főpapok irodalmi mecenatúrája a barokk korban.
  Heves Múzeumi Szervezet, Eger, 152 p., 1997. ISBN: 9637223312
 15. Bitskey, I.: Vallás, közösség, régi magyar irodalom.
  Hitel 10 (8), 85-94, 1997.
1996
 1. Bitskey, I.: "Az magyari nyelvnek dicsősége": Balassi-értelmezések, 1899-1994.
  Iskolakultúra. 6 (9), 38-48, 1996.
 2. Bitskey, I.: Conoscenza dell'umanesimo italiano nella cultura ecclesiastica magiara.
  Italianistica Debreceniensis, 3 36-40, 1996.
 3. Bitskey, I.: Das Collegium Germanicum-Hungaricum zwischen Spätbarock und Aufklärung.
  In: Europäische Sozietätsbewegung und demokratische Tradition, Niemeyer Verlag, Tübingen, 1057-1066, 1996.
 4. Bitskey, I.: Esterházy Miklós, a hitvitázó nádor.
  In: Tarnai Andor-emlékkönyv, Universitas, Budapest, 31-42, 1996, (Historia Litteraria ; 2.)
 5. Bitskey, I.: Eszmék, művek, hagyományok: (tanulmányok a magyar reneszánsz és barokk irodalomról).
  Kossuth Egyetemi K., Debrecen, 340 p., 1996. ISBN: 9634721125
 6. Bitskey, I.: Hungariából Rómába: a római Collegium Germanicum Hungaricum és a magyarországi barokk művelődés.
  Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 267 p., 1996. ISBN: 9631873382
 7. Bitskey, I.: Il Collegio Germanico-Ungarico di Roma: contributo alla storia della cultura ungherese in etá barocca.
  Viella, Roma, XIII, 238 p., 1996. ISBN: 8885669514
 8. Bitskey, I.: Mittelalterliche Denk- und Schreibmodelle in der deutschen Literatur der frühen Neuzet.
  Helikon. 42 (1-2), 169-170, 1996.
  (Ismertetett mű: Harms Wolfgang, Valentin Jean-Marie. -Mittelalterliche Denk- und Schreibmodelle in der deutschen Literatur der frühen Neuzet /Amsterdam ; Atlanta : Rodopi, 1993. -311 p. -)
 9. Bitskey, I.: Rimay János, Pázmány Péter, Bethlen Miklós.
  In: Patrimoine Litte̕raire Europe̕en, De Boeck Université, Paris-Bruxelles, 161-164, 208-217, 1012-1019, 1996.
 10. Bitskey, I.: Róma a felvilágosodás korában.
  Italianistica Debreceniensis 3 59-63, 1996.
  (Ismertetett mű: Hanns Gross. -Rome in the age of enlightenment : the post-Tridentine syndrome and the ancient regime /Cambridge [etc.] : Cambridge Univ. Pr., 1990. -X, 411 p. -)
 11. Bitskey, I.: Sabine Holtz: Theologie und Alltag: Lehre und Leben in den Predigten der Tübinger Theologen 1550-1750.
  Helikon. 42 (1-2), 174, 1996.
  (Ismertetett mű: Sabine Holtz. -Theologie und Alltag : Lehre und Leben in den Predigten der Tübinger Theologen 1550-1750 /Tübingen : Mohr Verlag, 1993. -479 p. -)
1995
 1. Bitskey, I.: Abraham a Sancta Clara: Vom Prediger zum Schriftsteller.
  Helikon. 1-2 192, 1995.
  (Ismertetett mű: Franz M. Eybl. -Abraham a Sancta Clara : Vom Prediger zum Schriftsteller /Tübingen : Max Niemeyer Verlag, 1992. -553 p.)
 2. Bitskey, I.: Bellermino-Rezeption und Antibellarminismus in Ungarn 1590-1625.
  In: Religion und Religiosität im Zeitalter des Barock
 3. Bitskey, I.: Csokonai Könyvtár: (Egy monográfia-sorozatról).
  Magyar felsőoktatás 1-2 13, 1995.
 4. Bitskey, I.: Francis G. Gentry: Bibliographie zur frühmittelhochdeutschen geistlichen Dichtung.
  Helikon. 1-2 186, 1995.
  (Ismertetett mű: Francis G. Gentry. -Bibliographie zur frühmittelhochdeutschen geistlichen Dichtung /Berlin : Erich Schmidt Verlag, 1992. -278 p. -)
 5. Bitskey, I.: Hitújítás, hitvita, egyházszakadás.
  Rubicon. 10 3-4, 1995.
 6. Bitskey, I.: Holl Béla: Katolikus egyházi énekek: 1660-as, 1670-es évek : Jegyzetek.
  Irodalomtört. Közl. 2 252-256, 1995.
  (Ismertetett mű: írta Holl Béla. -Katolikus egyházi énekek : 1660-as, 1670-es évek : Jegyzetek /Budapest : Akadémiai Kiadó : Argumentum, 1992. -581 p. -)
 7. Bitskey, I.: Huszár Gál perbefogása és kiközösítése.
  Rubicon. 6-7 12-13, 1995.
 8. Goretity, J., Bitskey, I., Tamás, A.: Idézet, paródia és mítosz Fjodor Szologub két regényében.
  KLTE, Debrecen, 155 p., 1995. ISBN: 9634720463
 9. Bitskey, I.: In memoriam Barta Gábor.
  Századok 129 (4), 964-965, 1995.
 10. Bitskey, I.: Ismertetés: Adel im Wandel, Politik, Kultur, Konfession 1500-1700 :.
  Helikon. 3 390-391, 1995.
  (Ismertetett mű: Adel im Wandel, Politik, Kultur, Konfession 1500-1700 : Niederösterreichische Landesausstellung, wissenschaftlicher Ausstellungsleiter Herbert Knittler. -Rosengurg : Arnt der NÖ Landesregierung, 1990. -612 p.)
 11. Bitskey, I.: Janus Pannonius két epigrammája a békéről.
  In: Hrvatska-Madarska
 12. Bitskey, I.: Janusz Mallek: Preussen und Polen: Politik, Stände, Kirche und Kultur vom 16. bis zum 18. Jahrhundert.
  Helikon. 527, 1995.
  (Ismertetett mű: Janusz Mallek. -Preussen und Polen : Politik, Stände, Kirche und Kultur vom 16. bis zum 18. Jahrhundert /Stuttgart : Franz Steiner Verlag, 1992. -207 p. -)
 13. Bitskey, I.: Kósa László: Egyház, társadalom, hagyomány.
  Alföld. 8 94-96, 1995.
  (Ismertetett mű: Kósa László. -Egyház, társadalom, hagyomány /Debrecen : Ethnica, 1993. -204 p. -)
 14. Bitskey, I.: Matthias Corvinus and the Humanism in central Europa.
  Irodalomtörténeti Közlemények 5-6 641-644, 1995.
  (Ismertetett mű: ed. by Tibor Klaniczay, József Jankovics. -Matthias Corvinus and the Humanism in central Europa /Budapest : Balassi Kiadó, 1994. -284 p. -)
 15. Garstein, O., Bitskey, I.: Rome and the Counter-Reformation in Scandinavia.
  Helikon. 1-2 389-390, 1995.
  (Ismertetett mű: Oskar Garstein: Rome and the Counter-Reformation in Scandinavia /New York :Brill,1992)
 16. Bitskey, I.: Studenti ungheresi in Roma nell'alto Medioevo e nel Rinascimento.
  Italianistica Debreceniensis 2 102-108, 1995.
 17. Bitskey, I.: Tradíció és reprezentáció: (humanista szerzők Mátyás király udvari ünnepségeiről).
  Irodalomtörténet. 76 (2-3), 326-336, 1995.
 18. Bitskey, I.: Trunz Erich: Weltbild und Dichtung im deutschen Barock.
  Helikon. 1-2 189-190, 1995.
  (Ismertetett mű: Trunz Erich. -Weltbild und Dichtung im deutschen Barock /München : C. H. Beck Verlag, 1992. -188 p.)
1994
 1. Bitskey, I.: "Az magyari nyelvek dicsősége": (Balassi-értelmezések, 1899-1994).
  Hitel, 6 5-14, 1994.
 2. Bitskey, I.: A "sacro poema" debreceni tudósa: Bán Imre, az italianista.
  Italianistica Debreceniensis, 1 181-183, 1994.
 3. Bitskey, I.: Ambrosovszky Mihály: [Lexikon címszó].
  In: Új magyar irodalmi lexikon, Akadémiai Kiadó, Budapest, 34, 1994.
 4. Bitskey, I.: Androvics Miklós könyvtára,: [Lexikon címszó].
  In: Új magyar irodalmi lexikon, Akadémiai Kiadó, Budapest, 41, 1994.
 5. Bitskey, I.: Angyal Endre: [Lexikon címszó].
  In: Új magyar irodalmi lexikon, Akadémiai Kiadó, Budapest, 42, 1994.
 6. Bitskey, I.: Bánffy Gergely: [Lexikon címszó].
  In: Új magyar irodalmi lexikon, Akadémiai Kiadó, Budapest, 122, 1994.
 7. Bitskey, I.: Bán Imre: [Lexikon cimszó].
  In: Új magyar irodalomi lexikon, Akadémiai Kiadó, Budapest, 121, 1994.
 8. Bitskey, I.: Barkóczy Ferenc: [Lexikon címszó].
  In: Új magyar irodalmi lexikon, Akadémiai Kiadó, Budapest, 142, 1994.
 9. Bitskey, I.: Bornemisza Tamás: [Lexikon címszó].
  In: Új magyar irodalmi lexikon, Akadémiai Kiadó, Budapest, 268, 1994.
 10. Bitskey, I.: Bors János: [Lexikon címszó].
  In: Új magyar irodalmi lexikon, Akadémiai Kiadó, Budapest, 271, 1994.
 11. Bitskey, I.: Borsos Tamás: [Lexikon címszó].
  In: Új magyar irodalmi lexikon, Akadémiai Kiadó, 1994.
 12. Bitskey, I.: Comenius, Johannes Amos: [Lexikon címszó].
  In: Új magyar irodalmi lexikon
 13. Bitskey, I.: Conrad, Michael: [Lexikon címszó].
  In: Új magyar irodalmi lexikon, Akadémiai Kiadó, Budapest, 319, 1994.
 14. Bitskey, I.: Czegei Vass György: [Lexikon címszó].
  In: Új magyar irodalmi lexikon, Akadémiai Kiadó, Budapest, 325, 1994.
 15. Bitskey, I.: Czegei Vass László: [Lexikon címszó].
  In: Új magyar irodalmi lexikon, Akadémiai Kiadó, Budapest, 325, 1994.
 16. Bitskey, I.: Csíki székely krónika: [Lexikon címszó].
  In: , Akadémiai Kiadó, Budapest, 370, 1994.
 17. Bitskey, I.: Dévay András: [Lexikon címszó].
  In: Új magyar irodalmi lexikon, Akadémiai Kiadó, Budapest, 436, 1994.
 18. Bitskey, I.: Draskovich Gyögy: [Lexikon címszó].
  In: Új magyar irodalmi lexikon, Akadémiai Kiadó, Budapest, 466, 1994.
 19. Bitskey, I.: Előszó.
 20. Bitskey, I.: Fábián István: [Lexikon címszó].
  In: Új magyar irodalmi lexikon, Akadémiai Kiadó, Budapest, 544, 1994.
 21. Bitskey, I.: Forró György: [Lexikon címszó].
  In: , Akadémiai Kiadó, Budapest, 609, 1994.
 22. Bitskey, I.: Gálffy János: [Lexikon címszó].
  In: , Akadémiai Kiadó, Budapest, 647, 1994.
 23. Bitskey, I.: Gerézdi Rabán: [Lexikon címszó].
  In: Új magyar irodalmi lexikon, Akadémiai Kiadó, Budapest, 673, 1994.
 24. Bitskey, I.: Gusztinyi János: [Lexikon címszó].
  In: Új magyar irodalmi lexikon, Akadémiai Kiadó, Budapest, 711, 1994.
 25. Bitskey, I.: Günther Sámuel: [Lexikon címszó].
  In: Új magyar irodalmi lexikon, Akadémiai Kiadó, Budapest, 712, 1994.
 26. Bitskey, I.: Halmágyi István: [Lexikon címszó].
  In: Új magyar irodalmi lexikon, Akadémiai Kiadó, Budapest, 755, 1994.
 27. Bitskey, I.: Illyefalvi István: [Lexikon címszó].
  In: Új magyar irodalmi lexikon, Akadémiai Kiadó, Budapest, 863, 1994.
 28. Bitskey, I.: Jenei Ferenc: [Lexikon címszó].
  In: Új magyar irodalmi lexikon, Akadémiai KIadó, Budapest, 905, 1994.
 29. Bitskey, I.: Károlyi Péter: [Lexikon címszó].
  In: Új magyar irodalmi lexikon, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2 köt, 1994.
 30. Bitskey, I.: Kecskeméti János: [Lexikon címszó].
  In: Új magyar irodalmi lexikon, Akadémiai Kiadó, Budapest, 998, 1994.
 31. Bitskey, I.: Kemény János: [Lexikon címszó].
  In: Új magyar irodalmi lexikon, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1007, 1994.
 32. Bitskey, I.: Király György: [Lexikon címszó].
  In: Új magyar irodalmi lexikon, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1035-1036, 1994.
 33. Bitskey, I.: Klaniczay Tibor: [Lexikon címszó].
  In: Új magyar irodalmi lexikon, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1058-1059, 1994.
 34. Bitskey, I.: Komjáti Benedek: [Lexikon címszó].
  In: Új magyar irodalmi lexikon, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1085, 1994.
 35. Bitskey, I.: Kornis Gáspár: [Lexikon címszó].
  In: Új magyar irodalmi lexikon, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1098, 1994.
 36. Bitskey, I.: Kovács József: [Lexikon címszó].
  In: Új magyar irodalmi lexikon, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1118, 1994.
 37. Bitskey, I.: Landovics István: [Lexikon címszó].
  In: Új magyar irodalmi lexikon, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1188, 1994.
 38. Bitskey, I.: Lépes Bálint: [Lexikon címszó].
  In: Új magyar irodalmi lexikon, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1218, 1994.
 39. Bitskey, I.: Lépes Bálint és az olasz "seicento" stílus.
  In: Klaniczay - Emlékkönyv, Balassi Kiadó, Budapest, 334-343, 1994.
 40. Bitskey, I.: Madarász Imre: A megírt élet: Vittorios Alfieri VITA című önéletrajzának elemzése.
  Debr. szle. 2 (2), 333-334, 1994.
  (Ismertetett mű: Madarász Imre. -A megírt élet : Vittorios Alfieri VITA című önéletrajzának elemzése /Budapest : Rovó-kiadványok, 1992. -140 p.)
 41. Bitskey, I.: Magie und Dichtung: Zur deutschen und englischen Literatur des 17. Jahrhunderts.
  Helikon. 1-2 238-239, 1994.
  (Ismertetett mű: Peter Cersowsky. -Magie und Dichtung : Zur deutschen und englischen Literatur des 17. Jahrhunderts /München : W. Fink, 1990. -347 p. -)
 42. Bitskey, I.: Magyarországi pálosok tanulmányai a római Collegium Germanicum Hungaricumban: (1602-1782).
  In: Pálos rendtörténet : Tanulmányok I
 43. Bitskey, I.: Martonfalvay Imre: [Lexikon címszó].
  In: Új magyari irodalmi lexikon. :, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1336, 1994.
 44. Bitskey, I.: Michael Feldt: Lyrik als Erlebnislyrik: Zur Geschichte eines Literatur- und Mentalitätstypus zwischen 1600 und 1900.
  Helikon, 1-2 237-238, 1994.
  (Ismertetett mű: Michael Feldt. -Lyrik als Erlebnislyrik : Zur Geschichte eines Literatur- und Mentalitätstypus zwischen 1600 und 1900 /Heidelberg : Winter, 1990. -531 p. -)
 45. Bitskey, I.: Mikó Ferenc: [Lexikon címszó].
  In: Új magyar irodalmi lexikon, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1378, 1994.
 46. Bitskey, I.: Mindszenti Gábor: [Lexikon címszó].
  In: Új magyar irodalmi lexikon, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1385, 1994.
 47. Bitskey, I.: Monoszlói András: [Lexikon címszó].
  In: Új magyar irodalmi lexikon, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1408, 1994.
 48. Bitskey, I.: Nagy Ignác [Lexikon címszó].
  In: Új magyar irodalmi lexikon, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1439-1440, 1994.
 49. Bitskey, I.: Nagy Szabó Ferenc: [Lexikon címszó].
  In: Új magyar irodalmi lexikon, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1454-1455, 1994.
 50. Bitskey, I.: Nemeskürty István: [Lexikon címszó].
  In: Új magyar irodalmi lexikon, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1471, 1994.
 51. Bitskey, I.: OKTV - tapasztalatok magyar irodalomból.
  Módszertani lapok, 1-2 49-54, 1994.
 52. Bitskey, I.: Pápai János: [Lexikon címszó].
  In: Új magyar irodalmi lexikon, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1572-1573, 1994.
 53. Bitskey, I.: Pázmány Péter: [Lexikon címszó].
  In: Új magyar irodalmi lexikon, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1592-1594, 1994.
 54. Bitskey, I.: Pécsi Lukács: [Lexikon címszó].
  In: Új magyar irodalmi lexikon, Akadémiak Kiadó, Budapest, 1598, 1994.
 55. Bitskey, I.: Sámbár Mátyás: [Lexikon címszó].
  In: Új magyar irodalmi lexikon, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1760, 1974.
 56. Bitskey, I.: Stoll Béla: [Lexikon címszó].
  In: Új magyar irodalmi lexikon, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1845-1846, 1994.
 57. Bitskey, I.: Szalárdi János: [Lexikon címszó].
  In: Új magyar irodalmi lexikon, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1888-1889, 1994.
 58. Bitskey, I.: Szántó István: [Lexikon címszó].
  In: Új magyar irodalmi lexikon, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1897, 1994.
 59. Bitskey, I.: Széchényi György: [Lexikon címszó].
  In: Új magyar irodalmi lexikon, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1918, 1994.
 60. Bitskey, I.: Széchényi Pál: [Lexikon címszó] /cBitskey István.
  In: Új magyar irodalmi lexikon, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1920-1921, 1994.
 61. Bitskey, I.: Szegedi Ferenc Lénárt: [Lexikon címszó].
  In: Új magyar irodalmi lexikon, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1924, 1994.
 62. Bitskey, I.: Szenci Fekete István: [Lexikon címszó].
  In: Új magyar irodalmi lexikon, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1947-1948, 1994.
 63. Bitskey, I.: Szilády Áron: [Lexikon címszó].
  In: Új magyar irodalmi lexikon, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1988, 1994.
 64. Bitskey, I.: Szörényi László: [Lexikon címszó].
  In: Új magyar irodalmi lexikon, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2021, 1994.
 65. Bitskey, I.: Tallián Ferenc: [Lexikon címszó].
  In: Új magyar irodalmi lexikon, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2036, 1994.
 66. Bitskey, I.: Telegdi Miklós: [Lexikon címszó].
  In: Új magyar irodalmi lexikon, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2061, 1994.
 67. Bitskey, I.: Telekesy István: [Lexikon címszó].
  In: Új magyar irodalmi lexikon, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2063, 1994.
 68. Bitskey, I.: Tóth István: [Lexikon címszó].
  In: Új magyar irodalmi lexikon
 69. Bitskey, I.: Traxler Ferenc: [Lexikon címszó].
  In: Új magyar irodalmi lexikon, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2139, 1994.
 70. Bitskey, I.: Türk Dániel: [Lexikon címszó].
  In: Új magyar irodalmi lexikon, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2149, 1994.
 71. Bitskey, I.: Veresmarti Mihály: [Lexikon címszó].
  In: Új magyar irodalmi lexikon, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2242, 1994.
 72. Bitskey, I.: Verselemzések: (Ómagyar Mária-siralom ; Janus Pannonius: Búcsú Váradtól, Egy dunántúli mandulafáról ; Bornemisza Péter: Siralmas énnéköm).
  In: 99 híres magyar vers és értelmezése, Móra, Budapest, 5-27, 1994.
 73. Bitskey, I.: Zay Ferenc: [Lexikon címszó].
  In: Új magyar irodalmi lexikon, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2304, 1994.
1993
 1. Bitskey, I.: A magyarországi katolikus tanintézetek színjátszásának forrásai.
  Irodalomtörténeti Közlemények 1993.
 2. Bitskey, I.: A restek eledele.
  Rubicon. 1-2 20-22, 1993.
 3. Bitskey, I.: Barocke Sammellust; Lobrede.
  Helikon Világirodalmi Figyelő 1993.
 4. Bitskey, I.: Cristina di Svezia.
  Helikon Világirodalmi Figyelő 1993.
 5. Bitskey, I.: Eszterházy Károly római tanulmányai és az egri barokk.
  Acta Academiae Pedagogicae Agriensis 1993.
 6. Bitskey, I.: Fontes rerum scholasticum I-III.
  Irodalomtörténeti Közlemények 1993.
 7. Bitskey, I.: Katolikus megújulás és barokk műveltség.
  In: Egyházak és barokk
 8. Bitskey, I.: La litterature hongroise.
  In: Patrimoine litterarire europeen
 9. Bitskey, I.: Magyarországi diákok Rómában a középpkor végén.
  In: Régi és peregrináció
 10. Bitskey, I.: Opitz und seine Zeit.
  Helikon Világirodalmi Figyelő 1993.
 11. Polet, J., Pichois, C., Bitskey, I.: Patrimoine littéraire européen: anthologie en langue française.
  De Boeck Université, Bruxelles, 1993.
 12. Bitskey, I.: Pázmány a nemzetnevelő.
  Rubicon. 6 30-33, 1993.
 13. Bitskey, I.: Római hatások a barokk kori magyarországi főpapi könyvgyűjtésben.
  In: Kétszáz éves az egri Főegyházmegyei Könyvtár
 14. Bitskey, I.: Szántó István: Confitatio Alcorani.
  Irodalomtörténeti Közlemények 1993.
 15. Bitskey, I.: Szép magyarság eleven lángja".
  Hitel 1993.
 16. Bitskey, I.: Szörényi László: Hunok és jezsuiták.
  Alföld. 44 (11), 67-69, 1993.
  (Ismertetett mű: Szörényi László ; [a latin szövegeket ford. Csonka Ferenc]. -Hunok és jezsuiták : fejezetek a magyarországi latin hősepika történetéből /Budapest : Amfipressz, [1993], cop. 1993. -211 p. ; 24 cm. -)
 17. Bitskey, I.: Text und Bild.
  Helikon Világirodalmi Figyelő 1993.
 18. Bitskey, I.: Ungarische Drucke und Hungarica.
  Irodalomtörténeti Közlemények 1993.
1992
 1. Bitskey, I.: A dramatic play or a combat of animals?.
  In: Ethnographica et Folkloristica Carpatica
 2. Bitskey, I.: Beiträge zur Aufnahme der italienischen und spanischen Literatur in Deutschlandn.
  Helikon Világirodalmi Figyelő 1992.
 3. Bitskey, I.: Botta István: Huszár Gál.
  Magyar Tudomány 1992.
 4. Bitskey, I.: Brown-Meier: Antioche et Rome.
  Magyar Könyvszemle 1992.
 5. Bitskey, I.: Énekek és versek /1686-1700.
  Irodalomtörténeti Közlemények 1992.
 6. Bitskey, I., Tamás, A.: Eszmék, korok, műfajok ; Világirodalom és komparatisztika.
  Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 116 p., 1992. ISBN: 9634718620
 7. Bitskey, I.: Gyenis Vilmos: Hermányi Dienes József.
  Magyar Tudomány 1992.
 8. Bitskey, I.: Le Baroque autrichien au XVIII. siecle.
  Helikon Világirodalmi Figyelő 1992.
 9. Bitskey, I.: Mikes Kelemn és a magyar emlékírók.
  In: Irodalom, történelem, folklór
 10. Bitskey, I.: Ostorod volt-e Rodostó?: Szabó Gyula hármaskönyvéről.
  Alföld. 43 (6), 82-84, 1992.
  (Ismertetett mű: Szabó Gyula. -Ostorod volt-e Rodostó? : történelmi különtudósítások /Bukarest : Kriterion Könyvkiadó, 1991. -350 p. ; 20 cm. -)
 11. Bitskey, I.: Pázmány Péter ismeretlen levele Bellarminóhoz.
  Irodalomtörténeti Közlemények 1992.
 12. Bitskey, I.: Sigal? L`homme et la miracle.
  Magyar Könyvszemle 1992.
1991
 1. Bitskey, I.: A gyulafehérvári Batthány-könyvtár kincsei.
  Erdélyi tükör 1 (1), 7-8, 1991.
 2. Bitskey, I.: Aristotelismus und Renaissance. [Rec.].
  Helikon Világirodalmi Figyelő 1991.
 3. Bitskey, I.: Athanasius Kircher und seine Beziehungen zum gelehrten Europa seiner Zeit. [Rec.].
  Helikon Világirodalmi Figyelő 1991.
 4. Bitskey, I.: Cifra az mentegyolcs a rokolya".
  Erdélyi Tükör 1991.
 5. Bitskey, I.: Deutsche Dichter. [Rec.].
  Helikon Világirodalmi Figyelő 1991.
 6. Bitskey, I.: Erdei Klára: Auf dem Wege zu sich selbst.
  Irodalomtörténeti Közlemények 1991.
 7. Bitskey, I.: Frits Caspari: Humanismus und Gesellschaftsordnung im England der Tudors. [Rec.].
  Helikon Világirodalmi Figyelő 1991.
 8. Bitskey, I.: Geschichtsbewusstsein und Geschichtsschreibung in der Renaissance. [Rec.].
  Helikon Világirodalmi Figyelő 1991.
 9. Bitskey, I.: Háromszéki iskoladrámák.
  Kelet-Nyugat /Nagyvárad/ 1991.
 10. Bitskey, I.: Irodalmunk Szent István ábrázolásai.
  Jel 1-2 39-41, 1991.
 11. Bitskey, I.: Iskolai szinjátszás a római Collegium Germanucum-Hungaricumban.
  In: Iskoladráma és folklór. Szerk.: Pintér Márta Zsuzsanna, Kilián István, KLTE, Debrecen, 27-33, 1989.
 12. Bitskey, I., Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság: J.L. Pyrker und die europäische Literatur.
  In: A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében, Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, Budapest [etc.], 150-154, 1989.
 13. Bitskey, I.: Levelet írok, nem könyvet" /Mikes Kelemen és a magyar emlékírás.
  Szabolcs-szatmári szle. 1991.
 14. Bitskey, I.: Magyar szak a bécsi egyetemen.
  Új forrás 21 (4), 76-80, 1991.
 15. Bitskey, I.: Minorita iskoladrámák.
  Irodalomtörténeti Közlemények 1991.
 16. Bitskey, I.: Pázmány, Szántó, Bellarmine.
  In: Tanulmányok a 16-17. századi magyar irodalomról / red. I. Bitskey et A. Tamás, KLTE, Debrecen, 61-67, 1991, (Studia litteraria, ISSN 0562-2867 ; 28.) ISBN: 9634718159
 17. Bitskey, I.: The Collegium Germanicum Hungaricum in Rome and the Beginning of Counter-Reformation in Hungary.
  In: Crown, Church and Estates
 18. Bitskey, I.: The Role of Churches in the Development of Hungarian Barocque Literature.
  Synthesis /Bucarest/ 1991.
 19. Bitskey, I.: Uwe Neddermeyer: Das Mittelalter in der deutschen Historiographie vom 15. bis zum 18. Jahrhundert. [Rec.].
  Heilkon Világirodalmi Figyelő 1991.
 20. Bitskey, I.: Válságkép és reformprogram egy Comenius-műben.
  Körösök vidéke 19-24, 1991.
 21. Bitskey, I.: Wesselényi István.
  In: Az eljegyzett személyek
1990
 1. Bitskey, I.: A római collegium Germanicum Hungaricum magyar alumnusai.
  In: Az értelmiség Magyarországon a 16-17. században = Die Intelligenz in Ungarn in dem 16. und 17. Jahrhundert /szerk. Zombori István, Csongrád M. Múz. Ig., Szeged, 95-102, 1988.
 2. Bitskey, I.: Der Ungarische Cicero-Kardinal.
  Bücher aus Ungarn 30 9-11, 1990.
 3. Bitskey, I.: Europäische Städte in Zeitalter des Barock.
  Helikon világirodalmi figyelő, 4 514-515, 1990.
 4. Bitskey, I.: Gömöri György: Nyugatról nézve.
  Kritika. 12 40, 1990.
 5. Bitskey, I.: Horváth János: A magyar irodalmi műveltség kezdetei Szent Istvántól Mohácsig.
  Irodalomtörténet. 2-4 499-502, 1990.
  (Ismertetett mű: írta Horváth János. -A magyar irodalmi műveltség kezdetei Szent Istvántól Mohácsig /Budapest : Akadémiai K., 1988. -XII, 325 p. ; 21 cm. -)
 6. Bitskey, I.: In memoriam Bán Imre.
  Alföld. 41 (5), 90-91, 1990.
 7. Bitskey, I.: Kapocs a magyarság és Európa között. (Szenci Molnár Albert szótára)..
  Kelet-Nyugat. (Nagyvárad) 1990.
 8. Bitskey, I.: Péter Pázmány: Cardinal, Statesman, Master of Hungarian Prose.
  The New Hungarian Quarterly 29 64-71, 1990.
 9. Bitskey, I.: Régi Magyar Költők Tára, XVII/13.
  Irodalomtörténeti közlemények, 1 135-139, 1990.
 10. Bitskey, I.: Reneszánsz és barokk művelődés Erdély történetében.
  In: Tanulmányok Erdély történetéből, Csokonai Kiadó, Debrecen, 92-98, 1988.
 11. Bitskey, I.: Szabó Ferenc: A teológus Pázmány.
  Vigilia. 10 793-794, 1990.
 12. Bitskey, I.: Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez: Reneszánsz kor.
  Tankönyvkiadó, Budapest, 841 p., 1990. ISBN: 9631812782
 13. Bitskey, I.: Tóth Béla köszöntése.
  Alföld. 11 93-95, 1990.
1989
 1. Bitskey, I.: Állottam vizének mélységei felett": (Bán Imre Dante-könyvéről).
  Alföld. 40 (5), 80-83, 1989.
 2. Bitskey, I.: Három új kötet a Bibliotheca Hungarica Antiqua sorozatban.
  Irodalomtört. közl. 93 5-6, 1989.
  (Ismertetett mű: Bitskey István: Három új kötet a Bibliotheca Hungarica Antiqua sorozatban /)
1988
 1. Bitskey, I.: A római Collegium Hungaricumban.
  Heves Megyei Népújság 8, 1988.
1987
 1. Bitskey, I.: "Bacchus tükrös templomában": (könyv a rokokóról).
  Alföld. 5 91-93, 1987.
  (Ismertetett mű: Bitskey István: "Bacchus tükrös templomában" :(könyv a rokokóról) /)
 2. Bitskey, I.: Hallama Erzsébet: A nyugalom napja: elbeszélések.
  Alföld. 38 (8), 73-74, 1987.
  (Ismertetett mű: Hallama Erzsébet. -A nyugalom napja : elbeszélések /Budapest : Szépirodalmi Kvk., 1986 (Debrecen : Alföldi Ny.). -281 p. -)
 3. Bitskey, I.: Heltai Gáspár, a fabulaíró.
  In: Száz fabula / Heltai Gáspár ; [az utószót és a jegyzeteket Bitskey István írta] ; [... sajtó alá rend. Katona Tamás] ; [a köt. rajzait Kass János kész.], Európa ; Bratislava : Madách, Budapest, 197-223, 1987.
 4. Bitskey, I.: História, emlékirat, önvallomás.
  In: Irodalom és ideológia a 16-17. században. Szerk.: Varjas Béla ; [kész. a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének gondozásában], Akadémiai Kiadó, Budapest, , 1987.
 5. Bitskey, I.: Kapás Dezső: Papírkosár: novellák, karcolatok.
  Alföld. 38 (11), 66-67, 1987.
  (Ismertetett mű: Kapás Dezső. -Papírkosár : novellák, karcolatok /Budapest : Magvető, 1986 (Pécs : Pécsi Szikra). -230 p. -)
 6. Bitskey, I.: Megjegyzések Pázmány Péter gráci vitairatairól.
  In: Pázmány Péter emlékezete : halálának 350. évfordulójára. Szerk.: Lukács László, Szabó Ferenc. - Róma : [s. n.], 1987
 7. Bitskey, I.: Nő az irodalomban.
  Irodalomtörténet. 69 (2), 368-371, 1987.
 8. Bitskey, I.: Pázmány Péter halálának 350. évfordulóján.
  Vigilia. 4 258-262, 1987.
 9. Bitskey, I., Lukács, L., Szabó, F.: Pázmány Péter udvartartása.
  In: Magyar reneszánsz udvari kultúra. Szerk.: és az előszót írta R. Várkonyi Ágnes ; .. mtárs. Székely Júlia. - Budapest : Gondolat, 1987
 10. Bitskey, I.: Pyrker László János és a világirodalom.
  In: Pyrker emlékkönyv / [szerk. Hölvényi György] ; [közread. az Egri Főegyházmegye]. - Eger : [Egri Főegyházmegye], 1987 ISBN: 9630011727
 11. Bitskey, I.: R. Várkonyi Ágnes: A rejtőzködő Murányi Vénus.
  Irodalomtörténet. 69 (4), 714-716, 1987.
  (Ismertetett mű: R. Várkonyi Ágnes. -A rejtőzködő Murányi Vénus /[Budapest] : Helikon, 1987. -241 p. -)
 12. Heltai, G., Bitskey, I., Katona, T., Kass, J., Muhari, I.: Száz fabula.
  Európa, Budapest, 242 p., 1987. ISBN: 9630742861
 13. Bitskey, I.: Vámos Miklós: Félnóta.
  Alföld. 38 (3), 89-90, 1987.
  (Ismertetett mű: Vámos Miklós. -Félnóta /Budapest : Magvető K., 1986. -359 p. -)
1986
 1. Bitskey, I.: Pázmány Péter.
  Gondolat, Budapest, 224 p. :, 1986. ISBN: 9632817117
1985
 1. Bitskey, I.: A "mentség műfaja".
  In: Tótfalusi Kis Miklós : az Amszterdámi Biblia kiadásának háromszázadik évfordulója alkalmából Debrecen, 1985. április 25-27.-én megtartott konferencián elhangzott előadások. Szerk.: Gomba Szabolcsné, Haiman György, KLTE, Debrecen, 26-30, 1985.
 2. Bitskey, I.: A Tököly-felkelés és kora.
  Irodalomtörténet. 67 (1), 193-197, 1985.
 3. Bitskey, I.: Egy kritika kritikája, avagy: magyar irodalomtörténet angolul.
  Alföld. 36 (10), 93-95, 1985.
 4. Bitskey, I.: Így élt Bethlen Gábor.
  Móra Könyvkiadó, Budapest, 202 p., 1985. ISBN: 963114075X
 5. Bitskey, I.: Il Collegio Germanico-Ungarico di Roma e la formazione della Controriforma ungherese.
  In: Roma e l'Italia nel contesto della storia delle universitá ungheresi, Edizioni dell'Ateneo, Roma, 115-126, 1985, (Studi e Fonti per la storia dell'Universitá di Roma ; 5.)
 6. Bitskey, I.: Magyar költők, 18. század.
  Irodalomtörténet. 67 (3), 683-685, 1985.
 7. Bitskey, I.: Pázmány Péter a pszichografológus szemével.
  In: Vallanak a betűk : személyiségek és életutak pszichografológiai megközelítése. Szerk.: Rákosné Ács Klára, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 83-87, 1985.
 8. Bitskey, I.: Pázmány Péter és a római Collegium Germanicum Hungaricum.
  Stud. litt. 23 29-40, 1985.
 9. Bitskey, I.: Pázmány Péter művei.
  Irodalomtörténet. 67 (2), 513-516, 1985.
1984
 1. Bethlen, K., Bitskey, I.: Bethlen Kata önéletírása.
  Szépirod. Kvk., Budapest, 233 p. ;, 1984. ISBN: 963152583X(fűzött)
 2. Pázmány, P., Bitskey, I., Csonka, F.: Egy tudakozó prédikátor nevével íratott öt levél: (1613).
  Európa Könyvkiadó, Budapest, 242, [3] p., 1984. ISBN: 9630736497
1983
 1. Bitskey, I., Tudományos Ismeretterjesztő Társulat: Luther Márton és kora.
  Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, Budapest, 38 p., 1983. ISBN: 9634118925
1982
 1. Bitskey, I.: [Ismertetés].
  Könyv és könyvtár : könyvtártudományi és bibliográfiai tanulmányok és közlemények : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának évkönyve 13 203-204, 1982.
  (Ismertetett mű: az anyagot gyűjtötte és összeállította Lenkey István. -Dr. Tóth Béla irodalmi munkásságának bibliográfiája /Debrecen : [Alföldi Ny.], [1979])
 2. Zay, F., Bitskey, I.: Magyar emlékírók: 16-18. század.
  Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1000 p., 1982. ISBN: 9631516032
1979
 1. Bitskey, I.: Humanista erudíció és barokk világkép: Pázmány Péter prédikációi.
  Akadémiai K., Budapest, 206 l., 1979. ISBN: 9630515032
1978
 1. Bitskey, I., Gomba, S., Varga, P., Kossuth Lajos Tudományegyetem (Debrecen).: Eszmei és stilisztikai kérdések a régi magyar prózában: Egyetemközi tudományos diákköri vitaülés Debrecenben 1977. november 24-25..
  Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 142 p., 1978. ISBN: 963471028X
 2. Bitskey, I.: Hitviták tüzében.
  Gondolat, Budapest, 246, [3] p., 1978. ISBN: 9632805682
1975
 1. Bitskey, I.: Patrisztikai források Pázmány beszédeiben: (pillantás egy barokk írói műhelybe).
  Stud. litt. 13 23-36, 1975.
1963
 1. Bitskey, I., Imre, L.: Studia litteraria: a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Irodalmi Intézetének közleményei.
feltöltött közlemény: 348 Open Access: 21
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK