Tudóstér: Gyekiczky Tamás publikációi

- szűkítés
feltöltött közlemény: 158 Open Access: 120
2012
 1. Gyekiczky, T.: A fogyasztó örököse és a privilegizált joghatóság.
  In: A Brüsszel I. rendelet reformja : tanulmánykötet. Szerk.: Osztovits András, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 57-70, 2012, (Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-politicarum, 2063-4757 ; 2.) ISBN: 9786155107610
 2. Gyekiczky, T.: A hatalom sodrában: adalékok a polgári perjog történetének vázlatához (1958-1990).
  Jogtörténeti szle. 1 17-25, 2012.
 3. Gyekiczky, T.: Kit védünk?: a fogyasztó közösségi jogi fogalmának társadalmi összefüggéseiről.
  Európai jog. 1 24-30, 2012.
2011
 1. Gyekiczky, T.: A fogyasztó fogalmáról = about legal concept of the consumer.
  Gazd. élet társad. 1-2 288-297, 2011.
 2. Gyekiczky, T.: Kodifikáció minden áron?.
  In: Kodifikációs tanulmányok a polgári jog és a polgári eljárásjog témakörében : a Magánjogot Oktató Fiatal Jogászok és a Polgári Jogot Oktatók Országos Találkozóján, 2010. június 3-4-én elhangzott előadások alapján készült tanulmányok gyűjteménye. Szerk.: Barta Judit és Wopera Zsuzsa, Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, Miskolc, 210-216, 2011. ISBN: 9789639360808
2010
 1. Gyekiczky, T.: A légi utasok védelme az Európai Unió jogában.
  Fogyasztóvéd. szle. 52010.
 2. Gyekiczky, T.: A mediációról: mint a polgári és kereskedelmi jogviták bíróságon kívüli rendezésének lehetőségéről : az Európai Unió mediációs irányelve a német és a magyar polgári eljárásjog tükrében : jog-összehasonlító tanulmány.
  Gondolat, Budapest, 238 p., 2010. ISBN: 9789636932183
 3. Gyekiczky, T.: Késésben: (légi utasok bírói jogvédelme Magyarországon a közösségi jog tükrében).
  Európai jog. 10 (3), 9-17, 2010.
2009
 1. Kapa, M., Siposné Bíró, N., Nádas, G., Rab, H., Zoltán, H., Zoltán, L., Gyekiczky, T.: A bírósági végrehajtás magyarázata.
  Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft, Budapest, 1088 p., 2009. ISBN: 9789632249872
 2. Gyekiczky, T.: A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény magyarázata: általános eljárási szabályok.
  In: A bírósági végrehajtás magyarázata (Kommentár ;$x1589-0058) / [szerzők Kapa Mátyás, Gyekiczky Tamás, Bíró Noémi, Nádas György, Rab Henriett, Zoltán Hunor, Zoltán Levente] ; [szakmai szerk. Gyekiczky Tamás], Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., Budapest, 59-407, 2009. ISBN: 9789632249872
 3. Gyekiczky, T.: A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény magyarázata: jogorvoslatok.
  In: A bírósági végrehajtás magyarázata / [szerzők Kapa Mátyás, Gyekiczky Tamás, Bíró Noémi, Nádas György, Rab Henriett, Zoltán Hunor, Zoltán Levente] ; [szakmai szerk. Gyekiczky Tamás], Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., Budapest, 897-933, 2009, (Kommentár, ISSN 1589-0058) ISBN: 9789632249872
 4. Gyekiczky, T.: A határtalan egyezségkötés rögös útjain: : adalékok a peren kívüli konfliktusfeloldás eljárásjogi szabályozásához.
  In: Egységesülő polgári eljárásjog Európában. Szerk.: Wopera Zsuzsa, HVG-Orac, Budapest, 36-57, 2009. ISBN: 9789632580616
 5. Gyekiczky, T.: A mediációs irányelv.
  Európai jog. 9 (6), 24-31, 2009.
 6. Gyekiczky, T.: Perfüggőség: egy jogintézmény a közösségi és tagállami jogban : jog-összehasonlító tanulmány.
  Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 195 p., 2009.
 7. Gyekiczky, T.: Perkoordináció, avagy perfüggőség az Európai Unió és a tagállamok eljárásjogában: (a németországi ZPO és a magyar perrendtartás tanúsága).
  Jogtud. közlöny. 64 (3), 101-117, 2009.
 8. Gyekiczky, T.: Újraállamosítás: idősotthonok Magyarországon, 1993-2008.
  Gondolat ;, Budapest ;, 221 p., 2009. ISBN: 9789636931636
 9. Gyekiczky, T.: Vergődés a jog hálójában: (adalékok a kitelepítettek jogi diszkriminációjához).
  In: Kitiltott családok. Írta: Hantó Zsuzsa, Magyar Ház, Budapest, 196-223, 2009, (Magyar Ház könyvek, 1418-7426) ISBN: 9789639335660
2008
 1. Gyekiczky, T.: A bizonyítás: általános tanok és az okirati bizonyítás.
  In: Polgári perjog : általános rész. Szerk.: Wopera Zsuzsa, Complex Kiadó, Budapest, 363-376, 397-410, 2008. ISBN: 9789632249506
 2. Gyekiczky, T.: A polgári perjog általános tanai.
  In: Polgári perjog : általános rész. Szerk.: Wopera Zsuzsa, Complex Kiadó ; Wolters Kluwers Csoport, Budapest, 25-71, 2008. ISBN: 9789632249506
 3. Gyekiczky, T.: Az eljárás felfüggesztésének közösségi jogi szabályai a német és a magyar polgári eljárásjog szemszögéből.
  Miskolci jogi szle. 3 (2), 58-76, 2008.
 4. Gyekiczky, T.: Perkoordináció közösségi szinten.
  Európai jog. 8 (6), 11-22, 2008.
 5. Gyekiczky, T.: Rendcsinálás: tisztogatás az ügyvédi karban 1957-1958 : dokumentumok.
  Jogtörténeti szle. 10 (1), 52-72, 2008.
 6. Gyekiczky, T.: Támogatni vagy tűrni?: a nem állami szociális szolgáltatók kálváriája jogrendszerünk útvesztőjében : az idősotthonok példája : kutatási beszámoló a Magyari Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány részére.
  [Magyari Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány], [Szentendre] ;, 156 p., 2008.
2007
 1. Gyekiczky, T.: A születés titkai: (Az MSZMP Politikai Bizottságának vitája a Polgári Törvénykönyvről 1959 március 3.).
  In: Az igazságszolgáltatás kihívásai a XXI. században : tanulmánykötet Gáspárdy László professzor emlékére. Szerk.: Wopera Zsuzsa, Harsági Viktória, HVG-Orac, Budapest, 91-98, 2007. ISBN: 9789632580067
 2. Gyekiczky, T.: Az európai polgári eljárásjog hatása a magyar polgári eljárásjog fejlődésére.
  In: Az Európai Unió polgári eljárásjoga. Szerk.: Wopera Zsuzsa, Complex Kiadó, Budapest, 209-234, 2007. ISBN: 9789632248936
 3. Gyekiczky, T.: Eljárásjogi alaptanok: a polgári eljárás : (a jegyzet a Debreceni Tudományegyetemi Karok Állam- és Jogtudományi Kara Igazgatásszervező BSc. képzésének hallgatói számára készült).
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 160 p., 2007. ISBN: 9789634732105
 4. Gyekiczky, T.: Iratok a polgári peres és nemperes eljárások köréből.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 318 p., 2007. ISBN: 9789634732235
 5. Gyekiczky, T.: Mélyfurrások: korreferátum Boros László A magyar jogrendszer átalakulásának szociológiai jellemzői 1985-2005 című előadásához.
  In: A magyar jogrendszer átalakulása : 1985/1990-2005 : jog, rendszerváltozás, EU-csatlakozás. Szerk.: Jakab András, Takács Péter, Gondolat : ELTE ÁJK, Budapest, 1104-1108, 2007. ISBN: 9634638783
2006
 1. Gyekiczky, T.: A kártérítés határai.
  Debr. jogi műh. 3 (1), 2006.
 2. Gyekiczky, T.: Előadások a polgári eljárásjog köréből.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 173 p., 2006. ISBN: 9789634732112!
 3. Gyekiczky, T.: Helyzetjelentés: levéltári iratok polgári eljárásjogunk történetéből.
  Gondolat ;, Budapest ;, 275 p., 2006. ISBN: 9639610461
 4. Gyekiczky, T.: Levéltári iratok a területi bíráskodás bevezetéséről 1951-1954.
  Jogtörténeti szle. 1 57-74, 2006.
 5. Gyekiczky, T.: Töréspontok: polgári eljárásjogunk néhány aktuális kérdése.
  Collectio iuridica Univ. Debr. 6 133-156, 2006.
2005
 1. Gyekiczky, T.: Ami a múltból elkísér a családjogi törvény ötven éve : tanulmányok.
  Debreceni Egyetem Állami- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 150 p., 2005. ISBN: 9639567434
 2. Gyekiczky, T.: Családjogi perek és a politikai jogalkotás: levéltári iratok az 50-es évek elejéről.
  In: Ami a múltból elkísér : a családjogi törvény ötven éve : tanulmányok. Szerk.: Gyekiczky Tamás, Debreceni Egyetem Állami- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 75-92, 2005, (Gondolat - Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának kiadványai ; 2.) ISBN: 9639567434
 3. Molnár, J., Gyekiczky, T.: Gondolatok a házasság egyező akaratnyilvánításon alapuló felbontásáról.
  In: Ami a múltból elkísér : a családjogi törvény ötven éve : tanulmányok. Szerk.: Gyekiczky Tamás, Gondolat, Budapest, 124-132, 2005, (Gondolat - Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának kiadványai ; 2.) ISBN: 9639567434
 4. Gyekiczky, T.: Közjáték: (levéltári iratok a területi bíráskodás bevezetéséről 1951-1954).
  Jogtörténeti szle. 7 (3), 7-14, 2005.
 5. Gyekiczky, T.: Törvény által homályosan.
  In: Amabilissimus : a legszeretetreméltóbbak egyike : Loss Sándor emlékkönyv. Szerk.: Szabadfalvi József, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 207-221, 2005, (Memoranda ; 2.) ISBN: 9634729185
2004
 1. Gyekiczky, T.: Libikóka, avagy a munka világa az "ötvenes évek" Magyarországán.
  In: Az igazságosság dilemmái : ünnepi kötet Földesi Tamás 75. születésnapjára. Szerk.: Cs. Kis Lajos, Karádi Éva, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 176-200, 2004, (Bibliotheca iuridica)
2003
 1. Gyekiczky, T.: A jogászok joga: tanulmányok.
  Gondolat K., Budapest, 249 p., 2003. ISBN: 9639500720
 2. Gyekiczky, T.: A polgári peres bizonyítási eljárás és ítéleti tényállás néhány elméleti problémája.
  Jogtud. közlöny. 7-8 285-296, 2003.
 3. Gyekiczky, T.: Gerichtsalltag und Informationstechnologie: gesellschaftliche Herausforderungen, innere Konflikte und zukunftsweisende Lösungen der Modernisierung des Arbeitsprozesses im Gerichtsbürö.
  In: Vortragsthesen : Internationale Konferenz "Recht und Juristen an der Schwelle des XXI. Jahrhunderts", 15. Oktober 2003, Pécs, Ungarn, [S.n.], Pécs, , 2003.
 4. Gyekiczky, T.: Iratok a polgári peres és nemperes eljárások köréből.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 293 p., 2003.
 5. Gyekiczky, T.: Törvény születik: adalékok az 1952. évi Polgári Perrendtartás keletkezésének történetéhez : (egy levéltári kutatás előzetes tapasztalatai).
  In: 50 éves a Polgári Perrendtartás : a 2003. április 25-én a Debreceni Akadémiai Bizottság székházában, a Debreceni és Miskolci Egyetemek Polgári Eljárásjogi Tanszékeinek közös szervezésében megrendezett jubileumi konferencia kiadványai. Szerk.: Wopera Zsuzsa, Novotni K., Miskolc, 17-33, 2003.
2002
 1. Gyekiczky, T.: A vállalati képzés jogi szabályozása.
  In: A vállalati képzés egyes tapasztalatai Magyarországon az ezredfordulón. Szerk.: Benke Magdolna, Nemzeti Szakképzési Intézet, Budapest, 42-59, 2002.
 2. Gyekiczky, T.: Klinikai tapasztalatok: (esetleges összefoglalás a büntetőjogi jogklinika védői munkájáról).
  Collectio iuridica Univ. Debr. 3 139-157, 2002.
 3. Gyekiczky, T.: Modellek és megközelítések a polgári eljárások társadalomtudományi vizsgálatában.
  Kontroll. 1 74-93, 2002.
 4. Gyekiczky, T.: Polgári jogi kodifikációs problémák: (szempontok az eljárásjog szemszögéből).
  Cég és jog. 9 37-39, 2002.
1997
 1. Gyekiczky, T.: Anmerkungen über die ungarische Arbeitsmarkt- und Bildungsystementwicklung seit 1990.
  In: Wechselwirkungen von Bildungsverhalten, Arbeitsmarktstruktur und Beschäftigerverhalten in postsozialistischen Gesellschaften. Hrsg.: Holle Grünert, Universität Halle Institut für Soziologie, Halle, 47-54, 1997, (Der Hallesche Graureiher ; 97/2.)
 2. Gyekiczky, T.: Illuzióvesztés: (a francia példa).
  Esély. 8 (3), 32-50, 1997.
1996
 1. Gyekiczky, T.: Demonstrierende Mathematiklehrer: gesellschaftliche Veränderungen und Aktionen der Pädagogengewerkschaften 1990 bis 1994.
  In: Ökonomische Transformation und gewerkschaftliche Politik : Umbruchsprozesse in Polen und Ungarn auf Branchenebene / herausg. Rainer Deppe, Melanie Tatur, Westfalisches Dampfboot Verlag, Münster, 288-323, 1996.
 2. Gyekiczky, T.: Labor Market problems and employment policy in France in the nineties.
  [PHARE], [Budapest], 67 p., 1996.
 3. Gyekiczky, T.: Old priorities in the center of new managment strategies.
  In: Zeszty naukowe Nr. 466, Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Krakowie, 26, 1996.
 4. Gyekiczky, T., Haferkemper, M.: Organisationswandel und Persistenz?: betriebliche Transformationspfade in Ungarn im Vergleich.
  In: Wandel von Unetrnehmenskulturen in Ostdeutschland und Osteuropa. Hrsg.: Rainhart Lang, Hampp, München, , 1996.
 5. Deppe, R., Gyekiczky, T.: Schwangensang: Bergbaukrise und Bergarbeitergewerkschaft in Ungarn 1989 bis 1994.
  In: Ökonomische Transformation und gewerkschaftliche Politik : Umbruchprozesse in Polen und Ungarn auf Branchenebene / herausg. von Rainer Deppe, Melanie Tatur, Westfalisches Dampfboot Verlag, Münster, 83-129, 1996.
1995
 1. Gyekiczky, T.: "Segíts magadon...": munkanélküliek önszerveződései 1990 után.
  In: Hatalom és társadalom a XX. századi magyar történelemben / [szerk. Valuch Tibor], Osiris ; 1956-os Intézet,, Budapest, 678-686, 1995, ('56) ISBN: 9633791014
 2. Gyekiczky, T.: A foglalkoztatási szerkezetváltás társadalmi, emberi konfliktusai és a konfliktusok megoldásának stratégiái.
  [OTKA], Budapest, 127 p., 1995.
 3. Gyekiczky, T.: Rendszerek világa: vázlat a jogász elit tudásszerkezetéről.
  ELTE-BTK ;, Budapest, 150 p., 1995.
1994
 1. Gyekiczky, T.: Adalékok a vállalati munkaerő- és szociálpolitikák új fejezetéhez.
  Esély. 5 (5), 37-48, 1994.
 2. Gyekiczky, T.: Emberi erőforrások és modernizációs stratégiák: szociológiai adalékok az emberierőforrás-fejlesztések és emberitőke-beruházások társadalomtörténetéhez.
  T-Twins, Budapest, 209 p., 1994. ISBN: 9637977643
 3. Gyekiczky, T.: Emberi tőke és emberi erőforrások: elméleti bevezetés.
  In: Leltár 2. / [a tanulmányokat sajtó alá rend. Gáthy Vera], MTA Társadalmi Konfliktusok Kutató Központja, Budapest, 15-30, 1994, (Disputa könyvek, 1216-3112 ; 1.)
 4. Gyekiczky, T.: Rendszerek világa: vázlat a jogász elit tudásszerkezetéről : II. rész : 1992 váltás után : kutatási beszámoló.
  [S.n.], Budapest, 101, [1] p., 1994.
 5. Gyekiczky, T.: Social network and flexibilisation of labor market.
  In: Conference proceedings : World Congress of Sociology, Bielefeld. Session: "Work and social network", 18 July 1994, [S.n.], Bielefeld, , 1994.
 6. Gyekiczky, T.: Társadalmi hálozatok és a munkaerőpiac civil szerveződései.
  Szociol. Szle. 4 97-118, 1994.
1993
 1. Gyekiczky, T.: "Civil a pályán": (munkanélküliek és nem állami szervezetek a munkanélküliség ellen).
  Munkaügyi szemle. 37 (11), 18-22, 1993.
 2. Gyekiczky, T.: A "létező szocializmus" modernitása: (egy paradigma utóélete).
  Társadalomkutatás. 4 61-85, 1993.
 3. Gyekiczky, T.: Amit tudni kell: recenzió Laki László: Az ifjúsági munkanélküliség és Bánfalvy Csaba-Laki László: Alkalmazkodás a munkanélküliséghez c. könyveiről.
  Esély. 5 116-124, 1993.
  (Ismertetett mű: Laki László. -Az ifjúsági munkanélküliség /Budapest : MTA Politikai Tudományok Intézete, 1993140 p.)
 4. Gyekiczky, T.: Amit tudni kell: recenzió Laki László: Az ifjúsági munkanélküliség és Bánfalvy Csaba-Laki László: Alkalmazkodás a munkanélküliséghez c. könyveiről.
  Esély. 5 116-124, 1993.
  (Ismertetett mű: szerk. Bánfalvy Csaba, Laki László. -Alkalmazkodás a munkanélküliséghez /Budapest : MTA Politikai Tudományok Intézete, 1993234 p.)
 5. Gyekiczky, T.: Amit tudni kell a Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány tevékenységéről.
  Esély. 4 (5), 116-124, 1993.
 6. Gyekiczky, T.: Az emberi tőkeberuházások és az emberi erőforrás-fejlesztések néhány szociológiai problémája.
  Társadalomkutatás. 1-2 71-80, 1993.
 7. Gyekiczky, T.: Managerial strategies in the clothing industry: a hungarian case study.
  In: Industry without blue-collar workers : perspectives of European clothing industry in the 1990's. Ed.: Antti Kasvio, University of Tampere Work Research Centre, Tampere, 409-433, 1993.
1992
 1. Gyekiczky, T.: Acht Thesen zu den unterschiedlichen Rahmenbedingungen betrieblicher Transformationsprozesse in Ungarn und in Ostdeutschland.
  In: Krisen, Kader, KOmbinate : Kontinuität und Wandel in ostdeutschen Betrieben. Hrsg.: Martin Heidenreich, Sigma Verlag, Berlin, 154-162, 1992. ISBN: 3894043342
 2. Gyekiczky, T.: Nyolc tézis a magyar és a keletnémet vállalatok privatizációjának eltérő társadalmi feltételeiről.
  In: Leltár. Szerk.: Gáthy Vera, MTA Társadalmi Konfliktusok Kutató Központja, Budapest, 13-18, 1992, (Disputa könyvek ; 1.) ISBN: 9630420309
 3. Gyekiczky, T., Dittrich, E., Haferkemper, M.: Privatization before privatization: a case study in the hungarian clothing industry.
  FSP "Zukunft der Arbeit" an d. Univ., Bielefeld, 32 p., 1992.
 4. Gyekiczky, T.: The problem of hierarchy: social conditions of the labor reforms in Hungray.
  In: Conference papers : 10th Annual Internationale Conference "Organization and control of the labor process", Aston, Birmingham, 21. April 1992, [s.n.], [Birmingham], , 1992.
 5. Gyekiczky, T., Haferkemper, M., Dittrich, E.: Zwischen Krise und Innovationen: die gewerkschaftlichen Politikmöglichkeiten in Ungarn 1990-1991.
  In: Der Wandel industrieller Beziehungen in Osteuropa. Ed.: Eckard J. Dittrich et al, New York : Campus Verlag, Frankfurt, 215-235, 1992.
1991
 1. Gyekiczky, T.: A parlament egy éve: adatok és számok tükrében.
  In: Szakszervezeti kapcsolatok a kormánnyal és a parlamenttel : konferencia : 1991. november 28-29, Friedrich Ebert Stiftung ; Autonóm Szakszervezetek Szövetsége, Budapest, 39-43, 1991.
 2. Gyekiczky, T.: Arbeitslosigkeit in Ungarn: der Preis des Wandels?.
  In: Erwerbslosigkeit : ein Weg zu Europa? : Rückblick und Ausblick auf ein Jahrhundert der Arbeitskräftepolitik, Institut für Wissenschaft und Kunst, Wien, 34-38, 1991, (Mitteilungen des Instituts für Wissenschaft und Kunst ; 1.)
 3. Gyekiczky, T.: Arbeitslosigkeit in Ungarn: der Preis des Wandels? : Erwerblosigkeit - ein Weg zu Europa? : (Rückblick und Ausblick auf ein Jahrhundert der Arbeitskräftepolitik).
  Mitteilungen des Instituts für Wissenschaft und Kunst. 11991.
 4. Gyekiczky, T.: Economic changes and the crisis of the hungarian employment system.
  In: Work and social innovations in Europe : proceedings of a Finnish-Hungarian seminar in Helsinki, September 11th - 13th 1990. Eds.: Kasvio, Antti et al, University of Tampere Work Research Centre, Tampere, 227-245, 1991.
 5. Gyekiczky, T.: Északi fény: szerkezetváltás finn és svéd módra.
  Társadalmi szemle. 46 (3), 70-78, 1991.
 6. Gyekiczky, T.: Korszakváltás határán: (Európa foglalkoztatási trendjeiről).
  Társadalomkutatás. 2-3 29-42, 1991.
 7. Gyekiczky, T.: Megjegyzések az egyetemi oktatáshoz.
  In: A felsőoktatás problémái. Szerk.: Csapodi Tamás, Bibó István Szakkollégium, Budapest, 91-95, 1991.
 8. Gyekiczky, T.: Mit hoztak a nyolcvanas évek?: új vezetési és szervezeti viszonyok az ipari üzemekben.
  Szövetkezeti szle. 1 17-28, 1991.
 9. Gyekiczky, T.: Politikai pluralizmus és a szociológia: egy lehetséges jövőkép a magyar szociológiai új útjairól.
  In: Közelítések : szociológiai tanulmányok / [szerk. Némedi Dénes], ELTE, Budapest, 229-235, 1991.
1990
 1. Gyekiczky, T.: A bielefeldi szociológusok.
  In: Munka, technika, társadalom : válogatás a nyolcvanas évek nyugatnémet szociológiai írásaiból / vál. és szerk. Gyekiczky Tamás ; [közread. az] MTA Szociológiai Kutató Intézet, Közgazdasági és Jogi K., Budapest, 7-33, 1990. ISBN: 9632222601
 2. Gyekiczky, T.: A foglalkoztatás trendjei és néhány javaslat a munkanélküliség kezelésére.
  In: A munkanélküliség társadalmi kérdései / [szerk. Török Tivadarné], Országos Alkohológiai Intézet, Budapest, 9-23, 1990, (Alkohológiai füzetek ; 8.)
 3. Gyekiczky, T.: A Marx előtti filozófia rövid története.
  Tankönyvkiadó, Budapest, 68 p., 1990.
 4. Makó, C., Gyekiczky, T.: A munkanélküliség néhány közgazdasági és szociológiai problémája.
  Társadalmi szemle. 44 (5), 13-35, 1990.
 5. Gyekiczky, T.: Az Aktív Munkaerőpiaci Politika néhány társadalmi, szociológiai problémája.
  Esély. 4 25-43, 1990.
 6. Gyekiczky, T.: Employment system, labour market and unemployment: situation report from Hungary.
  Institute of Sociology of Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 56 p., 1990.
 7. Gyekiczky, T.: Ipari munkaszervezetek a nyolcvanas években: nemzetközi kitekintés.
  In: Konferenciakiadvány : II. Országos Humánpolitikai konferencia "Humánpolitika a rendszerváltás tükrében, Budapest, 1990. december", [S.n.], [Budapest], , 1990.
 8. Gyekiczky, T.: Munka, technika, társadalom: válogatás a nyolcvanas évek nyugatnémet szociológiai írásaiból.
  Közgazdasági és Jogi Kvk., Budapest, 346 p., 1990. ISBN: 9632222601
 9. Gyekiczky, T.: Munkanélküliség: megoldások és terápiák.
  MTA Szociológiai Kutatóintézet ;, Budapest, 197 p., 1990. ISBN: 9630934779
 10. Gyekiczky, T.: Munkanélküliség és a munkanélküliek szociológiai problémái.
  In: Tankönyv a szociális asszisztensképző tanfolyam számára, OPI, [Budapest], , 1990.
 11. Makó, C., Gyekiczky, T.: Rugalmas foglalkoztatás, aktív munkaerőpiac.
  Társadalmi szemle. 45 (5), 23-37, 1990.
 12. Makó, C., Gyekiczky, T.: Some socio-economic aspects of unemployment.
  In: Almanach 1990. Ed.: by Vera Gáthy, Institute of Sociology of Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 19-36, 1990.
 13. Gyekiczky, T.: Some sociological aspects to an analysis of the labour market, employment and unemployment in Hungary 1989-1990.
  FSP "Zukunft der Arbeit" an d. Univ., Bielefeld, 14 p., 1990.
 14. Gyekiczky, T.: The dying days of "full enployment" in Hungary.
  In: "No ways to full employment?". Ed.: by Egon Matzner, WZB, Berlin, 301-319, 1990.
1989
 1. Gyekiczky, T., Gáthy, V.: "A szó veszélyes fegyver": (adalékok az ötvenes évek ideológiai szerkezetének leírásához).
  MTA Szociológiai Kutató Intézet, Budapest, 126 p., 1989. ISBN: 9638301902
 2. Gyekiczky, T.: A fegyelem csapdájában: munkafegyelmi kampányok társadalmi hatásának elemzése.
  MTA Szociológiai Kutató Intézet, Budapest, 130 p., 1989. ISBN: 9638301821
 3. Gyekiczky, T.: A munkaszervezetek típusai és a jogi szabályozás lehetősége: az Igazságügyi Minisztérium Munkajogi Kodifikációs Munkacsoportja számára készült anyag.
  [S.n.], [Budapest], 67 p., 1989.
 4. Gyekiczky, T.: Az első nagy munkafegyelmi kampány jogszabályai: (1952 Magyarország).
  In: Tanulmányok a jogtörténet köréből, ELTE-ÁJK ; Jogtörténeti Tanszék, Budapest, 126-167, 1989.
 5. Gyekiczky, T.: Ideológiai szövegek tartalomelemzésének néhány szociológiai problémája.
  Szociológia. 2 127-141, 1989.
 6. Gyekiczky, T.: Magyar szocialista munkásperek.
  Heti világgazdaság. 11 76-78, 1989.
 7. Gyekiczky, T.: Munkaügyi konfliktusok és a jogi szabályozás.
  In: Conference proceedings : "Industrial relations in Hungary", October 1989, Budapest, [S.n.], [Budapest], , 1989.
 8. Gyekiczky, T.: Néhány hipotézis a magyarországi munkanélküliség kutatásához.
  Társadalomkutatás. 2 108-118, 1989.
 9. Gyekiczky, T., Széman, Z.: Nyugdíjasok munka nélkül.
  Esély. 2 49-59, 1989.
 10. Gyekiczky, T.: Pillanatfelvételek: ( az ötvenes évek üzemi viszonyainak történetéből).
  Világosság. 30 (10), 781-790, 1989.
1988
 1. Gyekiczky, T.: "A szót leírják...": (empirikus adatok az ötvenes évek ideológiai szerkezetének elemzéséhez).
  Társadalomkutatás. 1 101-109, 1988.
 2. Gyekiczky, T.: A fegyelem csapdájában: kutatási beszámoló TS/3 új munkaszervezeti formák és a vezetés új intézményei.
  MTA Szociológiai Kutató Intézet, Budapest, 150 p., 1988.
 3. Gyekiczky, T.: A Marx előtti filozófia rövid története.
  Tankönyvkiadó, Budapest, 68 p., 1988.
 4. Gyekiczky, T.: Fegyelmezési ciklusok.
  Figyelő. 32 (28), 5, 1988.
 5. Gyekiczky, T.: Munkaszervezeti modernizáció az ötvenes évek munkaszervezetében.
  [MTA], Budapest, 294 p., 1988.
 6. Makó, C., Gyekiczky, T.: Sociological aspects to consider in the analysis of problems of labour discipline.
  Almanach Inst. Socio. H.A.S. 1 83-99, 1988.
 7. Gyekiczky, T.: Sztálinváros 1949-1956: (kutatási beszámoló).
  MTA Szociológiai Kutató Intézet, Budapest, 245 p., 1988.
 8. Gyekiczky, T.: Viták a jogtudományban III.: viták, álláspontok a munkajogban.
  [S.n.], Budapest, 58, [1] p., 1988.
1987
 1. Gyekiczky, T.: A Marx előtti filozófia rövid története.
  Tankönyvkiadó, Budapest, 68 p., 1987.
 2. Mártonfi, G., Gyekiczky, T.: Hajtás: "mély"-interjúk.
  [S.n.], [Budapest], 433 p., 1987.
 3. Gyekiczky, T.: Interjúk a munkafegyelem megsértése miatt 1952-ben elítéltekkel: kutatási zárás.
  [MTA Szoc. Kut. Intézet], [Budapest], 179 p., 1987.
 4. Gyekiczky, T.: Interjúk az ötvenes években elítélt munkásokkal: (kutatási beszámoló).
  MTA Szociológiai Kutató Intézet, Budapest, 307 p., 1987.
 5. Gyekiczky, T.: Munkafegyelem és társadalom: történeti-szociológiai tanulmány a munkafegyelem társadalmi összefüggéseinek értelmezéséhez.
  [S.n.], [Budapest], 256 p., 1987.
 6. Gyekiczky, T.: Szakszervezeti mozgalom, társadalmi konfliktusok, és az üzemek: érdekvédelmi vázlat a kis magyar iparosítás történetéből 1950-1956.
  MSZMP KB Társadalomtudományi Intézet, Budapest, 172 p., 1987.
 7. Gyekiczky, T.: Szociológiai kísérlet egy különös történeti korszak ideológiájának megértéséhez.
  Bp. ELTE ÁJK actái. 29 165-181, 1987.
 8. Gyekiczky, T., Makó, C.: Szociológiai szempontok a munkafegyelem problémáinak elemzéséhez.
  Közgazdasági szemle. 34 (5), 562-567, 1987.
 9. Gyekiczky, T.: Tudásszociológiai kísérlet egy történelmi korszak ideológiájának értelmezéséhez.
  Acta Facul. Polit-Iurid. Univ. Scient. Budap. de Rolando Eötvös Nomin. 29 165-179, 1987.
 10. Gyekiczky, T.: Viták a jogtudományban I.: vita a jogi felelősségről.
  [S.n.], Budapest, 37 p., 1987.
 11. Gyekiczky, T.: Viták a jogtudományban II.: a tulajdonjog kérdése.
  [S.n.], Budapest, 78 p., 1987.
 12. Gyekiczky, T.: Viták a jogtudomány köréből: (kutatási beszámoló).
  ELTE BTK Szociológiai Intézet, Budapest, 124 p., 1987.
1986
 1. Gyekiczky, T.: "A szó veszélyes fegyver, s van aki fegyvertelen": adalékok az ötvenes évek ideológiai szerkezetének szociológiai leírásához : előzetes kutatási beszámoló.
  MTA Szociológiai Kutató Intézet, Budapest, 201, [15] p., 1986.
 2. Darvas, P., Gyekiczky, T.: A középfokú szakoktatás rendszerének átalakulása 1949-1956 között.
  Oktatáskutató Intézet, Budapest, 238 p., 1986. ISBN: 9634040357
 3. Gyekiczky, T.: A Marx előtti filozófia rövid története.
  Tankönyvkiadó, Budapest, 68 p., 1986.
 4. Gyekiczky, T.: A munkafegyelem jogi szabályozásának társadalmi háttere az 1952-es év Magyarországán.
  Művelődési Minisztérium Marxizmus-Leninizmus Oktatási Főosztály, Budapest, 99 p., 1986. ISBN: 9636733775
 5. Gyekiczky, T.: Átvilágítás: egy nagyberuházás anatómiája: Sztálinváros 1949-1956.
  [S.n.], [Budapest], 200 p., 1986.
 6. Gyekiczky, T.: Az oktatásgazdaságtani irányzat a munkaerő- és oktatástervezésről (ismertetés és kritika).
  In: Az infrastruktúrális ágazatok gazdaságtana : tanulmányok. Szerk.: Kuti Éva, Művelődéskutató Intézet, Budapest, 137-160, 1986. ISBN: 9635211104
 7. Gyekiczky, T.: Egy magyar nagyvállalat oktatási kísérlete.
  Szakképzési szemle. 2 (1), 5-12, 1986.
 8. Gyekiczky, T.: Megtorlás a hétköznapokban: a bűnbakképzés mechanizmusáról.
  [S.n.], [Budapest], 6, [4] p., 1986.
 9. Gyekiczky, T.: Törvényesen elítéltetett.
  Ötlet. 5 10-13, 1986.
1985
 1. Gyekiczky, T.: Adalékok a magyarországi liberalizmus történetéhez.
  In: Fiatal oktatók műhelytanulmányai. Szerk.: Dunay Pál et.al, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 138-183, 1985. ISBN: 963461910x
 2. Gyekiczky, T.: A munkafegyelem szabályozásának társadalmi feltétele.
  Medvetánc. 2 (3), 263-267, 1985.
 3. Gyekiczky, T.: Etűdök az oktatásról: (a kísérletező felsőoktatásért).
  Jel-szó 1 3-5, 1985.
 4. Gyekiczky, T.: Gazdasági rendszer és oktatási rendszer: (kutatási beszámoló).
  Oktatáskutató Intézet, Budapest, 85 p., 1985.
 5. Gyekiczky, T.: Ideológiai érvek a munkafegyelem megsértőivel szemben az 1952-ben hozott büntetőbírósági ítéletekben.
  Acta Facul. Polit-Iurid. Univ. Scient. Budap. de Rolando Eötvös Nomin. 27 200-210, 1985.
 6. Gyekiczky, T.: Iparitanuló-képzés az ötvenes évek Magyarországán.
  In: Fiatal oktatók műhelytanulmányai. Szerk.: Dunay Pál, Mezey Barna, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 236-270, 1985. ISBN: 963461910x
 7. Gyekiczky, T.: Munkafegyelem az 1952-es év Magyarországán.
  MTA Szociológiai Kutató Intézet, Budapest, 437 p., 1985.
 8. Gyekiczky, T.: Vállalati törekvések a szakmunkásképzés korszerűsítésére: (három nagyvállalat oktatási kísérlete).
  Oktatáskutató Intézet, Budapest, 79 p., 1985. ISBN: 9634040233
1984
 1. Gyekiczky, T.: A szakgimnáziumok és a technikumok létszámának, tanulóösszetételének alakulása: 1945-1952.
  Oktatáskutató intézet, Budapest, 44 p., 1984.
 2. Gyekiczky, T.: A törvény nevében elítélve.
  Kritika. 13 (7), 11-12, 1984.
 3. Gyekiczky, T.: Szakiskolai beiskolázás a munkaerő-gazdálkodás tükrében: empirikus elemzés 1945-1965.
  Oktatáskutató Intézet, Budapest, 86 p., 1984.
1983
 1. Gyekiczky, T.: Egyetemi kollégium és társadalom: az értelmiséggé válás esélyeiről.
  In: Fiatal oktatók műhelytanulmányai. Szerk.: Dunay Pál et.al, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 73-81, 1983.
 2. Gyekiczky, T.: Érdekfelfogások az ötvenes évek Magyarországán: (kutatási beszámoló).
  MTA Szociológiai Kutató Intézet, Budapest, 23 p., 1983.
 3. Gyekiczky, T.: Néhány megjegyzés Nagy Boldizsár írásához.
  In: Fiatal oktatók műhelytanulmányai. Szerk.: Dunay Pál et.al, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 36-42, 1983.
 4. Gyekiczky, T.: Üzenet: Jászi Oszkár : publicisztikai írások.
  Acta Facul. Polit-Iurid. Univ. Scient. Budap. de Rolando Eötvös Nomin. 25 165-172, 1983.
 5. Gyekiczky, T.: Változó világ, változó társadalom: Andorka Rudolf : társadalmi mobilitás változásai Magyarországon.
  Acta Facul. Polit-Iurid. Univ. Scient. Budap. de Rolando Eötvös Nomin. 25 165-172, 1983.
1982
 1. Gyekiczky, T.: A "történelmi materializmus elmélete" avagy a praxis filozófiája: adalékok a marxista filozófia történetéhez A. Gramsci és N.Buharin vitája kapcsán.
  In: Fiatal oktatók műhelytanulmányai. Szerk.: Mezey Barna, Nagy Boldizsár, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 78-125, 1982.
1981
 1. Gyekiczky, T.: A csoportkutatás lehetőségei: gondolatok egy jogi kari kutatás kapcsán.
  In: Fiatal oktatók műhelytanulmányai. Szerk.: Mezey Barna et.al, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 135-148, 1981. ISBN: 9634615147
 2. Gyekiczky, T.: A Marx előtti filozófia rövid története.
  Tankönyvkiadó, Budapest, 68 p., 1981.
 3. Gyekiczky, T.: Nemzeti kérdés és Közép-Európa: adalékok Jászi Oszkár nemzetiségi koncepciójához.
  In: Fiatal oktatók műhelytanulmányai. Szerk.: Mezey Barna et.al, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 202-227, 1981.
feltöltött közlemény: 158 Open Access: 120
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK