Tudóstér: Imre Mihály publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 62 Open Access: 1
2022
 1. Imre, M.: Miskolci Csulyak István ismeretlen latin nyelvű verse Caspar Dornaviushoz.
  Antik. renesz. Klsz. 223-232, 2022.
2020
 1. Imre, M.: Doctrina és eloquentia egysége: Johann Sturm: De amissa dicendi ratione.
  In: Irodalomtörténet, tudománytörténet, eszmetörténet: Tanulmányok Tarnai Andor halálának 25. évfordulójára / Papp Ingrid, reciti, Budapest, [207]-221, 2020, (Reciti konferenciakötetek, ISSN 2630-953X ; 7.) ISBN: 9786155478949(nyomtatott)
 2. Imre, M.: Miskolci Csulyák István peregrinációs albuma.
  Gerundium. 11 (1-2), 200-209, 2020.
  (Ismertetett mű: szerk. Dienes Dénes, Oláh Róber. -Nicolaus Reusner: Icones sive imagines viuae, literis cl. virorum, italiae, graeciae, germaniae, galliae, angliae, vngariae.. /Sárospatak : Hernád Kiadó, Debrecen : TTRE Nagykönyvtára, 2018)
 3. Imre, M.: Sion Siralma - egy vers, több szerző?: A 18. századi hitvédelem és mártirológia változatai.
  In: Vértelen ellenreformáció. Szerk.: Csorba Dávid, Károli Gáspár Református Egyetem Egyház és Társadalom Kutatóintézetének Refomáció Öröksége Műhely : Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet, Budapest, 103-138, 2020, (Reformáció Öröksége, ISSN 2676-9824 ; 2.) ISBN: 9786155961380
2018
 1. Száraz, O., Fazakas, G., Imre, M.: A reformáció emlékezete. Protestáns és katolikus értelmezések a 16-18. században.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 354 p., 2018. ISBN: 9789633187517
 2. Imre, M.: Pázmány Péter egyik vitapartnere: Pécsváradi B. Péter.
  In: Világosító lámpás / főszerk. Fazakas Gergely Tamás ; szerk. Baranyai Norbert, Gonda László, Kovács Gergely, Sipos Ferenc, Tiszántúli Református Egyházkerület : Debreceni Református Kollégium, Debrecen, 25-35, 2018. ISBN: 9786158066563
2017
 1. Imre, M.: A magyar gályarabok rendhagyó emlékezete Gregorio Leti 1686-os történeti munkájában.
  In: Lelkiség és irodalom : Tanulmányok Szelestei N. László tiszteletére. Szerk.: Bajáki Rita, Báthory Orsolya, Bogár Judit, Déri Eszter, Kónya Franciska, Maczák Ibolya, Szádoczki Vera, MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, 236-253, 2017, (Pázmány Irodalmi Műhely Lelkiségtörténeti tanulmányok, ISSN 2060-7385) ISBN: 9789635088560
 2. Szenci Molnár, A., Imre, M.: Jubileus esztendei prédikáció: Appendix de idolo lauretano: Oppenheim 1618: A reformáció százéves évfordulójánask ünneplése.
  Balassi Kiadó :, Budapest, 33 p., 2017. ISBN: 9789634560159
 3. Imre, M.: Szilágyi Márton: Hagyománytörések. Tanulmányok az 1840-es évek magyar irodalmáról.
  Irodalomtört. Közl. 121 (2), 275-280, 2017.
  (Ismertetett mű: Hagyománytörések. Tanulmányok az 1840-es évek magyar irodalmáról / Szilágyi Márton. -Budapest : Ráció Kiadó, 2016. -299 p.)
2016
 1. Imre, M.: Incunabula Hungarorum - a magyar őstörténet olvasata Wittenbergben, a gyászévtizedben.
  In: Monokgraphia: Tamulmányok Monok István 60. születésnapjára. Szerk.: Nyerges Judit, Verók Attila, Zvara Edina, Kossuth Kiadó, Budapest, 294-304, 2016. ISBN: 9789630987028
2015
 1. Száraz, O., Imre, M., Fazakas, G.: Mártírium és emlékezet: protestáns és katolikus narratívák a 15-19. században.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 293 p., 2015. ISBN: 9789633184653
 2. Imre, M.: Utak Herborn és Nápoly között: Tanulmányok a 16-18. századi protestantizmus irodalmáról.
  Tiszántúli Református Egyházkerület, Debrecen, 420 p., 2015. ISBN: 9786158015820
2014
 1. Imre, M.: Egyén és világegész: János István válogatott tanulmányai.
  Irodalomtört. Közl. 118 (4), 561-565, 2014.
2013
 1. Imre, M.: A konverzió nyelve?: a misztika nyelvhasználata Otrokocsi Fóris Ferenc Isten előtt járóknak tökélletessége című művében.
  In: Nyelv, lelkiség és regionalitás a közép- és kora újkorban: Előadások a VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson. Szerk.: Gábor Csilla, Korondi Ágnes, Luffy Katalin, Tóth Zsombor, Balogh F. András, Egyetemi Műhely Kiadó : Bolyai Társaság, Kolozsvár, 169-191, 2013. ISBN: 9786068145457
 2. Imre, M.: A kulturális emlékezet forrásai, jellemzői, rétegzettsége Szenci Molnár Albert munkásságában.
  In: Certamen I. : Előadások a Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. Szakosztályában. Szerk.: Egyed Emese, Pakó László, Weisz Attila, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 49-67, 2013. ISBN: 9786068178783
 3. Imre, M.: Il topos della Querela Hungariae nella letteratura del XVI secolo.
  In: Letteratura, politica e religione in Italia e in Ungheria (secc. XV-XVIII). Szerk.: István Bitskey, Amedeo Di Francesco, Orsolya Száraz, Edizioni dell' Orso, Alessandria, 169-197, 2013. ISBN: 9788862744812
 4. Fazakas, G., Imre, M., Száraz, O.: Prózai kegyességi műfajok a kora újkorban: prédikáció, meditáció és imádság.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 424 p., 2013.
2012
 1. Imre, M.: Az isteni és emberi szó párbeszéde: tanulmányok a 16-18. századi protestantizmus irodalmáról.
  Hernád, Sárospatak, 444 p., 2012. ISBN: 9789638802958
 2. Imre, M.: Consolatio és reprezentáció: mártírok vigasztalása Zürichben.
  Stud. litt. 51 (3-4), 161-188, 2012.
 3. Imre, M., Csorba, D., Tóth, Z., Fazakas, G.: Protestáns mártirológia a kora újkorban: Studia Litteraria, 2012/3-4..
  Egyetemi Kiadó, Debrecen, 317 p., 2012.
2011
 1. Imre, M.: A fogalmi szint alatti jelentések szerepe a reformáció korának retorikáiban.
  In: Eruditio, virtus et constantia : tanulmányok a 70 éves Bitskey István tiszteletére. Szerk.: Imre Mihály, Oláh Szabolcs, Fazakas Gergely Tamás, Száraz Orsolya, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 37-46, 2011. ISBN: 9789633181065
 2. Imre, M.: Bod Péter szótárának lexikográfiai modellje.
  In: Septempunctata : Tanulmányok Petrőczi Éva hatvanadik születésnapjára. Szerk.: Pénzes Tiborc Szabolcs, rec.iti, Budapest, 83-97, 2011.
 3. Imre, M., Oláh, S., Fazakas, G., Száraz, O.: Eruditio, virtus et constantia: tanulmányok a 70 éves Bitskey István tiszteletére.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 799 p. [I-II.köt.], 2011. ISBN: 9789633181065
 4. Imre, M.: Matthaeus Dresser magyaroknak szóló ismeretlen könyvajánlása 1587-ből.
  Acta hist. litt. Hung. 30 198-207, 2011.
2009
 1. Imre, M.: "Úton járásnak megírása": kulturális emlékezet, retorikai-poétikai elvek érvényesülése Szenci Molnár Albert műveiben.
  Balassi Kiadó, Budapest, 353 p., 2009. ISBN: 9789635067770
 2. Imre, M.: A hesseni protestáns Szent Erzsébet-recepció jellemzői, határai Szenci Molnár Albert műveiben.
  In: Árpád-házi Szent Erzsébet : magyar-német kultúrkapcsolatok Kelet-Közép-Európában. Szerk.: Gábor Csilla, Knecht Tamás, Tar Gabriella-Nóra, Verbum, Kolozsvár, 67-82, 2009.
 3. Imre, M.: Sebastian Matthaeus 1551-es wittenbergi Mátyás-témájú disputációja.
  In: Erdély reneszánsza. Szerk.: Gábor Csilla, Luffy Katalin, Sipos Gábor, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 55-66, 2009.
2008
 1. Imre, M.: Ötvenéves a Könyv és Könyvtár.
  Könyv és könyvtár : könyvtártudományi és bibliográfiai tanulmányok és közlemények : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának évkönyve 30 7-11, 2008.
2007
 1. Imre, M.: A marburgi magyar peregrináció és a Verbesserungswerk kapcsolata.
  In: Humanizmus, religio, identitástudat : tanulmányok a kora újkori Magyarország művelődéstörténetéről. Összeáll.: Bitskey István, Fazakas Gergely Tamás, Kossuth Egyetemi K., Debrecen, 126-143, 2007, (Studia Litteraria, 0562-2867 ; 45.) ISBN: 9789634731252
 2. Imre, M.: Az ember világgá tágul és egyéniséggé sűrűsödik: "... az Úristen, minden dolgok fénye, engem, a fény magyarázóját, megvilágosít".
  Debr. Disputa. 5 (7-8), 4-8, 2007.
 3. Imre, M., Szabó, A.: Kortárs lexikográfiai elméletek érvényesülése Szenci szótárkiadásaiban.
  In: Dictionarium 1604 : Szenci Molnár Albert szótára : az Országos Széchényi Könyvtár és a Károli Gáspár Református Egyetem tudományos ülésszaka, 2004. október 29. = Dictionarium 1604 : das Wörterbuch von Albert Molnár : Nationalbibliothek Széchényi und Károli Gáspár Universität der Ungarländischen Reformierten Kirche, wissenschaftliche Tagung, 29. Oktober 2004 / [szerk. Szabó András], OSZK : Osiris, Budapest, 30-89, 2007.
 4. Imre, M.: Régi magyar könyvkultúra Kolozsvárott: [ismertetés] : a kolozsvári Akadémiai Könyvtár Régi Magyar Könyvtár-gyűjteményeinek katalógusa.
  Kv. Kvt. 29 273-276, 2007.
  (Ismertetett mű: szerk. és a bev. tanulmányokat írta Sipos Gábor ; a katalógust összeáll. Kovács Mária [et al.] ; [a bev. tanulmányokat ... ford. Székely Erzsébet et al.]. -A kolozsvári Akadémiai Könyvtár Régi Magyar Könyvtár-gyűjteményeinek katalógusa= Catalogul colecţiilor Biblioteca Maghiarùa Veche a Bibliotecii Academiei Cluj-Napoca /Kolozsvár : Scientia : Biblioteca Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române, 2004. -617, [3] p. -)
 5. Imre, M.: Tu es Orpheus Pannoniae, Te Pannonia Orpheusa, vagy 400 éve miénk Szenci Molnár zsoltároskönyve.
  Reform. Tiszánt. 15 (5-6), 28-30, 2007.
2006
 1. Imre, M.: A Rimay-filológus Szenci Molnár Albert.
  Irodalomtörténet. 37 (4), 523-526, 2006.
 2. Imre, M., Vermigli, P., Tiszántúli Református Egyházkerület (Debrecen): A Vizsolyi Biblia egyik forrása, Petrus Martyr.
  Tiszántúli Ref. Egyházker., [Debrecen], 156 p., 2006.
2005
 1. Imre, M.: A Balassi-kánon első változata.
  In: Nemzet - identitás - irodalom: a nemzetfogalom változatai és a közösségi identifikáció kérdései a régi és a klasszikus magyar irodalomban. Szerk.: Bényei Péter, Gönczy Monika, Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 66-122, 2005, (Csokonai könyvtár : Bibliotheca studiorum litterarium, ISSN 1217-0380 ; 35.) ISBN: 9634729274
 2. Imre, M.: A termékeny Magyarország toposza Szőnyi Benjámin latin nyelvű versében.
 3. Imre, M., Barta, G.: Retorikák a reformáció korából.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2005.
2004
 1. Imre, M.: Cicero és/vagy Krisztus?: A reformáció 16. századi retorikáinak egyik dilemmája.
  In: Religio, retorika, nemzettudat régi irodalmunkban. Szerk.: Bitskey István, Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 125-165, 2004. ISBN: 963472759X
 2. Imre, M.: Cicero és/vagy Krisztus?: a reformáció XVI. századi retorikáinak egyik dilemmája.
  In: Religió, retorika, nemzettudat régi irodalmunkban. Szerk.: Bitskey István és Oláh Szabolcs, Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 125-166, 2004. ISBN: 963472759X
2003
 1. Imre, M.: A Balassi-kánon első változata: az 1595-ös bártfai antológia.
  In: Retorika, interpretáció, szövegértés a régi magyar irodalomban. Összeáll.: Bitskey István, Debreceni Egyetem, Debrecen, 41-82, 2003. ISBN: 9634727522
 2. Imre, M.: A termékeny Magyarország toposza Szőnyi Benjámin latin nyelvű versében.
  Könyv és könyvtár : könyvtártudományi és bibliográfiai tanulmányok és közlemények : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának évkönyve 25 159-178, 2003.
 3. Imre, M., Barta, G.: Retorikák a reformáció korából.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 533 p., 2003.
2002
 1. Imre, M.: Az eklézsiaépítő emlékezete.
  Tiszatáj. 56 (8), 90-99, 2002.
2000
 1. Imre, M.: Retorikák a reformáció korából.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 533 p., 2000. ISBN: 9634724418
1999
 1. Imre, M.: Der Topos "Querela Hungariae" in der Literatur des 16. Jahrhunderts: Paulus Rubigallus - Ursinus Velius.
 2. Debreczeni, A., Szilágyi, M., Imre, M., Varga, P.: Első folyóirataink: Uránia.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 370 p., 1999. ISBN: 9634724043
 3. Imre, M.: Het protestantisme in Hongarije in het begin van de moderne tijd.
 4. Imre, M.: Wittembergtől Debrecenig.
  Könyv és könyvtár. 21 45-54, 1999.
1998
 1. Imre, M.: A retorikai műveltség szerepe Szenci Molnár Albert szótárszerkesztői munkásságában.
  In: Tanulmányok a régi magyar irodalomból / red. I. Bitskey, L. Imre, Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézet, Debrecen, 50-83, 1998, (Studia Litteraria, 0562-2867 ; 36.) ISBN: 9634723616
1997
 1. Imre, M.: Antik-humanista és reformátori szemlélet szintézise Melanchthon retorikájában.
 2. Imre, M.: Szőnyi Benjámin és kora: 1717-1794 : tanulmányok Szőnyi Benjáminról : ...Szőnyi Benjámin halálának 200. évfordulója alkalmából 1994. október 22-én rendezett tudományos konferencia előadásainak szövege.
  Bethlen Gábor Református Gimnázium, Hódmezővásárhely, 177 p. ,[42] t., 1997. ISBN: 963048692X
 3. Imre, M.: Vesztett csata a fiziko-teologizmus örökségével: (Szőnyi Benjámin öregkori verseskötete: Istennek Trombitája..., Buda, 1790-91.).
1995
 1. Imre, M., Csonka, F.: "Magyarország panasza": a Querela Hungariae toposz a XVI-VII. század irodalmában.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 331 p., 1995. ISBN: 9634721176
 2. Imre, M., Hofer, T., Imre, L.: A Magyarország panasza toposz a 16. század irodalmában.
  In: Magyarok kelet és nyugat között, [s.n.], Budapest, 109-121, 1995.
1994
 1. Imre, M.: A 79. zsoltár szerepe a Querela Hungariae toposz XVI. századi fejlődésében.
  Könyv és könyvtár : könyvtártudományi és bibliográfiai tanulmányok és közlemények : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának évkönyve 17 31-62, 1994.
 2. Imre, M.: A Querela Hungariae toposz retorikai gyökerei.
  Toposzok és exemplumok régi irodalmunkban / red. I. Bitskey et A. Tamás 7-22, 1994.
1991
 1. Imre, M.: Nemzeti önszemléletünk XVII. századi irodalmi változatai.
  Körösök vidéke 5-19, 1991.
 2. Imre, M.: Tolnai Beke Mihály heidelbergi peregrinációs albuma 1592-1596-ból.
  Kv. kvt. 16 19-39, 1991.
1990
 1. Földesi, F., Imre, M., Varsányi, P.: A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnázium.
  Tankönyvkiadó, Budapest, 167 p., 1990. ISBN: 9631827828
 2. Imre, M.: Nemzeti önszemlélet és politikai publicisztika formálódása egy 1674-es prédikációskötetben.
  In: Irodalomtörténeti Közlemények
 3. Imre, M.: Szenci Molnár Albert "Idea Cristianorum"-a.
  In: Irodalom és ideológia a 16-17. században /szerk. Varjas Béla ; [kész. a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének gondozásában], Akadémiai Kiadó, Budapest, 231-252, 1987.
feltöltött közlemény: 62 Open Access: 1
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK