Tudóstér: Magyar Nyelvtudományi Tanszék publikációi

-
szűkítés
feltöltött közlemény: 722 Open Access: 108
2022
 1. Reszegi, K.: A Cognitive Approach in Onomastics: Some Notes on Metaphorical Place-Names.
  Voprosy Onomastiki. 19 (1), 235-244, 2022.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Communication (2021)
  Q3 Linguistics and Language (2021)
 2. Hoffmann, I., Rácz, A., Tóth, V., Kis, T.: A magyar helynevek története.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2022. ISBN: 9789636150334
 3. Reszegi, K., Kenyhercz, R.: A magyar névszói tőtípusok használata közszói és tulajdonnévi kontextusban: Kisiskolások körében.
  Mediárium. 16 (2-3), 18-42, 2022.
 4. Rácz, A.: A régi Bihar vármegye településneveinek történeti-etimológiai szótára..
  Partium Christian University, Oradea, 408 p., 2022. ISBN: 9786069673393
 5. Tóth, V.: Az Aranybulla 16. századi (első) magyar nyelvű fordításának helyesírás-történeti tanulságai.
  In: Aranybulla 800. Szerk.: Zsoldos Attila, Országház Könyvkiadó, Budapest, 201-224, 2022. ISBN: 9786155948800
 6. Tóth, V.: Barangolások Anonymusszal: avagy szempontok a magyar nyelv történeti forrásainak értékeléséhez.
  Magy. tud. 183 (8), 977-991, 2022.
 7. Nagy, K., Varga, Z., Kis, T.: Bevezetés a helynévkutatásba.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2022. ISBN: 9789636150341
 8. Reszegi, K.: Cognitive maps and toponyms in a broadening geographical horizon.
  In: Proceedings of the Fifth International Conference on Onomastics "Name and Naming". Multiculturalism in Onomastics. Eds.: Oliviu Felecan, Alina Bugheşiu, Editura Mega, Cluj-Napoca, 533-544, 2022.
 9. Reszegi, K.: Kognitív szemléletű névtudományi vizsgálatok.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 263 p., 2022. ISBN: 9789634903697
 10. Reszegi, K.: Metonymic namegiving from a cognitive perspective.
  Acta onomast. 63 (1), 206-225, 2022.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Linguistics and Language (2021)
 11. Tóth, V.: Personal Names in a Medieval Context.
  Helmut Buske Verlag, Hamburg, 237 p., 2022. ISBN: 9783967692518
2021
 1. Kis, T.: Adalékok a 18. századi zsiványok neveihez.
  In: Emlékkönyv Mizser Lajos tiszteletére. Szerk.: Sebestyén Zsolt, Minya Károly, Nyíregyházi Egyetem Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, Nyíregyháza, 46-52, 2021. ISBN: 9786156032461
 2. Kis, T.: A III. Egri szójegyzék és a 18. századi magyar zsiványnyelvi glosszáriumok kapcsolatai.
  Magy. nyelvjár. 59 127-146, 2021.
 3. Bába, B.: A jelenkori nyelvjárási adatok történeti dialektológiai forrásértéke.
  Magy. nyelv. 117 (1), 23-37, 2021.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Linguistics and Language
 4. Dobi, E.: A szemiotikai textológia hozadéka a szövegek jelentésreprezentációjában.
  Akadémiai Kiadó, Budapest, 280 p., 2021. ISBN: 9789634546894
 5. Bába, B.: Az ë ~ ö szembenállás területi és kronológiai sajátosságai.
  Nyelvtud. Közl. 117 301-324, 2021.
 6. Bába, B.: Az ëü diftongus a korai ómagyar kor nyelvjárásaiban.
  Magy. nyelvjár. 59 83-101, 2021.
 7. Kis, T.: A zsiványok és a zsiványnyelv a büntetőperes iratokban.
  Magy. nyelvjár. 59 147-172, 2021.
 8. Kis, T.: Kincs, ami nincs: A jászkunsági tolvajnyelvi szójegyzékek nyomában.
  In: Kétnyelvűség - oktatás - nyelvmenedzselés : Írások, tanulmányok Vančo Ildikó születésnapjára. Szerk.: Csernicskó István, Kozmács István, Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra, 165-173, 2021. ISBN: 9788055817378
 9. Tóth, V.: Linguistic Prestige and Toponym Use at the Crossroads of Languages and Cultures.
  Voprosy Onomastiki. 18 (3), 66-84, 2021.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Communication
  Q3 Linguistics and Language
 10. Reszegi, K.: Metonimikus helynévadás.
  Névt. Ért. 43 145-165, 2021.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Linguistics and Language
 11. Bába, B.: Sources in historical dialectology.
  Dialectologia et Geolinguistica 29 (1), 19-36, 2021.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Linguistics and Language
 12. Tóth, V.: Szempontok Anonymus gesztájának helyesírás-történeti feldolgozásához.
  Magy. nyelvjár. 59 5-26, 2021.
 13. Reszegi, K.: The Mental and Neural Representation of Names: A Cognitive and Economic Point of View.
  In: The Economy in Names: Values, Branding and Globalization. Eds.: Katharina, Leibring; Leila, Mattfolk; Kristina, Neumüller; Staan, Nyström; Elin, Pihl, Department of Archives and Research, Uppsala, Institute for Language and Folklore, Uppsala, 119-132, 2021. ISBN: 9789186959739
2020
 1. Bába, B.: A korai ómagyar kori í ~ é szembenállás vizsgálatának lehetőségei és korlátai.
  Magy. nyelvjár. 58 61-79, 2020.
 2. Bába, B.: A Magyar földrajzi köznevek táráról.
  In: Tulajdonnevek és szótárak. Szerk.: Farkas Tamás, Slíz Mariann, ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet : Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 223-230, 2020. ISBN: 9789634892373
 3. Mozga, E.: A Tihanyi összeírás német előzményű személynevei.
  Magy. nyelvjár. 58 133-163, 2020.
 4. Bába, B.: Az l hang kiesése a korai ómagyar kor nyelvjárásaiban.
  Helynévtört. tanulm. 16 129-147, 2020.
 5. Kis, T.: Böszörményi zsiványnyelvi szójegyzékek.
  Magy. nyelvjár. 58 193-226, 2020.
 6. Kis, T.: Két újabb 18. századi zsiványnyelvi szójegyzék Egerből.
  Publ. Univ. Misk. Sec. Phil. 24 (1), 274-286, 2020.
 7. Reszegi, K.: Metaforikus névadás.
  Névt. Ért. 42 9-28, 2020.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Language and Linguistics
  Q2 Linguistics and Language
 8. Reszegi, K.: Name - Culture - Identity: The Semantic Structure of Names.
  In: Naming, Identity and Tourism. Eds.: Caiazzo, Luisa; Coates, Richard; Azaryahu, maoz, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 154-167, 2020. ISBN: 9781527542860
 9. Bába, B.: On the Mixed Linguistic Status of Medieval Charters.
  Stud. Philolog. Univ. Velikotarnovensis. 39 281-288, 2020.
 10. Mozga, E.: Processes used in the creation of anthroponyms in old Hungarian.
  Onomastica. 64 107-120, 2020.
 11. Fehér, K.: Status-based preference of varieties in bidialectal kindergarteners: an experimental study.
  Argumentum (Debr.). 16 147-172, 2020.
 12. Tóth, V.: Theoretical considerations in the linguistic analysis of toponyms.
  In: Advances in Comparative Colonial Toponomastics. Ed.: Nataliya Levkovych, Walter De Gruyter & Co, Berlin, 3-24, 2020. ISBN: 9783110712452
 13. Bába, B.: The Source Value of Proper Names in Historical Dialectology.
  In: Onomastikas petijumi II = Onomastic Investigations II. : Proceedings of the Inter-national Scientific Conference. Ed.: Laimute, Balode; Kristians, Čīšangs, Latvian Language Institute, University of Latvia, Riga, 7-17, 2020. ISBN: 9789934580031
 14. Tóth, V.: Toponyms, Identity, and National Heritage Protection. The Digital Database of the Hungarian National Toponym Registry..
  In: Naming, Identity and Tourism. Eds.: Luisa Caiazzo; Richard Coates; Maoz Azaryahu, Cambridge Scholar Publishing, Cambridge, 99-112, 2020. ISBN: 9781527542860
 15. Reszegi, K.: Toponyms and spatial representations.
  Onomastica. 64 23-39, 2020.
2019
 1. Varga, Z.: Nyelv-nyelvközösség-közösségi perspektíva.
  Acta Univ. Christianae Partiensis. Stud. cult. 1 75-80, 2019.
  (Ismertetett mű: Magyari Sára; Bartha Krisztina. -Nyelv-nyelvközösség-közösségi perspektíva /Nagyvárad : Partium Kiadó, 2018. -179 p.)
2018
 1. Fehér, K.: A nyelv grammatikája: A nyelvtudomány és a kognitív pszichológia határán.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 394 p., 2018. ISBN: 9789633186435
 2. Hoffmann, I., Rácz, A., Tóth, V.: Régi magyar helynévadás: a korai ómagyar kor helynevei mint a magyar nyelvtörténet forrásai.
  Gondolat, Budapest, 542 p., 2018. ISBN: 9789636939090
2017
 1. Varga, Z.: A kisbábonyi magyarság helynévismerete.
  Magy. Nyelvjár. 55 75-109, 2017.
 2. Dobi, E.: A mentalizációs korlátokból adódó szövegértésbeli eltérések: A szemiotikai textológiai jelentésreprezentáció lehetőségeiről.
  In: Esettanulmányok a szövegkoherenciáról. Szerk.: Dobi Edit, Andor József, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Intézet Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 39-52, 2017. ISBN: 9789634739258
 3. Vékony, V.: A sok(a) és a nép(e) mint helynévformáns.
  Magy. nyelvjár. 55 163-179, 2017.
 4. Fehér, K.: Babák a hangok világában.
  Typotex, Budapest, 220. p., 2017. ISBN: 9789632799339
 5. Tóth, V.: Egy kongresszus szervezésének tapasztalatai: A 26. Nemzetközi Névtudományi Kongresszus.
  Névt. Ért. 39 149-154, 2017.
 6. Rákosi, C.: Experimental complexes' in psycholinguistic research on metaphor processing.
  Spracht. German. Linguist. 1 3-32, 2017.
 7. Győrffy, E.: Helynév és identitás.
  Névt. Ért. 39 41-53, 2017.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Language and Linguistics
  Q4 Linguistics and Language
 8. Hoffmann, I., Rácz, A., Tóth, V.: History of Hungarian Toponyms.
  Helmut Buske Verlag, Hamburg, 313 p., 2017. ISBN: 9783875488449
 9. Kis, T.: Kontra Miklós, Németh Miklós, Sinkovics Balázs: Szeged nyelve a 21. század elején.
  Magy. nyelvjár. 55 191-197, 2017.
  (Ismertetett mű: Kontra Miklós, Németh Miklós, Sinkovics Balázs. -Szeged nyelve a 21. század elején /Budapest : Gondolat, 2016. -296 p.)
 10. Tóth, J.: Médeia, a korinthosi feleség (Euripidés: Médeia).
  Studia Lit. 1 (4), 9-22, 2017.
 11. Hoffmann, I., Tóth, V.: Mi is a Magyar Nemzeti Helynévtár célja és feladata?.
  Névt. Ért. 39 169-182, 2017.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Language and Linguistics
  Q4 Linguistics and Language
 12. Győrffy, E.: Names and Naming: People, Places, Perceptions and Power.
  Névt. Ért. 39 247-250, 2017.
  (Ismertetett mű: GUY PUZEY, LAURA KOSTANSKI. -Names and Naming. People, Places, Perceptions and Power /Bristol-Buffalo-Toronto : Multilingual Matters, 2016. -258 p.)
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Language and Linguistics
  Q4 Linguistics and Language
 13. Fehér, K.: Összetett szavak és átmenet-valószínűségek.
  In: Összetételek és nyelvleírási modellek / (szerk.) Kádár Edit, Szilágyi N. Sándor, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 20-37, 2017.
 14. Kazamér, É.: Parti Nagy Lajos Szódalovaglás című kötetének hangalakzatai.
  Argumentum. 13 28-42, 2017.
 15. Gellért, R.: Verbális és zenei összetevőkből álló multimediális szövegek koherenciájának vizsgálata.
  In: , DE BTK M. Nyelvtudományi Tansz., Debrecen, 131-146, 2017, (Officina textologica, ISSN 1417-4057 ; 20.) ISBN: 9789634739258
2016
 1. Reszegi, K.: A linguistic-typological study of the mountain names of two mountain ranges in medieval Hungary.
  Acta onomast. 55 237-262, 2016.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Language and Linguistics
  Q4 Linguistics and Language
 2. Hoffmann, I.: Beszámoló a 2015/2016. tanévről.
  Magy. nyelvjár. 54 189-191, 2016.
 3. Ditrói, E.: Helynévrendszerek és névföldrajz: Vas megyei esettanulmány.
  In: Távlatok a mai magyar alkalmazott nyelvészetben. Szerk.: Reményi Andrea Ágnes, Sárdi Csilla, Tóth Zsuzsa, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 486-502, 2016, (ISSN 1786-545X) ISBN: 9789634090748
 4. Szikszainé Nagy, I.: Játékos komolyság - komoly játékosság Weöres Sándor költői játékterén.
  In: Prózától a líráig: Írások Nagy L. János tiszteletére. Szerk.: Tóth Szergej, Rozgonyiné Molnár Emma, SZTE Egyetemi Kiadó Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, 43-54, 2016. ISBN: 9786155455605
 5. Bába, B.: Lexical topoformants in toponyms.
  Acta onomast. 55 17-24, 2016.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Language and Linguistics
  Q4 Linguistics and Language
 6. Győrffy, E.: Szabó T. Attila és a kalotaszegi vízrajzi köznevek: Szempontok a kalotaszegi vízrajzi köznevek vizsgálatához.
  In: Az ember és a nyelv - Térben és időben: Emlékkönyv Szabó T. Attila születésének 110. évfordulóján. Szerk.: Benő Attila, T. Szabó Csilla, Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, 62-69, 2016. ISBN: 9786067390476
 7. Fehér, K.: Úton egy más nyelvészet felé: Elméleti-módszertani problémák a 20. századi magyar nyelvtudományban.
  Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 213 p., 2016. ISBN: 9789633186138
2015
 1. Hoffmann, I.: Adalékok a mikrotoponimiák kronológiai jellegzetességeihez.
  Acta Acad. Paedagog. Agriensis. Sect. Linguist. Hung. 42 93-103, 2015.
 2. Szőke, M.: A garamszentbenedeki apátság alapítólevelének nyelvtörténeti vizsgálata.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 244 p., 2015. ISBN: 9789633184509
 3. Győrffy, E.: A helynévismeretről.
  Magy. nyelvjár. 52 5-33, 2015.
 4. Havasiné Kovács, H.: A kő utótagú várnevek.
  Helynévtört. Tanulm. 11 85-101, 2015.
 5. Győrffy, E.: A mentális térképezés helynév-szociológiai alkalmazásáról.
  Névt. Ért. 37 99-117, 2015.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Language and Linguistics
  Q3 Linguistics and Language
 6. Varga, Z.: A romániai Kisbábony helynevei.
  Magy. Nyelvjár. 53 157-187, 2015.
 7. Bátori, I.: A telek mint helynévformáns.
  Magy. Nyelvjár. 53 95-106, 2015.
 8. Kovács, É.: A Tihanyi összeírás mint helynévtörténeti forrás.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 238 p., 2015. ISBN: 9789633185018
 9. Hoffmann, I.: Jakab László 85 éves.
  Magy. nyelvjár. 53 129-130, 2015.
 10. Varga, Z.: Kiss Kálmán, Csűry Bálint és a szamosháti tájnyelv.
  Magy. Nyelvjár. 53 266-268, 2015.
  (Ismertetett mű: Kiss Kálmán. -Csűry Bálint és a szamosháti tájnyelv /Nagyvárad : Varadinum Script Kiadó, 2015. -301 p.)
 11. Dobi, E.: Konstringencia és tematikus progresszió.
  Magy. nyelvjár. 53 121-128, 2015.
 12. Szikszainé Nagy, I.: Onomasztikai játékok a költészetben.
  Acta Acad. Paedagog. Agriensis. Sect. Linguist. Hung. 42 191-202, 2015.
 13. Kis, T.: Sittesduma: Magyar börtönszlengszótár.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 358 p., 2015. ISBN: 9789633184998
 14. Molnár, F.: Szenci Molnár Albert-zsoltárok intertextuális beépülése Sütő András két művébe (Olajágas galambsereg; Engedjétek hozzám a szavakat).
  In: In memoriam Görömbei András. Szerk.: Baranyai Norbert, Imre László, Takács Miklós, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 338-344, 2015. ISBN: 9789633184646
 15. Győrffy, E.: Tépe helynevei.
  Magy. nyelvjár. 53 131-210, 2015.
2014
 1. Béres, J.: Adalékok a Hortobágy etimológiájához.
  Helynévtört. Tanulm. 10 33-52, 2014.
 2. Bába, B.: A földrajzi köznevek használatának speciális színtere: a középkori oklevélírói gyakorlat.
  Helynévtört. Tanulm. 10 139-153, 2014.
 3. Szőke, M.: A garamszentbenedeki alapítólevél Huger ~ Hucueru szórványának nyelvtörténeti vizsgálata.
  Helynévtört. Tanulm. 10 7-18, 2014.
 4. Béres, J.: A Hortobágy mint tájegység.
  In: Interdiszciplinaritás a régiókutatásban : Fiatal kutatók nemzetközi konferenciája IV : elektronikus tanulmánykötet, Hajdú-Bihar Megyei Levéltár, Debrecen, 71-78, 2014.
 5. Hoffmann, I.: A Kiss Lajos-díj 2014. évi nyertese: dr. Slíz Mariann.
  Névt. Ért. 36 199-200, 2014.
 6. Molnár, F.: A Königsbergi Töredék és Szalagjai (és más korai szövegemlékeink) datálásához.
  Magy. nyelv. 110 305-321, 2014.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Language and Linguistics
  Q2 Linguistics and Language
 7. Bátori, I.: Árpád-kori erdélyi településnevek névrendszertani vizsgálatának tanulságai.
  Helynévtört. Tanulm. 10 53-60, 2014.
 8. Tóth, V.: A személynévadás és személynévhasználat névelméleti kérdései.
  Helynévtört. Tanulm. 10 179-204, 2014.
 9. Mozga, E.: A Tihanyi összeírás (1211) személyneveinek vizsgálatáról.
  Helynévtört. Tanulm. 10 165-178, 2014.
 10. Kovács, É.: A Tihanyi összeírás mint helynévtörténeti forrás.
  Névt. Ért. 36 205-208, 2014.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Language and Linguistics
  Q3 Linguistics and Language
 11. Reszegi, K.: A tulajdonnevek pszicho- és neurolingvisztikája: Vizsgálati szempontok és modellek a tulajdonnevek feldolgozásáról.
  Névt. Ért. 36 133-147, 2014.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Language and Linguistics
  Q3 Linguistics and Language
 12. Pethő, G., Verécze, V., Fehér, K.: Az -ó/-ő képzős igenévi jelzős alakulatok helyesírásáról - korpusznyelvészeti alapon.
  Magy. Nyelv. 110 (4), 432-448, 2014.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Language and Linguistics
  Q2 Linguistics and Language
 13. Hoffmann, I.: Beszámoló a 2013/2014. tanévről.
  Magy. nyelvjár. 52 269-271, 2014.
 14. Reszegi, K.: Beszámoló a XXV. Nemzetközi Névtudományi kongresszusról.
  Névt. Ért. 36 169-173, 2014.
 15. Kis, T.: Cigány elemek a magyar börtönszlengben.
  In: Stílusról, nyelvről - sokszínűen : Szikszainé Nagy Irma hetvenedik születésnapjára. Szerk.: Dobi Edit, Domonkosi Ágnes, Pethő József, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Intézet Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 177-190, 2014, (A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai, ISSN 1588-6433 ; 91) ISBN: 9789634737537
 16. Kovács, É.: Comparative analysis of onomatosystems in the centuries after the establishment of the Hungarian State.
  In: Els noms en la vida quotidiana. Actes del XXIV Congrés Internacional d'ICOS sobre Ciències Onomàstiques. Annex. Secció 6 = Names in daily life : proceedings of the XXIV ICOS International Congress of Onomastic Sciences [elektronikus dokumentum] / edició a cura de Joan Tort i Donada, Montserrat Montagut i Montagut, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1225-1232, 2014. ISBN: 9788439391623
 17. Hoffmann, I.: Egy elfeledett földrajzi köznév nyomában.
  Helynévtört. Tanulm. 10 119-138, 2014.
 18. Fehér, K.: Grammatikaelmélet és kognitív pszichológia.
  Magy. Nyelvjár. 52 125-170, 2014.
 19. Hoffmann, I.: Gyászbeszédek Sebestyén Árpád ravatalánál: Hoffmann István gyászbeszéde.
  Magy. Nyelvjár. 52 8-11, 2014.
 20. Tóth, T.: Helynévvizsgálatok a Szernye-mocsár vidékén.
  In: Interdiszciplinaritás a régiókutatásban : Fiatal kutatók nemzetközi konferenciája IV : elektronikus tanulmánykötet, Hajdú-Bihar Megyei Levéltár, Debrecen, 61-70, 2014.
 21. Tóth, V.: Hungarian Digital Toponym Registry.
  Namenkd. Inf. 103/104 490-500, 2014.
 22. Reszegi, K.: Kétnyelvűség és konnekcionizmus.
  Argumentum (Debr.). 10 12-26, 2014.
 23. Bába, B., Nemes, M.: Magyar földrajzi köznevek tára.
  Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 338 p., 2014. ISBN: 9789633184400
 24. Hoffmann, I.: Nyirkos István (1933-2013).
  Magy. nyelv. 110 (1), 119-121, 2014.
 25. Kovács, É.: On the historical source value of toponyms: Historical toponyms as a source for the reconstruction of ethnic relations.
  Namenkd. Inf. 103/104 479-489, 2014.
 26. Tóth, V.: Szempontok a 13-14. századi nemzetségnevek értékeléséhez.
  Századok. 148 (2), 471-494, 2014.
 27. Tóth, V.: Szempontok a középkori források személynévi adatainak értékeléséhez.
  Nyelvtud. Közl. 109 227-254, 2014.
 28. Ditrói, E.: Territorial differentiation of toponymic systems.
  In: Els noms en la vida quotidiana. Actes del del XXIV Congrés Internacional d'ICOS sobre Ciències Onomàstiques / (szerk.) Joan Tort I Donada, Monserrat Montagut I Montagut, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1083-1090, 2014. ISBN: 9788439391623
2013
 1. Kis, T.: A "palatális" dzś a magyarban.
  In: ..."hogy legyen a víznek lefolyása?" : Köszöntő kötet Szilágyi N. Sándor tiszteletére. Szerk.: Benő Attila, Fazakas Emese, Kádár Edit, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 267-295, 2013. ISBN: 9786068178721
 2. Szőke, M.: A 11. századi interpolált oklevelek mint a magyar nyelvtörténet forrásai.
  Magy. nyelv. 109 68-77, 2013.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Language and Linguistics
  Q2 Linguistics and Language
 3. Fehér, K.: A 20. század eleji újgrammatizmus és a nyelvi változások.
  Magy. Nyelvőr. 137 (2), 129-154, 2013.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Language and Linguistics
  Q3 Linguistics and Language
 4. Bába, B.: A földrajzi köznevek etimológiai és kronológiai rétegződése.
  In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VII. : 2012. március 29-30 : [a konferencia szerkesztett anyaga]. Szerk.: Forgács Tamás, Németh Miklós, Sinkovics Balázs, SZTE M. Nyelvészeti Tansz., Szeged, 7-15, 2013. ISBN: 9789633062494
 5. Szőke, M.: A garamszentbenedeki alapítólevél Susolgi szórványához.
  Magy. Nyelvjár. 51 73-84, 2013.
 6. Tóth, V.: A középkori források személyjelölő szerkezeteinek névszociológiai értéke.
  Magy. Nyelvjár. 51 17-57, 2013.
 7. Szőke, M.: A latin szöveg és a helynévi szóvány kapcsolata.
  Helynévtört. Tanulm. 92013.
 8. Kis, T.: A megbélyegzett szleng.
  In: Elmélet és empíria a szociolingvisztikában : Válogatás a 17. Élőnyelvi Konferencia : Szeged, 2012. augusztus 30. szeptember 1. előadásaiból. Szerk.: Kontra Miklós, Németh Miklós, Sinkovics Balázs, Gondolat K., Budapest, 237-252, 2013. ISBN: 9789636934958
 9. Ditrói, E.: A migráció hatása a helynévmintákra: Tolna megyei esettanulmány.
  Magy. Nyelvjár. 51 111-128, 2013.
 10. Fehér, K.: A morfoszintaktikai szabályok és a pszicholingvisztika.
  In: ..."hogy legyen a víznek lefolyása?" : Köszöntő kötet Szilágyi N. Sándor tiszteletére. Szerk.: Benő Attila, Fazakas Emese, Kádár Edit, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 151-169, 2013. ISBN: 9786068178721
 11. Fehér, K.: Analógia és hálózatmodell.
  In: Analógia és modern nyelvleírás. Szerk.: Kádár Edit, Szilágyi N. Sándor, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 66-87, 2013. ISBN: 9786068178745
 12. Rácz, A.: A nép(név) fogalmának változása, értelmezése.
  Helynévtört. Tanulm. 9 7-17, 2013.
 13. Bába, B.: A vejsze lexéma története és korai ómagyar kori előfordulásai.
  Helynévtört. Tanulm. 9 43-56, 2013.
 14. Szőke, M.: Az apát lexéma megjelenése a garamszentbenedeki apátság birtokainak nevében.
  Névt. Ért. 35 109-122, 2013.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Language and Linguistics
  Q3 Linguistics and Language
 15. Pásztor, É.: Az élőnyelvi helynévgyűjtések módszertani problémái.
  Helynévtört. Tanulm. 9 127-138, 2013.
 16. Tóth, T.: Csernicskó István szerk., Nyelvek, emberek, helyzetek. A magyar, ukrán és orosz nyelv használata a kárpátaljai magyar közösségben ; Csernicskó István, Megtanulunk-e ukránul? A kárpátaljai magyarok és az ukrán nyelv.
  Magy. Nyelvjár. 51 186-193, 2013.
  (Ismertetett mű: szerk. Csernicskó István. -Nyelvek, emberek, helyzetek. A magyar, ukrán és orosz nyelv használata a kárpátaljai magyar közösségben /Ungvár : PoliPrint, 2010. -135 p.)
 17. Hoffmann, I.: Csűry Bálint, a debreceni egyetem tanára.
  Gerundium. 4 (1-2), 24-31, 2013.
 18. Bátori, I.: Erdélyi vármegyék Árpád-kori településneveinek névrendszertani elemzése.
  Juvenilia. 5 52-61, 2013.
 19. Rácz, A.: Ethnic groups and settlement names in Hungary.
  Nyelvtud. Közl. 109 255-266, 2013.
 20. Bába, B.: Földrajzi köznevek mint lexikális helynévformánsok.
  Magy. Nyelvjár. 51 103-110, 2013.
 21. Kovács, É.: Gyóta.
  Magy. Nyelvjár. 51 85-102, 2013.
 22. Fehér, K.: Innátizmus?: egy pszicholingvisztikai kérdés és a szociolingvisztika elmélete-módszertana.
  In: Elmélet és empíria a szociolingvisztikában : Válogatás a 17. Élőnyelvi Konferencia : Szeged, 2012. augusztus 30. szeptember 1. előadásaiból. Szerk.: Kontra Miklós, Németh Miklós, Sinkovics Balázs, Gondolat K., Budapest, 137-162, 2013. ISBN: 9789636934958
 23. Reszegi, K.: Különböző nyelvű helynévpárok reprezentációja.
  Magy. Nyelvjár. 51 129-140, 2013.
 24. Kovács, É.: Laczkó Zsuzsa: Tudáspróba. Magyar nyelvi szókincsfejlesztő tesztek. Debrecen, 2011.
  THL2. 1-2 136-138, 2013.
  (Ismertetett mű: Laczkó Zsuzsa. -Tudáspróba. Magyar nyelvi szókincsfejlesztő tesztek /Debrecen : Debreceni Nyári Egyetem, 2011. -79 p.)
 25. Kovács, É.: Lelkes György: Magyar helységnév-azonosító szótár.
  Magy. Nyelvjár. 51 201-204, 2013.
  (Ismertetett mű: Lelkes György. -Magyar helységnév-azonosító szótár /Budapest : Argumentum Kiadó : KSH Kvt., 2011. -1048 p. -)
 26. Ditrói, E.: Nyelvi érintkezések hatása a helynévmintákra: Vendvidéki esettanulmány.
  Helynévtört. Tanulm. 9 89-99, 2013.
 27. Mozga, E.: Szempontok az -s/-cs képzős ómagyar kori személyneveink vizsgálatához.
  Helynévtört. Tanulm. 9 153-167, 2013.
 28. Bába, B.: Zilahi Lajos: Sárréti tájszótár.
  Magy. Nyelvjár. 51 204-207, 2013.
  (Ismertetett mű: Zilahi Lajos. -Sárréti tájszótár /Budapest : Argumentum Kiadó, 2011. -490 p. -)
 29. Kis, T.: Zsiványnyelvi emlékek Böszörményben.
  Hajdúsági tükör. 6 (1), 12-14, 2013.
2012
 1. Bába, B.: A földrajzi köznév fogalma.
  Helynévtört. Tanulm. 8 121-131, 2012.
 2. Pásztor, É.: A halmok neveinek szerkezeti felépítéséről és változási hajlandóságáról.
  Helynévtört. Tanulm. 8 101-110, 2012.
 3. Pásztor, É.: A Magyar Digitális Helynévtár: települések helynévrendszerének megjelenítése, elemzési útjai és lehetőségei.
  In: Interdiszciplinaritás a régiókutatásban : Fiatal kutatók nemzetközi konferenciája II, : Hajdú-Bihar Megyei Levéltár, Debrecen, 57-64, 2012.
 4. Kis, T.: A magyar szlengszótárakról.
  In: Szleng és lexikográfia. Szerk.: Szabó Dávid, Kis Tamás, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, Debrecen, 7-53, 2012, (Szlengkutatás, ISSN 1417-7730 ; 8) ISBN: 9789633182406
 5. Reszegi, K.: A mentális térkép és a helynevek.
  In: Mentális folyamatok a nyelvi feldolgozásban / Navracsics Judit, Szabó Dániel szerk, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 95-110, 2012, (Pszicholingvisztikai tanulmányok ; 3.) ISBN: 9786155219177
 6. Győrffy, E.: A névszociológiai apektusról a szleng helynevek kapcsán.
  Helynévtört. Tanulm. 7 53-60, 2012.
 7. Szikszainé Nagy, I.: A stilisztikai-retorikai alakzatok szöveg- és stílusstruktúrát meghatározó szerepe.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 207 p., 2012. ISBN: 9789633181942
 8. Molnár, F., Oszlánszki, É.: A Szenci Molnár Albert fordította zsoltárok szöveghagyományozódása a mai magyarországi református énekeskönyvben.
  Egyhtört. szle. 13 (2), 3-9, 2012.
 9. Szikszainé Nagy, I.: A szertartási és a költői litániák szöveg- és stílusszerkezetet teremtő alakzatai.
  In: A stilisztikai-retorikai alakzatok szöveg- és stílusstruktúrát meghatározó szerepe. Szerk.: Szikszainé Nagy Irma, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 157-196, 2012.
 10. Dobi, E.: A szövegösszefüggés elméleti és gyakorlati megközelítési módjai: diszkusszió.
  Debreceni Egyetemi K., Debrecen, 181 p., 2012. ISBN: 9789633182697
 11. Demján, A.: A tékozló fiú példázatának magyar fordításairól.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 242 p., 2012. ISBN: 9789633182383
 12. Kovács, É.: A Tihanyi összeírás filológiai kérdései.
  Helynévtört. Tanulm. 8 37-47, 2012.
 13. Fehér, K.: Az affinitástól a hálózatokig, avagy a nyelvek filogenezise.
  Magy. nyelvjár. 50 77-105, 2012.
 14. Kazamér, É.: Az ismétlés alakzattípusainak szerepe Parti Nagy Lajos Angyalstop című kötetében.
  In: A stilisztikai-retorikai alakzatok szöveg- stílusstruktúrát meghatározó szerepe. Szerk.: Szikszainé Nagy Irma, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 38-63, 2012. ISBN: 9789633181942
 15. Rácz, A.: Bölcskei Andrea: A magyar településnevek korrelációs rendszerének alakulása a természetes névadás korszakában.
  Magy. Nyelv. 108 367-370, 2012.
  (Ismertetett mű: Bölcskei Andrea. -A magyar településnevek korrelációs rendszerének alakulása a természetes névadás korszakában /Budapest : Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, 2010)
 16. Kovács, É.: Different aspects for the study of toponyms deriving from personal names.
  Acta onomast. 53 187-197, 2012.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Language and Linguistics
  Q4 Linguistics and Language
 17. Szikszainé Nagy, I.: Egy reklámszövegtípusról - határok nélkül.
  In: Nyelv és kultúra, kulturális nyelvészet / Balázs Géza, Veszelszky Ágnes szerk, Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 204-208, 2012.
 18. Hoffmann, I.: Elmélet és terminológia a magyar helynévkutatásban.
  Névt. Ért. 34 127-137, 2012.
 19. Nyirkos, I.: Évtizedek a folklór debreceni világában: Ujváry Zoltán professzor 80. születésnapjára.
  Ethnica. 15 (1), 4-5, 2012.
 20. Bába, B.: Fanevek helynévformáns szerepe a korai ómagyar korban.
  Helynévtört. Tanulm. 7 69-75, 2012.
 21. Pásztor, É.: Határrésszé vált települések nevei mint névalkotó lexémák.
  Helynévtört. Tanulm. 7 77-84, 2012.
 22. Bényei, Á.: Helynévképzés a magyarban.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 134 p., 2012. ISBN: 9789633182420
 23. Kovács, É.: Helynévrendszerek sajátosságainak vizsgálata Árpád-kori oklevelekben.
  Helynévtört. Tanulm. 7 9-17, 2012.
 24. Ditrói, E.: Helynévrendszerek területi differenciáltsága.
  Helynévtört. Tanulm. 7 29-38, 2012.
 25. Hoffmann, I., Rácz, A., Tóth, V.: Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2012. ISBN: 9789633182123
 26. Hoffmann, I., Tóth, V.: Helynévtörténeti Tanulmányok 7..
 27. Hoffmann, I., Tóth, V.: Helynévtörténeti Tanulmányok 8..
 28. Reszegi, K.: Jelentésbővülés a helynevek körében.
  Helynévtört. Tanulm. 7 61-68, 2012.
 29. Tóth, V.: Mai Magyar Digitális Helynévtár: egy kutatási program célja, eredményei, távlatai.
  Helynévtört. Tanulm. 7 19-27, 2012.
 30. Tóth, V.: Patrocíniumi településnevek Európában: egy nemzetközi kutatási program eredményei.
  Magy. Nyelv. 108 (3), 292-303, 2012.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Language and Linguistics
  Q4 Linguistics and Language
 31. Tóth, V.: Patrociny Settlement Names in Europe: the findings of an international research programme.
  Beitr. Namenforsch. 47 (3), 311-325, 2012.
 32. Molnár, F., Oszlánszki, É.: Szenci Molnár Albert zsoltárainak szöveghagyományozódásáról.
  Debreceni Egyetem magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 440 p., 2012. ISBN: 9789636619909
 33. Szőke, M.: Talmach birtok leírása a garamszentbenedeki oklevélben.
  Helynévtört. Tanulm. 8 49-60, 2012.
 34. Ditrói, E.: Vas megye jelenkori helynevei morfológiai megközelítésben.
  Helynévtört. Tanulm. 8 111-119, 2012.
2011
 1. Nagy, Z.: [Ismertetés].
  Magy. Nyelvjár. 49 188-194, 2011.
  (Ismertetett mű: Kövecses Zoltán, Benczes Réka. -Kognitív nyelvészet /Budapest : Akadémiai Kiadó, 2010. -256 p.)
 2. Kovács, É.: [Ismertetés].
  Magyar nyelvjárások : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 49 179-184, 2011.
  (Ismertetett mű: Sebestyén Zsolt. -Kárpátalja településeinek történeti helynevei : a kataszteri térképek és birtokrészleti jegyzőkönyvek alapján /Nyíregyháza : Bessenyei, 2008)
 3. Nyirkos, I.: [Ismertetés].
  Magyar nyelvjárások : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 49 157-164, 2011.
  (Ismertetett mű: Benkő Loránd. -Magyar nyelvtudósok a XX. században /[Budapest] : Argumentum, [2010])
 4. Kornyáné Szoboszlay, Á.: [Ismertetés].
  Magyar nyelvjárások : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 49 164-170, 2011.
  (Ismertetett mű: Hajdú Mihály. -Családnevek enciklopédiája : leggyakoribb mai családneveink /Budapest : Tinta, 2010)
 5. Kovács, É.: A 800 éves Tihanyi összeírás helynévi szórványainak névrendszertani tanulságairól.
  Helynévtört. Tanulm. 6 47-58, 2011.
 6. Dobi, E., Boda, I.: About the representation of text sentences in Semiotic Textology.
  Spracht. German. Linguist. Suppl. Supplement 1 163-175, 2011.
 7. Fehér, K.: A családfamodell és következményei.
  Magy. Nyelvjár. 49 105-128, 2011.
 8. Tóth, V.: Adalékok Árpád-kori személyneveink -ó/-ő képzőjéhez.
  In: Klárisok : tanulmánykötet Korompay Klára tiszteletére. Szerk.: Csiszár Gábor, Darvas Anikó, ELTE Magyar Nyelvtörténeti, Dialektológiai, Szociolingvisztikai Tanszék, Budapest, 363-368, 2011.
 9. Rácz, A.: Adatok a népnévvel alakult régi településnevek történetéhez.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 248 p., 2011. ISBN: 9789633180990
 10. Tóth, V.: A Dénes a régi magyarban.
  In: Karszt, történelem, helynevek : köszöntők és tanulmányok a 88 éves Dénes György tiszteletére. Szerk.: Hajdú Mihály, Tóth Álmos, Bárth M. János, Meteor Természetbarátok Turista Egyesülete, Budapest, 263-266, 2011.
 11. Szőke, M.: A garamszentbenedeki apátság 1075. évi alapítólevelének kronológiai rétegeiről.
  Helynévtört. Tanulm. 6 59-65, 2011.
 12. Molnár, F.: A korai magyar tízparancsolat-szövegek hagyományozódásáról.
  In: Languages and Cultures in Research and Education. Szerk.: Nagy László Lálmán, Németh Michal, Tátrai Szilárd, Jagiellonian University Press, Krakkó, 173-186, 2011.
 13. Kis, T.: A magyar szlengkutatás bibliográfiája.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 237 p., 2011. ISBN: 9789633181737
 14. Fehér, K.: Anyanyelv és közösség.
  Magy. nyelvőr. 135 (1), 65-77, 2011.
 15. Fehér, K.: A nyelv modularizálódó hálógrammatikája és az alkalmazott nyelvtudomány.
  Mod. nyelvokt. 17 (2-3), 87-100, 2011.
 16. Szikszainé Nagy, I.: A stíluskohézió eszközei a modern és posztmodern szövegekben.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 251 p., 2011. ISBN: 9789633181249
 17. Dobi, E.: A szemiotikai textológia a magyar szövegtani kontextusban: terminológiai kérdések a magyar nyelv szövegtanában.
  In: A szövegösszefüggés elméleti és gyakorlati megközelítési módjai : poliglott terminológiai és fogalmi áttekintés. Szerk.: Dobi Edit, Debreceni Egyetemi K., Debrecen, 11-36, 2011, (Officina textologica, 1417-4057 ; 16.) ISBN: 9789633181140
 18. Molnár, F.: A Szenci Molnár Albert fordította zsoltárok szöveghagyományának kérdéséhez.
  Spatak. Füz. 16 (4), 93-116, 2011.
 19. Fehér, K.: A szó(jelentés) ontogenezise.
  Argumentum. 7 48-58, 2011.
 20. Dobi, E.: A szövegösszefüggés elméleti és gyakorlati megközelítési módjai: poliglott terminológiai és fogalmi áttekintés : Petőfi S. János 80. születésnapjára.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 157 p., 2011. ISBN: 9789633181140
 21. Tóth, V.: A térinformatika alkalmazási lehetőségei a nyelvészetben.
  In: Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában II.. Szerk.: Lóki József, Debreceni Egyetem, Debrecen, 143-150, 2011.
 22. Hoffmann, I.: A Tihanyi alapítólevél zakadat szórványairól.
  In: Karszt, történelem, helynevek : köszöntők és tanulmányok a 88 éves Dénes György tiszteletére. Szerk.: Hajdú Mihály, Tóth Álmos, Bárth M. János, Meteor Természetbarátok Turista Egyesülete, Budapest, 223-226, 2011.
 23. Pásztor, É.: A történeti források szocioonomasztikai felhasználhatósága a helynévrendszerek vizsgálatában.
  Helynévtört. Tanulm. 6 133-150, 2011.
 24. Hoffmann, I.: Beszámoló a 2010/2011. tanévről.
  Magyar nyelvjárások : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 49 197-199, 2011.
 25. Kis, T.: Borbély Anna, Vančoné Kremmer Ildikó, Hattyár Helga (szerk.): Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák: 15. Élőnyelvi Konferencia.
  Mod. Nyelvokt. 17 (1), 73-77, 2011.
  (Ismertetett mű: szerk. Borbély Anna, Vančoné Kremmer Ildikó, Hattyár Helga. -Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák : 15. Élőnyelvi Konferencia /Budapest ; Dunaszerdahely ; Nyitra : Tinta Könyvkiadó, 2009. -542 p. -)
 26. Tóth, V.: Change Typology of Toponyms.
  Acta onomast. 52 179-189, 2011.
 27. Jakab, L., Csokonai Vitéz, M., Bölcskei, A.: Csokonai-szókincstár.
  KLTE Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, Debrecen, 1024 p., 2011.
 28. Jakab, L.: Csokonai-szókincstár II.: Csokonai prózai műveinek szövegszótára és adattára.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1024 p., 2011. ISBN: 9789633181591
 29. Hoffmann, I.: Csűry Bálint, a debreceni egyetem tanára.
  Magy. Nyelvjár. 49 41-50, 2011.
 30. Csomortáni, M.: Csűry Bálint, az erdélyi nyelvjáráskutatás megalapozója.
  Magyar nyelvjárások : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 49 5-34, 2011.
 31. Schwing, J.: Die deutschen mundartlichen Ortsnamen Südtransdanubiens (Ungarn).
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, XXXVIII, 213 p., 2011. ISBN: 9789633181294
 32. Hoffmann, I.: Dunaföldvár régi Zemony nevéről.
  In: Klárisok : tanulmánykötet Korompay Klára tiszteletére. Szerk.: Csiszár Gábor, Darvas Anikó, ELTE Magyar Nyelvtörténeti, Dialektológiai, Szociolingvisztikai Tanszék, Budapest, 155-161, 2011.
 33. Ditrói, E.: Egy lehetséges módszer a helynevek területi különbségeinek igazolására.
  Helynévtört. Tanulm. 6 151-161, 2011.
 34. Pásztor, É.: Elpusztult középkori települések lokalizációjának helynévtörténeti kutatásáról.
  In: Interdiszciplinaritás a régiókutatásban : Fiatal kutatók nemzetközi konferenciája I, DAB, Debrecen, 7-22, 2011.
 35. Ditrói, E.: Emlékkönyv Mező András tiszteletére (szerk. P. Lakatos Ilona, Sebestyén Zsolt).
  Névt. Ért. 33 309-313, 2011.
  (Ismertetett mű: szerk. P. Lakatos Ilona, Sebestyén Zsolt. -Emlékkönyv Mező András tiszteletére /Nyíregyháza : Bessenyei Könyvkiadó, 2010. -171 p. -)
 36. Tóth, V.: Farkas Tamás: Családnév-változtatás Magyarországon.
  Magy. Nyelvjár. 49 170-179, 2011.
  (Ismertetett mű: Farkas Tamás. -Családnév-változtatás Magyarországon /Budapest : Akadémiai Kiadó, 2009. -116 p.)
 37. Fehér, K.: Gombocz Zoltán mint európai nyelvész.
  Magy. Nyelv. 107 (1), 72-78, 2011.
 38. Rácz, A.: Gondolatok a Magyarad ~ Magyaród helynevekről.
  Helynévtört. Tanulm. 6 35-45, 2011.
 39. Tóth, V.: Gondolatok a településnév-korrelációkról.
  Névt. Ért. 33 213-224, 2011.
 40. Reszegi, K.: Hegynevek a középkori Magyarországon.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 216 p., 2011. ISBN: 9789633181034
 41. Hoffmann, I., Tóth, V.: Helynévtörténeti Tanulmányok 6..
 42. Bodroginé Zichar, M., Tóth, V.: Informatika a nyelvtudomány szolgálatában.
  In: Informatika a felsőoktatásban 2011 konferencia [elektronikus dokumentum] : konferencia kiadvány. Szerk.: Cser László, Herdon Miklós, Debreceni Egyetem Informatikai Kar, Debrecen, 843-848, 2011.
 43. Molnár, F.: Kodolányi János "Boldog Margit" Című regénye és a kódexek.
  In: Klárisok : tanulmánykötet Korompay Klára tiszteletére. Szerk.: Csiszár Gábor, Darvas Anikó, ELTE Magyar Nyelvtörténeti, Dialektológiai, Szociolingvisztikai Tanszék, Budapest, 29-36, 2011.
 44. Győrffy, E.: Korai ómagyar kori folyóvíznevek.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 224 p., 2011. ISBN: 9789633181225
 45. Molnár, F.: Mikael Agricola Abckiria és Dévai Bíró Mátyás Orthographia Vngarica című műveinek összehasonlító vizsgálata.
  In: Congressus XI Internationalis Fenno-Ugristarum. Szerk.: Csúcs Sándor, Falk Nóra, Tóth Viktória, Zaicz Gábor, Reguly Társaság, Piliscsaba, 310-316, 2011.
 46. Molnár, F.: Mit jelent a délceg ló szószerkezet Balassi Bálint Szép magyar komédiájában?.
  In: Eruditio, virtus et constantia : tanulmányok a 70 éves Bitskey István tiszteletére, I. kötet. Szerk.: Imre Mihály [et al.], Debreceni Egyetemi K., [Debrecen], 46-49, 2011.
 47. Molnár, F.: Összevont zsoltárversszakok a mai magyarországi református énekeskönyvben.
  Spatak. Füz. 16 (1), 45-58, 2011.
 48. Tóth, V.: Patrociny Settlement Names in Europe.
  Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézet ;, Debrecen, 249 p., 2011. ISBN: 9789633181263
 49. Tóth, V.: Patrociny Settlement Names in the Carpathian Basin.
  In: Patrociny Settlement Names in Europe. Ed.: by Valéria Tóth, Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézet ; Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Debrecen, 175-206, 2011, (Onomastica Uralica,1586-3719 ; 8.)
 50. Hoffmann, I.: Péntek János, a Debreceni Egyetem díszdoktora.
  Magyar nyelvjárások : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 49 195-196, 2011.
 51. Bába, B.: Puszta földrajzi köznevek helynévalkotó szerepe az ómagyar korban ? A jelentéshasadás.
  Helynévtört. Tanulm. 6 121-131, 2011.
 52. Szőke, M.: Ság birtok leírása a garamszentbenedeki apátság alapítólevelében.
  Magy. Nyelvjár. 49 55-74, 2011.
 53. Kovács, É.: Sebestyén Zsolt: Kárpátalja településeinek történeti helynevei ; Sebestyén Zsolt: Bereg megye helységneveinek etimológiai szótára.
  Magy. nyelvjár. 49 179-184, 2011.
  (Ismertetett mű: Sebestyén Zsolt. -Kárpátalja településeinek történeti helynevei /Nyíregyháza : Bessenyei Kiadó, 2008. -236 p. -)
 54. Szikszainé Nagy, I.: Szövegelemzés.
  In: Nyelvészetről mindenkinek. Szerk.: Balázs Géza, Inter Nonprofit Kft., Budapest, 344-350, 2011.
2010
 1. Bába, B.: [Ismertetés].
  Magyar nyelvjárások : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 48 263-266, 2010.
  (Ismertetett mű: szerk. Farkas Tamás és Kozma István. -A családnév-változtatások történetei időben, térben, társadalomban /Budapest : Gondolat : Magyar Nyelvtudományi Társaság , 2009.)
 2. Tóth, T.: [Ismertetés].
  Magyar nyelvjárások : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 48 267-272, 2010.
  (Ismertetett mű: Bauko János. -Ragadványnév-vizsgálatok kétnyelvű környezetben : négy szlovákiai magyar település ragadványnévrendszere /Nyitra : Konstantin Egy. Közép-európai Tanulmányok Kara, 2009 ; Budapest : M. Nyelvtud. Társ)
 3. Molnár, F.: Adalékok Mikszáth Kálmán A két koldusdiák című regényének forrásaihoz.
  Irodalomtört. közl. 114 (5), 439-446, 2010.
 4. Szőke, M.: A garamszentbenedeki apátság alapítólevelének nyelvtörténeti forrásértékéről.
  Helynévtört. Tanulm. 5 95-103, 2010.
 5. Reszegi, K.: A hegyrészt jelölő földrajzi köznevek.
  Magy. Nyelvjár. 48 77-97, 2010.
 6. Hoffmann, I.: A helynév-etimológiától a helynév-rekonstrukció felé.
  In: Emlékkönyv Mező András tiszteletére. Szerk.: P. Lakatos Ilona, Sebestyén Zsolt, Bessenyei Könyvkiadó, Nyíregyháza, 63-70, 2010.
 7. Hoffmann, I.: A Kiss Lajos-díj 2010. évi nyertese: dr. Farkas Tamás.
  Névt. Ért. 32 179-180, 2010.
 8. Reszegi, K.: A köznevesülésről.
  Névt. Ért. 32 143-149, 2010.
 9. Tóth, V.: A patrocíniumi településnevek nyelvföldrajzi tanulságai.
  In: Emlékkönyv Mező András tiszteletére. Szerk.: P. Lakatos Ilona, Sebestyén Zsolt, Bessenyei Kvk., Nyíregyháza, 133-140, 2010.
 10. Dobi, E.: A szövegszerűtlenség reprezentálásának lehetőségeiről első közelítésben.
  Magyar nyelvjárások : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 48 169-191, 2010.
 11. Hoffmann, I.: A Tihanyi alapítólevél mint helynévtörténeti forrás.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 259 p., 2010. ISBN: 9789634733690
 12. Kovács, É.: A Tihanyi összeírás néhány szórványáról: Ozoufeu, Cuest, Eurmenes, Zeleus.
  Magy. Nyelvjár. 48 23-35, 2010.
 13. Hoffmann, I.: Beszámoló a 2009/2010. tanévről.
  Magyar nyelvjárások : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 48 273-275, 2010.
 14. Hoffmann, I.: Dél-dunántúli helynevek a pécsi püspökség alapítólevelében.
  In: Tanulmányok Szabó József 70. születésnapjára. Szerk.: Németh Miklós, Sinkovics Balázs, Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged, 77-82, 2010.
 15. Tóth, V.: Egy sajátos morfológiai jelenség a régi magyar helynévadásban.
  Helynévtört. Tanulm. 5 17-32, 2010.
 16. Pásztor, É.: Elpusztult települések lokalizációjának kérdéséről: kísérlet a középkori Süldő falu azonosítására.
  Helynévtört. Tanulm. 5 169-187, 2010.
 17. Béres, J.: Felsőzsolca helynevei.
  Magyar nyelvjárások : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 48 217-261, 2010.
 18. Bába, B.: Földrajzi köznévi fogalmak megnevezési rendszerének tagoltsága a romániai magyar nyelvjárásokban.
  Helynévtört. Tanulm. 5 235-244, 2010.
 19. Kovács, É.: Gamás birtok leírása a Tihanyi összeírásban.
  Helynévtört. Tanulm. 5 83-93, 2010.
 20. Ditrói, E.: Helynévrendszerek modellalapú vizsgálata.
  Helynévtört. Tanulm. 5 155-167, 2010.
 21. Hoffmann, I.: Jakab László 80 éves.
  Magyar nyelvjárások : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 48 215-216, 2010.
 22. Győrffy, E.: Lingusitic Layers of Old Hungarian Hydronyms.
  Namenkd. Inf. 98 147-155, 2010.
 23. Hoffmann, I.: Név és identitás.
  Magy. Nyelvjár. 48 49-58, 2010.
 24. Póczos, R.: Nyelvi érintkezés és a helynévrendszerek kölcsönhatása.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 237 p., 2010. ISBN: 9789633180822
 25. Reszegi, K.: Possibilities of Onomatosystematical Comparative Research in Uralian Languages: On the Examples of Early Hungarian Oronyms.
  Folia Ural. Debr. 17 95-110, 2010.
 26. Tóth, V.: Strata of Ethnics, Languages and Settlement Names in the Carpathian Basin.
  Namenkd. Inf. 98 135-146, 2010.
 27. Tóth, V.: Széljegyzetek a Szovárd-kérdéshez.
  Magy. nyelvjár. 48 5-22, 2010.
 28. Rácz, A.: Szláv népneveink jelentéstörténetéhez.
  Magy. Nyelv. 106 (4), 396-410, 2010.
 29. Rácz, A.: Törökségi népek elnevezései régi magyar tulajdonnevekben.
  Helynévtört. Tanulm. 5 113-127, 2010.
2009
 1. Sebestyén, Á.: [Ismertetés].
  Magyar nyelvjárások : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 47 229-235, 2009.
  (Ismertetett mű: Pesti János. -Alsómocsoládi tájszótár /Alsómocsolád : [Teleház], 2008)
 2. Pásztor, É.: [Ismertetés].
  Magy. nyelvjár. 47 235-244, 2009.
  (Ismertetett mű: Szabó József. -A török hódoltság néprajzi és nyelvi maradványai földrajzi neveinkben /Szeged : Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék, 2008. -201 p. -)
 3. Bodáné Porkoláb, J., Boda, I.: A Debreceni Műelemző Baráti Kör keletkezéséről és ötéves működéséről.
  In: Együtt a tanulókért : a közművelődés és közoktatás munkakapcsolatai Hajdú-Bihar megyében 1970-1995 között. Szerk.: Francz Vilmos, Hajdű-Bihar Megyei Levéltár, Debrecen, 165-170, 2009.
 4. Szőke, M.: A hiteleshelyi oklevelek helynévi szórványainak nyelvészeti hasznosíthatóságáról.
  Helynévtört. Tanulm. 4 149-162, 2009.
 5. Reszegi, K.: A jelentéshasadás mint helynévalkotási mód.
  Helynévtört. Tanulm. 4 35-45, 2009.
 6. Reszegi, K.: A kognitív szemlélet lehetőségei a helynévkutatásban: a metonimikus névadás.
  Magyar nyelvjárások : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 47 21-41, 2009.
 7. Hoffmann, I., Madas, E.: A magyar nyelv hazai szórványemlékei.
  In: "Látjátok feleim..." : Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Szerk.: Madas Edit, Országos Széchenyi Könyvtár, Budapest, 13-31, 2009.
 8. Győrffy, E.: Antti Leino: on Toponymic Constructions as an Alternative to Naming Pattern in Describing Finnish Lake Names [A helynévszerkezet mint a névadási modellek alternatívája a finn tónevek leírásában].
  Névt. Ért. 31 279-282, 2009.
 9. Kovács, É.: A Tihanyi összeírás nyelvészeti vizsgálatáról.
  Helynévtört. Tanulm. 4 163-170, 2009.
 10. Szikszainé Nagy, I.: A Tóth Árpád-i "hegyi beszéd".
  Az Eszterházi Károly Főisk. Tud. Közl. Tan. M. Nyelv. 250-255, 2009.
 11. Győrffy, E.: A többnevűség és a szakasznevek folyóvízneveink körében.
  Helynévtört. Tanulm. 4. 105-113, 2009.
 12. Reszegi, K.: A tulajdonnevek mentális reprezentációjáról.
  Névt. Ért. 31 7-16, 2009.
 13. Hoffmann, I.: Beszámoló a 2008/2009. tanévről.
  Magy. nyelvjár. 47 257-259, 2009.
 14. Szikszainé Nagy, I.: Bozsik Gabriella: Két évtized a helyesírásért.
  Magy. Nyelvőr. 133 (4), 496-498, 2009.
  (Ismertetett mű: Bozsik Gabriella. -Két évtized a helyesírásért /Eger : EKF Líceum K., 2008. -270 p.)
 15. Fehér, K., Kiss, K., Hegedűs, A.: Dialektális hangjelenségek és az ún. zöngésségi hasonulások.
  In: Nyelvelmélet és dialektológia. Szerk.: É. Kiss Katalin, Hegedűs Attila, PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék-Magyar Nyelvészeti Tanszék, Piliscsaba, 85-96, 2009.
 16. Kis, T.: Egy hiányzó adatról.
  Magy. nyelvőr. 133 (2), 250-251, 2009.
 17. Petőfi, S.: Egy poliglott szövegnyelvészeti-szövegtani kutatóprogram II.: adalékok a verbális szövegek szövegösszefüggőség-hordozóinak vizsgálatához.
  Kossuth Egyetemi K. : Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, [Debrecen], 124 p., 2009. ISBN: 9789634733317
 18. Tóth, V.: Elmélet és módszer a történeti helynévkutatásban, különös tekintettel a településnevek változásaira.
  Névt. Ért. 31 175-183, 2009.
 19. Hoffmann, I.: Előszó.
  In: Szülőföld és hagyomány : válogatás Sebestyén Árpád írásaiból. Szerk.: Hoffmann István, DE M. Nyelvtud. Int., Debrecen, 5-6, 2009, (A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének kiadványai, 1588-6433 ; 88.)
 20. Szikszainé Nagy, I.: Hallgatóság nélkül nincs szónoki beszéd.
  In: A testbeszéd és a szónoklat. Szerk.: A. Jászó Anna, Trezor Kiadó, Budapest, 136-139, 2009, (A régi új retorika)
 21. Szikszainé Nagy, I., Balázs, G.: Kazinczy Ferenc, a stílus teoretikusa és művésze.
  In: A nyelvújítás jelvilága. Szerk.: Balázs Géza, Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 22-31, 2009, (Magyar szemiotikai tanulmányok ; 21.)
 22. Szikszainé Nagy, I.: Kornyáné Szoboszlay Ágnes 70 éves.
  Magy. nyelvjár. 46 187-191, 2009.
 23. Pásztor, É.: Kováts Dániel: Sátoraljaújhely helynevei és történeti topográfiája.
  Névt. Ért. 31 243-248, 2009.
  (Ismertetett mű: Kováts Dániel. -Sátoraljaújhely helynevei és történeti topográfiája /Sátoraljaújhely : [Önkormányzat], 2008. -520 p. -)
 24. Bába, B.: Néhány lehetőség és módszer a földrajzi köznevek jelentésföldrajzi vizsgálatában.
  Helynévtört. Tanulm. 4 73-83, 2009.
 25. Rácz, A.: Nyugati népek megnevezéseinek változásai a magyar nyelvben.
  Magyar nyelvjárások : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 47 81-97, 2009.
 26. Győrffy, E., Ahrens, W., Embleton, S., Lapierre, A.: Old Hungarian river names in the multilingual Carpathian basin.
  In: Names in Multi-Lingual, Multi-Cultural and Multi-Ethnic Contact: Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic Sciences. Eds.: Wolfgang Ahrens, Sheila Embleton, André Lapierre, York University, Toronto, 454-459, 2009.
 27. Szikszainé Nagy, I.: On the rhetoric and stylistics of interrogative figures.
  Sprachtheorie und germanistische Linguistik. 19 (1), 61-68, 2009.
 28. Hoffmann, I.: Pápa környéki helynevek történeti tanulságai.
  In: A pápai névtani konferencia előadásai. Szerk.: Tungli Gyula, Pápai Művelődéstörténeti Társaság : Pannon Egyetem Pápai Intézete, Pápa, 7-18, 2009, (A Pápai Művelődéstörténeti Társaság kiadványai, 1219-6584 ; 19.[!20.])
 29. Szőke, M.: Regestrum Varadinense (1208-1235).
  Magy. nyelvjár. 47 244-250, 2009.
  (Ismertetett mű: szerk. Solymosi László, Szovák Kornél. -Arcanum Varadinense (1208-1235)Arcanum CD, 2009[elektronikus dokumentum] /)
 30. Tóth, V., Ahrens, W., Embleton, S., Lapierre, A.: Settlement Name Strata in the Multilingual Carpathian Basin.
  In: Names in Multi-Lingual, Multi-Cultural and Multi-Ethnic Contact: Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic Sciences. Ed.: Wolfgang Ahrens, Sheila Embleton, André Lapierre, York University, Toronto, 989-995, 2009.
 31. Pásztor, É.: Szabó József: A török hódoltság néprajzi és nyelvi maradványai földrajzi neveinkben.
  Magy. Nyelvjár. 47 235-244, 2009.
  (Ismertetett mű: Szabó József. -A török hódoltság néprajzi és nyelvi maradványai földrajzi neveinkben /Szeged : Szegedi Tudományegyetem, Magyar Nyelvészeti Tanszék, 2008. -201 p. -)
 32. Hoffmann, I.: Szülőföld és nyelvi hagyomány: válogatás Sebestyén Árpád írásaiból.
  Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézet, Debrecen, 279 p., 2009. ISBN: 9789634733409
 33. Hoffmann, I.: Tolna.
  Helynévtört. Tanulm. 4 185-192, 2009.
 34. Hoffmann, I.: Váradi regestrum, 1208-1235.
  In: "Látjátok feleim..." : magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Szerk.: Madas Edit, Budai-Király Tímea, Országos Széchenyi Könyvtár, Budapest, 216-217, 2009.
 35. Pásztor, É.: Vizek, vízparti helyek neveinek változása a Hajdúnánáshoz tartozó Tedej területén.
  Helynévtört. Tanulm. 4 131-141, 2009.
 36. Hoffmann, O., Kis, T.: Wörterverzeichnis der Diebessprache aus Pinkafeld (Ungarn).
  In: Geheimsprachen in Mittel- und Südosteuropa. Hrsg.: Christian Efing, Corinna Leschber, Peter Lang, Frankfurt am Main, 103-126, 2009. ISBN: 9783631599433
2008
 1. Hoffmann, I.: [Ismertetés].
  Magyar nyelvjárások : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 46 217-225, 2008.
  (Ismertetett mű: Terhi Ainiala, Minna Saaralma, Paula Sjöblom. -Nimistöntutkimuksen perusteet /Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Sure, 2008)
 2. Balla, E.: [Ismertetés].
  Magyar nyelvjárások : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 46 253-255, 2008.
  (Ismertetett mű: V. Raisz Rózsa. -Szövegszerkezet és stílus Márai Sándor kisprózai műveiben /Eger : EKF Líceum K., 2008)
 3. Kornyáné Szoboszlay, Á.: [Ismertetés].
  Magyar nyelvjárások : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 46 240-243, 2008.
  (Ismertetett mű: Szathmári István. -A magyar stilisztika útja /Budapest : Mundus, 2008)
 4. Pásztor, É.: [Ismertetés].
  Magyar nyelvjárások : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 46 235-244, 2008.
  (Ismertetett mű: Szabó József. -A török hódoltság néprajzi és nyelvi maradványai földrajzi neveinkben /Szeged : SZTE Magyar Nyelvészeti Tanszék, 2008)
 5. Tóth, V.: [Ismertetés].
  Magyar nyelvjárások : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 46 225-234, 2008.
  (Ismertetett mű: Kováts Dániel. -Sátoraljaújhely helynevei és történeti topográfiája /Sátoraljaújhely : [Önkormányzat], 2008)
 6. Sebestyén, Á.: [Ismertetés].
  Magyar nyelvjárások : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 46 235-239, 2008.
  (Ismertetett mű: Szabó József. -A népi szemléletmód tükröződése nyelvjárásaink szókészletében /Szeged : SZegedi Tudományegyetem BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék, 2007)
 7. Szőke, M.: [Ismertetés].
  Magyar nyelvjárások : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 46 244-250, 2008.
  (Ismertetett mű: szerk. és a szöveget gondozta Solymosi László és Szovák Kornél. -Regestrum Varadinense[Elektronikus dokumentum] : (1208-1235) /Budapest : Arcanum, 2009.)
 8. Tóth, V., Hoffmann, I.: A -falva > -fa változás településneveinkben.
  In: Helytörténeti tanulmányok 3.. Szerk.: Hoffmann István, Tóth Valéria, Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézet, Debrecen, 105-119, 2008.
 9. Bába, B.: A fanevet tartalmazó helynevek morfológiai szempontú vizsgálata.
  Juvenilia. 2 16-22, 2008.
 10. Bába, B., Bölcskei, A., Császi, I.: A fanevet tartalmazó helynevek morfológiai szempontú vizsgálata.
  In: Név és valóság : a VI. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai. Szerk.: Bölcskei Andrea, N. Császi Ildikó, Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, Budapest, 53-59, 2008.
 11. Dobi, E.: A forgatókönyv-elemzés mint lehetséges támpont a szövegek tipológiájához.
  In: A forgatókönyv, mint dinamikus szövegszervező erő. Szerk.: Dobi Edit, Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 25-36, 2008, (Officina textologica, 1417-4057 ; 14.) ISBN: 9789634731214
 12. Dobi, E.: A forgatókönyv mint dinamikus szövegszervező erő.
  Debreceni Egyetem, Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 123 p., 2008. ISBN: 9634731214
 13. Szikszainé Nagy, I.: A kérdésalakzatok retorikája és stilisztikája.
  Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 408 p., 2008.
 14. Hoffmann, I.: A Kiss Lajos-díj 2008. évi nyertese: dr. Rácz Anita.
  Névt. Ért. 30 231-232, 2008.
 15. Szikszainé Nagy, I.: Alakzatfunkciók.
  In: Alakzatlexikon : a retorikai és stilisztikai alakzatok kézikönyve / (szerk.) Szathmári István, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 56-61, 2008.
 16. Szabó, E., Kis, T.: A magyar börtönszleng szótára.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 232 p., 2008. ISBN: 9789634731047
 17. Kis, T.: A magyar katonai szleng szótára.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 320 p., 2008. ISBN: 9789634731719
 18. Hoffmann, I.: A név mint történeti forrás.
  In: Név és valóság. Szerk.: Bölcskei Andrea, N. Császi Ildikó, Károli Gáspár Református Egyetem BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, Budapest, 20-29, 2008.
 19. Szikszainé Nagy, I.: A Nyugat stiláris sokszínűsége: a Nyugat születésének 100. évfordulója alkalmából a 2008. május 28-án Debrecenben tartott tudományos emlékülés anyaga.
  Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 166 p., 2008. ISBN: 9789634731740
 20. Hoffmann, I.: A személynévrendszerek leírásához.
  Magy. Nyelvjár. 46 5-20, 2008.
 21. Kis, T.: A szlengszótárkészítés műhelytitkaiból: megjegyzések legújabb szlengszótárunk margójára.
  Magy. nyelvjár. 46 71-102, 2008.
 22. Fehér, K.: A szó problémája II..
  Magy. nyelvjár. 46 55-70, 2008.
 23. Hoffmann, I.: A Tihanyi alapítólevél helynévi szórványainak névrendszertani tanulságai.
  Helynévtört. Tanulm. 3 9-27, 2008.
 24. Szikszainé Nagy, I.: A Tóth Árpád-i impresszionizmus.
  In: A Nyugat stiláris sokszínűsége / (szerk.) Szikszainé Nagy Irma, Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézet, Debrecen, 159-166, 2008.
 25. Győrffy, E.: Az ér, sár és víz földrajzi köznevek Árpád-kori folyóvizeinkben.
  In: Helytörténeti tanulmányok. Szerk.: Hoffmann István, Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 121-133, 2008.
 26. Nyirkos, I.: Az irányhármasságról és a névszói ragrendszerről (a magyarban és az uráli nyelvekben).
  In: A nyelvtörténeti kutatások újbb eredményei. Szerk.: Büky László, Forgács Tamás, Sinkovics Balázs, JATEPress Szegedi Egyetemi Kiadó, Szeged, 157-163, 2008.
 27. Kovács, É., Bölcskei, A., Császi, I.: Az ómagyar kori Bihar vármegye vízeinek nyelvi elemzése.
  In: Név és valóság : a VI. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai. Szerk.: Bölcskey Andrea, N. Császi Ildikó, Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, Budapest, 189-195, 2008.
 28. Hoffmann, I.: Beszámoló a 2007/2008. tanévről.
  Magyar nyelvjárások : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 46 245-247, 2008.
 29. Tóth, V.: Beszámoló a XXIII. Nemzetközi Névtani Konferenciáról.
  Névt. Ért. 30 217-222, 2008.
 30. Csomortáni, M.: Csíki lakott területi nevek nyelvi elemzése.
  Magyar nyelvjárások : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 46 155-186, 2008.
 31. Kálnási, Á.: Debreceni cívis szólások és közmondások.
  TKK, Debrecen, 344 p., 2008. ISBN: 9789635966936
 32. Szikszainé Nagy, I.: Dubitáció.
  In: Alakzatlexikon : a retorikai és stilisztikai alakzatok kézikönyve / (szerk.) Szathmári István, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 160-165, 2008.
 33. Hoffmann, I.: Előszó.
  Helynévtört. Tanulm. 3 7-8, 2008.
 34. Tóth, V.: Fehértói Katalin: Árpád-kori személynévtár (1000-1301).
  Onomast. Ural. 5 96-101, 2008.
  (Ismertetett mű: Fehértói Katalin. -Árpád-kori személynévtár (1000-1301) /Budapest : Akadémiai Kiadó, 2004. -895 p. -)
 35. Győrffy, E.: Folyóvíznevekből alakult településnevek.
  In: Név és valóság : A VI. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai. Szerk.: Bölcskei Andrea, N. Császi Ildikó, Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, Budapest, 142-147, 2008.
 36. Fehér, K.: Grammatika és hangsorminta.
  Magy. nyelvjár. 46 21-54, 2008.
 37. Szikszainé Nagy, I.: Hangalakzatok.
  In: Alakzatlexikon : a retorikai és stilisztikai alakzatok kézikönyve / (szerk.) Szathmári István, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 259-260, 2008.
 38. Pásztor, É.: Határrésszé vált települések névbokrosodásának elméleti kérdései.
  Juvenilia. 2 229-235, 2008.
 39. Pásztor, É.: Határrésszé vált települések névbokrosodásának elméleti kérdései.
  In: Név és valóság : a VI. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai. Szerk.: Bölcskei Andrea, N. Császi Ildikó, Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, Budapest, 217-222, 2008.
 40. Rácz, A.: Helynévképzők az ómagyar kori népnévi eredetű helynevekben.
  Magyar nyelvjárások : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 46 103-124, 2008.
 41. Hoffmann, I.: Hoffmann István akadémiai doktori védésének dokumentumai: a Tihanyi Alapítólevél mint heynévtörténeti forrás : (a régi magyar helynevek vizsgálatának alapkérdései).
  Névt. Ért. 30 233-255, 2008.
 42. Szikszainé Nagy, I.: Interrogáció.
  In: Alakzatlexikon : a retorikai és stilisztikai alakzatok kézikönyve / (szerk.) Szathmári István, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 304-310, 2008.
 43. Hoffmann, I.: Katalin Fehértói (1925-2006).
  Onomast. Ural. 7 102-106, 2008.
 44. Hoffmann, I., Maticsák, S., Nyirkos, I.: Kiss Lajos Award.
  Onomast. Ural. 7 106-109, 2008.
 45. Szikszainé Nagy, I.: Kommunikáció.
  In: Alakzatlexikon : aretorikai és stilisztikai alakzatok kézikönyve / (szerk.) Szathmári István, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 339-343, 2008.
 46. Laihonen, P.: Language ideologies in interviews: a conversation analysis approach.
  J. Socioling. 12 (5), 668-693, 2008.
  Folyóirat-mutatók:
  Q1 History and Philosophy of Science
  Q1 Language and Linguistics
  Q1 Linguistics and Language
  D1 Philosophy
  Q1 Sociology and Political Science
 47. Szikszainé Nagy, I.: Locus communis.
  In: Alakzatlexikon : a retorikai és stilisztikai alakzatok kézikönyve / (szerk.) Szathmári István, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 378-379, 2008.
 48. Rácz, A., Bölcskei, A., Császi, I.: Népnévi eredetű településneveink szerkezeti sajátosságairól, alaki változásairól.
  In: Név és valóság : a VI. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai. Szerk.: Bölcskei Andrea, N. Császi Ildikó, Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, Budapest, 230-240, 2008.
 49. Szikszainé Nagy, I.: Perkontáció.
  In: Alakzatlexikon : a retorikai és stilisztikai alakzatok kézikönyve / (szerk.) Szathmári István, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 454-455, 2008.
 50. Szikszainé Nagy, I.: Raciocináció.
  In: Alakzatlexikon : a retorikai és stilisztikai alakzatok kézikönyve / (szerk.) Szathmári István, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 486-492, 2008.
 51. Szőke, M., Bölcskei, A., Császi, I.: Régi helyneveink latinizálása.
  In: Név és valóság : a VI. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai. Szerk.: Bölcskei Andrea, N. Császi Ildikó, Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, Budapest, 267-271, 2008.
 52. Győrffy, E., Nyirkos, I., Ritva, L.: River names in Hungary during the Árpád age.
  In: Onomastica Uralica. Szerk.: Nyirkos István, Ritva Liisa Pitkänen, Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézete ; Helsinki, Debrecen, 57-73, 2008, (Onomastica Uralica ; 7.)
 53. Nyirkos, I.: Százhatvan éves a finn Kalevala.
  Ethnica. 10 (4), 109-110, 2008.
 54. Szikszainé Nagy, I.: Szubjekció.
  In: Alakzatlexikon : a retorikai és stilisztikai alakzatok kézikönyve / (szerk.) Szathmári István, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 575-581, 2008.
 55. Tóth, V.: Településnevek változástipológiája.
  A Magyar Névarchívum Kiadványai, Debrecen, 285 p., 2008.
 56. Hoffmann, I.: The name as a historical source.
  In: Onomastica Uralica 7.. Szerk.: Hoffmann István, Tóth Valéria, Debreceni Egyetem, Debrecen-Helsinki, 75-85, 2008.
 57. Dobi, E.: The possibilities of formal linguistic analysis in the representation of texts.
  In: Function and genres : studies on the linguistic features of discourse types / [hrsg. von] Gábor Tolcsvai Nagy, Peter Lang, Frankfurt am Main [etc.], 59-83, 2008, (MetaLinguistica ; 20.)
 58. Tóth, V.: Többnevűség a településnevek körében.
  In: Név és valóság : a VI. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai. Szerk.: Bölcskei Andrea, N. Császi Ildikó, Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, Budapest, 285-293, 2008.
 59. Hoffmann, I.: Válasz az opponensi véleményekre.
  Névt. Ért. 30 250-255, 2008.
2007
 1. Nyirkos, I.: [Ismertetés].
  Magyar nyelvjárások : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 45 111-117, 2007.
  (Ismertetett mű: Elekfi László, Wacha Imre. -Az értelmes beszéd hangzása - mondatfonetika : kitekintéssel a szövegfonetikára /Budapest : Szemimpex,[2003])
 2. Rácz, A.: [Ismertetés].
  Magyar nyelvjárások : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 45 117-122, 2007.
  (Ismertetett mű: Pethő József. -Jelentéstan : tankönyv a BA képzés számára /[Budapest] : Bölcsész Konzorcium, 2006)
 3. Kornyáné Szoboszlay, Á.: [Ismertetés].
  Magyar nyelvjárások : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 45 122-124, 2007.
  (Ismertetett mű: Bura László. -Öt évszázad utcanevei : Szatmárnémeti (Satu Mare) : 1500-2000 /Szatmárnémeti Státus 2007)
 4. Reszegi, K.: A hegynevek és más helynévfajták kapcsolata.
  In: Nyelv, nemzet, identitás : az VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Debrecen, 2006. augusztus 22-26.) nyelvészeti előadásai. Szerk.: Maticsák Sándor, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Debrecen-Budapest, 37-43, 2007.
 5. Dobi, E., Póczos, R.: A Lingua Hungarica sorozat új tankönyvei.
  In: Nyelv, nemzet, identitás : az VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Debrecen, 2006. augusztus 22-26.) nyelvészeti előadásai. Szerk.: Maticsák Sándor, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Debrecen-Budapest, 105-110, 2007.
 6. Rácz, A.: A pszeudo-törzsnévi eredetű településnevekről.
  In: Nyelv, nemzet, identitás : az VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Debrecen, 2006. augusztus 22-26.) nyelvészeti előadásai. Szerk.: Maticsák Sándor, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Debrecen-Budapest, 45-55, 2007.
 7. Rácz, A.: A régi Bihar vármegye településneveinek történeti-etimológiai szótára.
  Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 372 p. + 1 térkép p., 2007. ISBN: 9789634730880
 8. Győrffy, E.: A svéd névtudományról és helynévkutatásról.
  Névt. Ért. 29 247-257, 2007.
 9. Szikszainé Nagy, I.: A szerzőség problémája: vélemény Hubbes Emese szónoklatáról.
  In: A memória és a szónoki beszéd : a régi új retorika" : a retorika a társadalomban - a társadalom a retorikában" konferencia előadásai és a nyolcadik országos Kossuth-szónokverseny beszédei / (szerk.) Adamikné Jászó Anna, Aczél Petra, Trezor Kiadó, Budapest, 167-168, 2007.
 10. Szikszainé Nagy, I., Adamikné Jászó, A., Aczél, P.: A szónoki hatás egyik kulcsa a jó témaválasztás: vélemény Soltész Márton beszédéről.
  In: A memória és a szónoki beszéd : a régi új retorika "A retorika a társadalomban - a társadalom a retorikában" konferencia előadásai és a nyolcadik országos Kossuth-szónokverseny beszédei. Szerk.: A. Jászó Anna, Aczél Petra, Trezor Kiadó, Budapest, 115-116, 2007.
 11. Fehér, K.: A szó problémája I..
  Magy. nyelvjár. 45 5-26, 2007.
 12. Tóth, V.: A településnevek változási érzékenységéről.
  In: Nyelvi identitás és a nyelv dimenziói. Szerk.: Hoffmann István, Juhász Dezső, Budapest : Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Debrecen, 57-65, 2007.
 13. Tóth, V.: A templomcímből alakult településnevek keletkezési körülményeiről.
  Magy. Nyelv. 103 408-419, 2007.
 14. Hoffmann, I., Érszegi, G.: A Tihanyi alapítólevél nyelvészeti jelentősége.
  In: Tanulmányok a 950 éves Tihanyi alapítólevél tiszteletére. Szerk.: Érszegi Géza, Tihanyi Bencés Apátság, Tihany, 61-66, 2007.
 15. Hoffmann, I.: A Tihanyi alapítólevél szórványaihoz: Tichon, Balatin, Petra, Fuk.
  Névt. Ért. 29 7-22, 2007.
 16. Tóth, V., Benő, A., Fazakas, E., Szilágyi, N.: Az Amadéfalva > Madéfalva és az Omboly > Zomboly típusú településnév-változásokról.
  In: Nyelvek és nyelvváltozatok : Köszöntő kötet Péntek János tiszteletére. Szerk.: Benő Attila, Fazakas Emese, Szilágyi N. Sándor, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége Kiadó, Kolozsvár, 412-422, 2007.
 17. Hoffmann, I.: Beszámoló a 2006/2007. tanévről.
  Magyar nyelvjárások : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 45 189-190, 2007.
 18. Tóth, V.: Egy szó eleji hangváltozási típusról.
  In: Nyelvi identitás és a nyelv dimenziói. Szerk.: Hoffmann István, Juhász Dezső, Budapest : Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Debrecen, 317-327, 2007.
 19. Hoffmann, I., Juhász, D.: Előszó.
  In: Nyelv, nemzet, identitás : az VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Debrecen, 2006. augusztus 22-26.) nyelvészeti előadásai. Szerk.: Maticsák Sándor, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Debrecen-Budapest, 7-8, 2007.
 20. Hoffmann, I., Tóth, V., Hoffmann, I.: Foreword ; Pregislovie.
  In: Onomastica Uralica. Szerk.: István Hoffman, Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézete ; Helsinki, Debrecen, 5-6, 2007, (Onomastica Uralica ; 5.)
 21. Hoffmann, I., Benő, A., Fazakas, E., Szilágyi, N.: Gisnav birtok leírása a Tihanyi alapítólevélben.
  In: Nyelvek és nyelvváltozatok :, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége Kiadó, Kolozsvár, 354-370, 2007.
 22. Hoffmann, I.: Helynevek nyelvi elemzése.
  Tinta Könyvkiadó, Budapest, 180 p., 2007. ISBN: 9789637094675
 23. Fehér, K.: Hungarian historical anthroponymy within the context of language theory and the history of science.
  In: Atti del XXII Congresso Internazionale di Scienze Onomastiche. Pisa, 28 agosto - 4 settembre 2005. I.. Szerk.: Maria Giovanna Arcamone, Donatella Bremer, Davide De Camilli, Bruno Porcelli, Edizioni ETS, Pisa, 495-504, 2007. ISBN: 9788846720153
 24. Póczos, R.: Jövevénynév, jövevényszó.
  In: Nyelv, nemzet, identitás : az VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Debrecen, 2006. augusztus 22-26.) nyelvészeti előadásai. Szerk.: Maticsák Sándor, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Debrecen-Budapest, 21-28, 2007.
 25. Hoffmann, I.: Lajos Kiss (1922-2003).
  In: Onomastica Uralica. Szerk.: István Hoffman, Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézete ; Helsinki, Debrecen, 72-76, 2007, (Onomastica Uralica ; 5.)
 26. Szikszainé Nagy, I.: Magyar stilisztika.
  Osiris Kiadó, Budapest, 752 p., 2007. ISBN: 9789633899045(kötött)
 27. Maticsák, S., Hoffmann, I., Juhász, D., Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság (Budapest): Nyelv, nemzet, identitás: az VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Debrecen, 2006. augusztus 22-26.) nyelvészeti előadásai.
  Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Debrecen ;, 2007. ISBN: 9789638759511[!]
 28. Hoffmann, I.: Nyelvi rekonstrukció, etnikai rekonstrukció.
  In: Nyelv, nemzet, identitás : az VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Debrecen, 2006. augusztus 22-26.) nyelvészeti előadásai. Szerk.: Maticsák Sándor, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Debrecen-Budapest, 11-20, 2007.
 29. Hoffmann, I., Maticsák, S.: Questions of onomastics at the 10th International Congress on Finno-Ugric Studies.
  In: Onomastica Uralica. Szerk.: István Hoffman, Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézete ; Helsinki, Debrecen, 7-18, 2007, (Onomastica Uralica ; 5.)
 30. Kis, T., Benő, A., Fazakas, E., Szilágyi, N.: Szleng és karnevál.
  In: Nyelvek és nyelvváltozatok : köszöntő kötet Péntek János tiszteletére. Szerk.: Benő Attila, Fazakas Emese, Szilágyi N. Sándor, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége Kiadó, Kolozsvár, 455-464, 2007.
 31. Győrffy, E.: Vizsgálódások vízneveink körében: tézisek egy kutatási programhoz.
  In: Nyelv, nemzet, identitás : az VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Debrecen, 2006. augusztus 22-26.) nyelvészeti előadásai. Szerk.: Maticsák Sándor, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Debrecen-Budapest, 29-36, 2007.
 32. Hoffmann, I., Hoffmann, I.: Vozmožnosti issledovaniâ drevnih toponimov, ego prišloe i perspektivy.
  In: Onomastica Uralica. Szerk.: István Hoffman, Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézete ; Helsinki, Debrecen, 45-58, 2007, (Onomastica Uralica ; 5.)
2006
 1. Kornyáné Szoboszlay, Á.: [Ismertetés].
  Magyar nyelvjárások : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 44 144-153, 2006.
  (Ismertetett mű: Szathmári István. -A stilisztikai alakzatok rendszerezése /Budapest : Tinta Könyvkiadó, 2006.)
 2. Szilassy, E.: [Ismertetés].
  Magyar nyelvjárások : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 44 167-170, 2006.
  (Ismertetett mű: Pethő József. -Krúdy-tanulmányok /Budapest : Tinta Kvk., 2005)
 3. Kornyáné Szoboszlay, Á.: [Ismertetés].
  Magyar nyelvjárások : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 44 162-167, 2006.
  (Ismertetett mű: Balogh Lajos. -Büki tájszótár /Szombathely : Vasi Szemle, 2004)
 4. Dobi, E.: A formális nyelvi elemzés lehetőségei a szövegek reprezentációjában.
  In: Szöveg és típus Szövegtipológiai tanulmányok. Szerk.: Tolcsvai Nagy Gábor, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 91-110, 2006. ISBN: 9789637094637
 5. Kocsány, P., Szikszainé Nagy, I.: Alakzatok: előtanulmányok egy tervezett alakzatlexikon számára.
  Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 56 p., 2006. ISBN: 9631957632
 6. Hoffmann, I.: Beszámoló a 2005/2006. tanévről.
  Magyar nyelvjárások : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 44 185-188, 2006.
 7. Kis, T.: Is Slang a Linguistic Universal?.
  Revue d'Études Françaises. 11 125-141, 2006.
 8. Hoffmann, I.: Katalin Fehértói: (1925-2006).
  Magy. nyelvjár. 44 177-182, 2006.
 9. Reszegi, K.: Két hegyvonulat Árpád-kori névállományának összevető vizsgálata.
  Helynévtört. Tanulm. 2. 159-180, 2006.
 10. Sebestyén, Á.: Két könyv az északkeleti régió nyelvjárástörténetéhez: Ismertetés.
  Magyar nyelvjárások : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 44 137-143, 2006.
  (Ismertetett mű: szerk. Révay Valéria. -XVII-XIX. századi levelek Északkelet-Magyarországról. /Nyíregyháza : Örökségünk Kiadó Bt., 2003)
 11. Reszegi, K.: Lévai Béla: Debrecen környéki helynevek.
  Névt. Ért. 28 264-266, 2006.
  (Ismertetett mű: Lévai Béla. -Debrecen környéki helynevek /Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 2003. -157 p. -)
 12. Hoffmann, I.: Mortis birtok leírása a Tihanyi alapítólevélben.
  Magyar nyelvjárások : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 44 29-67, 2006.
 13. Sebestyén, Á.: Szabó T. Attila és Debrecen kapcsolatához.
  Magyar nyelvjárások : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 44 21-28, 2006.
 14. Kis, T.: Tóth Szergej (szerk.): Hatalom interdiszciplináris megközelítésben.
  Mod. Nyelvokt. 12 (3-4), 104-110, 2006.
  (Ismertetett mű: szerk. Tóth Szergej. -Hatalom interdiszciplináris megközelítésben /Szeged : Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2006. -233 p. -)
 15. Kocán, B.: Ugocsa vármegye korai ómagyar kori településneveinek nyelvi rendszere.
  Magyar nyelvjárások : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 44 69-82, 2006.
2005
 1. Petőfi, S.: Adalékok a magyar nyelvészet szövegtani diszkurzusához: három közelítés.
  Debreceni Egyetem, Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 123 p., 2005. ISBN: 9634729061
 2. Dobi, E.: A korreferencialitás megnyilvánulásai magyar és német szövegekben.
  In: A korreferencialitás poliglott megközelítése. Szerk.: Petőfi S. János, Szikszainé Nagy Irma ISBN: 963472907X
 3. Petőfi, S., Szikszainé Nagy, I.: A korreferencialitás poliglott megközelitése.
  Debreceni Egyetem, Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 133 p., 2005. ISBN: 963472907X
 4. Molnár, F.: A legkorábbi magyar szövegemlékek: olvasat, értelmezés, magyarázatok, frazeológia.
  DE BTK Klasszika-filológiai Tansz., Debrecen, 188 p., 2005. ISBN: 9634729045(fűzött)
 5. Rácz, A., Debreceni Egyetem.: A régi Bihar vármegye településneveinek nyelvészeti vizsgálata.
  Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 235 p., 2005. ISBN: 9634729355
 6. Kis, T.: A veláris i a magyarban.
  Magy. nyelvjár. 43 5-26, 2005.
 7. Molnár, F.: Balassi-kommentárok.
  Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 156 p., 2005.
 8. Kálnási, Á., Kossuth Lajos Tudományegyetem (Debrecen).: Debreceni cívis szótár.
  Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézet, Debrecen, 830 p., 2005. ISBN: 9634728758
 9. Hlavacska, E.: Igék: nyelvtani gyakorlatok.
  Debreceni Nyári Egyetem, Debrecen, 160 p., 2005.
 10. Szikszainé Nagy, I.: József Attila, a stílus művésze: tanulmányok József Attila stílusművészetéről.
  Debreceni Egyetem, Debrecen, 137 p., 2005. ISBN: 9634729088
 11. Kis, T.: Kinek kell nyelvtörvény?.
  In: Rendszerváltás - normaváltás : A magyar nyelvművelés története, elvei és vitái 1989-től napjainkig / Minya Károly, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 121-122, 2005, (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 45) ISBN: 9637094385
 12. Csűry, I.: Kis könyv a konnektorokról.
  Debreceni Egyetem, Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 196 p., 2005. ISBN: 9634729460
 13. Hoffmann, I., Debreceni Egyetem.: Korai magyar helynévszótár: 1000-1350.
  [Debreceni Egyetem], Debrecen, 2005. ISBN: 9634729347
2004
 1. Tóth, V.: [Ismertetés].
  Magyar nyelvjárások : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 42 105-116, 2004.
  (Ismertetett mű: Benkő Loránd. -Beszélnek a múlt nevei : tanulmányok az Árpád-kori tulajdonnevekről /Budapest : Akadémiai Kiadó, 2003)
 2. Hoffmann, I.: [Ismertetés].
  Magyar nyelvjárások : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 42 99-105, 2004.
  (Ismertetett mű: Benkő Loránd. -Az ómagyar nyelv tanúságtétele. Perújítás Dél-Erdély korai Árpád-kori történetéről /Budapest: MTA Történettudományi Intézete, 2002.)
 3. Póczos, R.: [Ismertetés].
  Magyar nyelvjárások : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 42 125-127, 2004.
  (Ismertetett mű: (összeáll.) Ördög Ferenc. -Helynévmutató Csánki Dezső történelmi földrajzához /Budapest : Akadémiai Kiadó,2002)
 4. Fehér, K.: [Ismertetés].
  Magyar nyelvjárások : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 42 128-136, 2004.
  (Ismertetett mű: Hajdú Mihály. -Általános és magyar névtan /Budapest : Osiris Kiadó, 2003)
 5. Rácz, A.: [Ismertetés].
  Magyar nyelvjárások : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 42 116-125, 2004.
  (Ismertetett mű: Kristó Gyula. -Nem magyar népek a középkori Magyarországon /Budapest : Lucidus, 2003)
 6. Kornyáné Szoboszlay, Á.: [Ismertetés].
  Magyar nyelvjárások : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 42 146-151, 2004.
  (Ismertetett mű: Szathmári István. -A stíluselemzés elmélete és módszere /Székesfehérvár : Kodolányi János Főiskola, 2002)
 7. Kornyáné Szoboszlay, Á.: [Ismertetés].
  Magyar nyelvjárások : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 42 144-146, 2004.
  (Ismertetett mű: Domonkosi Ágnes. -Megszólítások és beszédpartnerre utaló elemek nyelvhasználatunkban /Debrecen : Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézete, 2002)
 8. Szikszainé Nagy, I.: A kérdésalakzatok világa.
  Magyar nyelvjárások : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 42 51-58, 2004.
 9. Kis, T.: A szleng fogalmáról.
  A hét. 2 (51-52), 14-15, 2004.
 10. Petőfi, S., Szikszainé Nagy, I.: A szövegorganizáció elemzésének aspektusai: fogalmi sémák.
  Kossuth Egyetemi K., [Debrecen], 155 p., 2004. ISBN: 9634728790
 11. Dobi, E., Kuki, Á.: A tudáskeretek elemzése szaknyelvi szövegben: a formalizálás lehetőségei.
  In: A szövegorganizáció elemzésének aspektusai : fogalmi sémák. Szerk.: Petőfi S. János, Szikszainé Nagy Irma ISBN: 9634728790
 12. Reszegi, K.: Bérc, hegy és halom a régi helyneveinkben.
  Helynévtört. Tanulm. 1. 145-165, 2004.
 13. Hoffmann, I.: Beszámoló a 2002/2003. és a 2003/2004. tanévről.
  Magyar nyelvjárások : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 42 228-232, 2004.
 14. Rácz, A.: Bihar vármegye etnikai viszonyai az ómagyar kori helynevek tükrében.
  In: Magyar névtani kutatások itthon és határainkon túl. Szerk.: Farkas Ferenc, Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 199-206, 2004, (A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai, ISSN 0133-218X ; 200.) ISBN: 9637530541
 15. Tóth, V.: Hangtörténet és helynévkutatás.
  In: Magyar névtani kutatások itthon és határainkon túl. Szerk.: Farkas Ferenc, Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 207-211, 2004, (A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai, ISSN 0133-218X ; 200.) ISBN: 9637530541
 16. Hoffmann, I.: Kiss Lajos: (1922-2003).
  Magyar nyelvjárások : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 42 217-232, 2004.
 17. Szilassy, E.: Melléknévi igenév: melléknév szófajváltás -ó/-ő képzős szavaink körében.
  Magyar nyelvjárások : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 42 59-82, 2004.
 18. Laczkó, T., Rácz, E., Czabán, K., Dobi, E., Debreceni Nyári Egyetem: Munkafüzet a Magyar üzleti nyelvkönyvhöz.
  Debreceni Nyári Egyetem, [Debrecen], 139 p., 2004. ISBN: 9638659211
 19. Fehér, K.: Névelméleti alapvetések a magyar ragadványnév-kutatás első korszakában (1872-1957).
  Névt. Ért. 26 73-89, 2004.
 20. Fehér, K.: Paradigmák kölcsönhatása az újgrammatikus nyelvkoncepcióban: (a magyar történeti személynévkutatás a 20. század elején).
  Magyar nyelvjárások : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 42 5-32, 2004.
 21. Hoffmann, I.: Régi helyneveink mint (nyelv)történeti források.
  In: Magyar névtani kutatások itthon és határainkon túl. Szerk.: Farkas Ferenc, Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 192-198, 2004, (A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai, ISSN 0133-218X ; 200.) ISBN: 9637530541
 22. Szikszainé Nagy, I.: Retorikai kérdések szleng variációi.
  In: Variabilitás és nyelvhasználat. Szerk.: Gecső Tamás, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 262-266, 2004, (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 34.) ISBN: 9637094059
2003
 1. Szabó, E.: "Nagyobb lesz az ember, ha kicsit dumásabb": a börtönszlenghasználók véleménye nyelvváltozatukról.
  Magy. Nyelvjár. 41 533-542, 2003.
 2. Jakab, L.: A -ba/-be rag kialakulása.
  Magyar nyelvjárások : A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 41 241-246, 2003.
 3. Bényei, Á.: A -d képző a helynevekben.
  Magy. nyelvjár. 41 45-50, 2003.
 4. Molnár, F.: A Gyulafehérvári Sorok vizsgálatához.
  Könyv és könyvtár : könyvtártudományi és bibliográfiai tanulmányok és közlemények : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának évkönyve 25 353-360, 2003.
 5. Molnár, F.: A Königsbergi Töredék vizsgálatához.
  Magyar nyelvjárások : A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 41 433-440, 2003.
 6. Fehér, K.: A ragadványnevek funkcionális szerkezetéről.
  Magyar nyelvjárások : A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 41 155-166, 2003.
 7. Szikszainé Nagy, I.: A retorikai kérdés és felkiáltás határsávja.
  Magyar nyelvjárások : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 41 571-580, 2003.
 8. Győrffy, E., Reszegi, K.: Árpád-kori hegy- és víznevek funkcionális-szemantikai szempontú összehasonlító vizsgálata.
  Magyar nyelvjárások : A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 41 195-204, 2003.
 9. Póczos, R.: A Sajó vízrendszerének nyelvi rétegei.
  Magyar nyelvjárások : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 41 487-496, 2003.
 10. Kis, T.: A szleng fogalmáról.
  In: Magyar nyelvi szöveggyűjtemény. Szerk.: Hangay Zoltán, ELTE Tanító és Óvóképző Főiskolai Kar, Budapest, 124-127, 2003.
 11. Domonkosi, Á.: A változatok szerepe a megszólítások használatában.
  Magy. nyelvjár. 41 109-116, 2003.
 12. Kis, T.: Bugás, bugázik.
  Magy. nyelvjár. 41 327-334, 2003.
 13. Jakab, L., Bölcskei, A.: Egy XVI. századi emléikrat szókincstára: Zay Ferenc: Az Landor feyrwar el wezessenek oka e woth es igy essewth (1535 k.).
  Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 260, [1] p., 2003.
 14. Kálnási, Á.: Gondolatok a cívis szótár szerkesztése közben.
  Magyar nyelvjárások : A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 41 267-272, 2003.
 15. Tóth, V.: Inetimologikus magánhangzók a magyar helynevekben.
  Magyar nyelvjárások : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 41 627-640, 2003.
 16. Kornyáné Szoboszlay, Á.: Jancsika és Juliska: Felsőnyárádi keresztnévváltozatok az 1940-es és 50-es évek fordulóján.
  Magyar nyelvjárások : A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 41 359-366, 2003.
 17. Hoffmann, I.: Magyar helynévkutatás, 1958-2002.
  DE M. Nyelvtud. Tansz., Debrecen, 281 p., 2003. ISBN: 9634727204
 18. Szilassy, E.: Melléknévi igeneveink mondatbeli szerepéről.
  Magyar nyelvjárások : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 41 593-602, 2003.
 19. Sebestyén, Á.: Nyelvhasználatunk mindennapos gondjairól.
  Magyar nyelvjárások : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 41 523-532, 2003.
 20. Hoffmann, I.: Nyirkos István hetvenéves.
  Magy. nyelvjár. 41 9-17, 2003.
 21. Rácz, A.: Újra az ómagyar helynevek mássalhangzó-torlódásairól.
  Magyar nyelvjárások : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 41 497-507, 2003.
 22. Dobi, E.: Vizsgálódás a nyelvhasználat és a nyelvi rendszer határán.
  Magy. Nyelvjár. 41 93-100, 2003.
2002
 1. Dobi, E., Gellén, J.: 75 éves a Debreceni Nyári Egyetem = [75 Jahre Sommeruniversität Debrecen].
  Debreceni Nyári Egyetem Kht., [Debrecen], 197 p., 2002.
 2. Kis, T.: A hangalaki szóalkotás.
  In: Köszöntő kötet B. Gergely Piroska tiszteletére. Szerk.: Gréczi-Zsoldos Enikő, Kovács Mária, A Miskolci Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, Miskolc, 104-107, 2002, (A Miskolci Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének Kiadványai ; 1)
 3. Jakab, L.: A Jókai-kódex mint nyelvi emlék: szótárszerű feldolgozásban.
  Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 527 p., 2002. ISBN: 9634726941
 4. Petőfi, S., Szikszainé Nagy, I.: A kontrasztív szövegnyelvészet aspektusai: linearizáció: téma-réma szerkezet.
  Kossuth Egyetemi K., Debrecen, 200 p., 2002. ISBN: 963472714x
 5. Kis, T.: A magyar katonai szleng.
  In: Szociolingvisztikai szöveggyűjtemény. Szerk.: A. Jászó Anna, Bódi Zoltán, Tinta, Budapest, 105-113, 2002, (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához) ISBN: 9639372285
 6. Kis, T.: Angaben zur Geschichte der ungarischen Gaunersprache.
  In: Aspekte und Ergebnisse der Sondersprachenforschung II. : III. und IV. Internationales Symposion 17. bis 19. März 1999 in Rothenberge / 6. bis 8. April 2000 in Münster). Szerk.: Klaus Sievert, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 165-178, 2002. ISBN: 3447045736
 7. Dobi, E.: A pragmatika szerepe a nyelvi rendszer egységeinek leírásában.
  In: Szöveg az egész világ : Petőfi Sándor János 70. születésnapjára. Szerk.: Andor József, Benkes Zsuzsa, Bókay Antal, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 153-164, 2002. ISBN: 9639372307
 8. Fehér, K.: A ragadványnevek lexikális szerkezetéről.
  Magy. nyelvjár. 40 75-85, 2002.
 9. Várnai, J., Kis, T.: A szlengkutatás 111 éve.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 375 p., 2002. ISBN: 9634726313
 10. Dobi, E.: A szövegmondatok adott és új információ szerinti tagolásának elemzéséhez.
  In: A kontrasztív szövegnyelvészet aspektusai : linearizáció: téma-réma szerkezet /szerk. Petőfi S. János, Szikszainé Nagy Irma, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 113-122, 2002, (Officina textologica, 1417-4057 ; 7.)
 11. Bakó, E., Kálnási, Á.: Az amerikai magyarok nyelvének kutatásáról.
  Bakó Magyar Népnyelvi Szótár Alapítvány, Debrecen, 91 p., 2002. ISBN: 9634726178
 12. Reszegi, K.: Hegynevek az Árpád-kori Gömör vármegyéből.
  Magy. nyelvjár. 40 47-59, 2002.
 13. Nyirkos, I., Várnai, J., Lieli, P.: History of the study of toponyms in the Uralian languages.
  [Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtud. Int.] ;, Debrecen, 275 p., 2002. ISBN: 9634726909
 14. Hoffmann, I., Nyirkos, I., Ördög, F., Várnai, J.: Hungarian onomastics in Onoma.
  [Debreceni Egy. M. Nyelvtud. Int.], Debrecen, 289 p., 2002. ISBN: 9634726615
 15. Hoffmann, I., Juhász, D., Péntek, J., Jyväskylän Yliopisto, Debreceni Egyetem.: Hungarológia és dimenzionális nyelvszemlélet: előadások az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson : Jyväskylä, 2001. augusztus 6-10..
  Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék ;, Debrecen, 389 p., 2002. ISBN: 9634726607
 16. Dobi, E.: Kétlépcsős szövegmondatreprezentáció szemiotikai textológiai keretben.
  Kossuth Egyetemi K., Debrecen, 200 p., 2002. ISBN: 9634727123(fűzött)
 17. Szikszainé Nagy, I.: Kossuth Lajos a szó művésze: tanulmányok Kossuth stílusművészetéről.
  Debreceni Egyetem, Debrecen, 131 p., 2002. ISBN: 9634727131
 18. Szabó, E.: Nyelv és közösség: a magyar büntetés-végrehajtás fogvatartottjainak csoportösszetartása, és ennek megjelenése a szlengben.
  In: Nyelvek és kultúrák találkozása : Összefoglalók kötete. Szerk.: Tóth Szergej, Officina Press Kft., Szeged, 19-20, 2002.
2001
 1. Szabó, E.: A 'besúgó' a magyar és a finn börtönszlengben.
  Folia Ural. Debr. 8 581-586, 2001.
 2. Jakab, L., Kiss, A.: A Festetics-kódex ábécérendes adattára.
  Debreceni Egyetem, Debrecen,, 343 p., 2001. ISBN: 9634725686
 3. Szikszainé Nagy, I.: A frazeológia egység mint retorikai kérdés..
  In: A nyelvtantól a szövegtanig : tanulmányok Kocsány Piroska tiszteletére. Szerk.: Csatár Péter, Maitz Péter, Tronka Krisztián, Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 304-310, 2001. ISBN: 9634725619
 4. Szikszainé Nagy, I.: A retorikai kérdés rövid tudománytörténete.
  Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 117 p., 2001. ISBN: 9631922294
 5. Szabó, E.: A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön szlengszókincsének változása az 1960-as évektől napjainkig.
  Magyar Nyelvjárások. 39 115-126, 2001.
 6. Tóth, V.: Az Árpád-kori Abaúj és Bars vármegye helyneveinek történeti-etimológiai szótára.
  Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Intézet Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 304 p., 2001. ISBN: 9634725694
 7. Póczos, R., Debreceni Egyetem: Az Árpád-kori Borsod és Bodrog vármegye településneveinek nyelvészeti elemzése.
  Debreceni Egyetem, Debrecen, 196 p., [1] tfol., 2001. ISBN: 9634725708
 8. Dobi, E.: Egy kétlépcsős modell szövegmondatok szemiotikai textológiai reprezentációjához.
  In: Grammatika - szövegnyelvészet - szövegtan. Szerk.: Petőfi S. János, Szikszainé Nagy Irma, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 98-111, 2001, (Officina textologica, 1417-4057 ; 5.)
 9. Petőfi, S., Szikszainé Nagy, I.: Grammatika - szövegnyelvészet - szövegtan.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 147 p., 2001. ISBN: 963472549X
 10. Hlavacska, E., Tóth, V.: Hungarian.
  Onomast. Ural. 1b 295-427, 2001.
 11. Máté, J., Hlavacska, E., Maticsák, S., Csátth, A., Debreceni Nyári Egyetem: Igéző: Igekötős igék gyakorlókönyve.
  Debreceni Nyári Egyetem, Debrecen, 184 p., 2001.
 12. Kis, T.: Német tolvajnyelvi szójegyzék a 18. századból.
  Folia Ural. Debr. 8 251-262, 2001.
 13. Tóth, V.: Névrendszertani vizsgálatok a korai ómagyar korban: (Abaúj és Bars vármegye).
  Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 245 p., 2001. ISBN: 9634726151
 14. Hoffmann, I., Várnai, J.: Selected bibliography of the onomastics of the Uralian languages.
  Debreceni Egy. M. Nyelvtud. Int. ;, Debrecen, 2 db, 2001. ISBN: 9634725643
 15. Szikszainé Nagy, I.: Szövegértés - szövegelemzés - szövegalkotás: szövegtani gyakorlatok.
  Osiris, Budapest, 375 p., 2001. ISBN: 9633798809
2000
 1. Kornyáné Szoboszlay, Á.: "Megvolt a keresztelő is": dolgozatok Németh László irodalmi névadásáról.
  Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézet, Debrecen, 67 p., 2000.
 2. Dobi, E.: A koreferenciaelemzés kérdésének nyelvészeti megközelítése szemiotikai textológiai keretben.
  In: Koreferáló elemek - koreferenciarelációk : magyar nyelvű szövegek elemzése : diszkusszió. Szerk.: Dobi Edit, Petőfi S. János, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 81-123, 2000, (Officina textologica, 1417-4057 ; 4.)
 3. Kis, T.: A magyar fattyúnyelv kutatói.
  Magy. Nyelvjár. 38 251-262, 2000.
 4. Kornyáné Szoboszlay, Á.: A mi falunk: Felsőnyárád.
  Önkormányzat, Felsőnyárád, 572 p., 2000. ISBN: 9630039001
 5. Sebestyén, Á.: A névutók állománya és rendszere a Jókai-kódexben (1372u.).
  Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézet, Debrecen, 190 p., 2000. ISBN: 9634727190
 6. Boda, I., Bodáné Porkoláb, J.: A szövegmegértés lehetőségei egy versben: fejleszthető-e a nyelvi tudat versszövegek vizsgálatával?.
  Alkalmazott nyelvészeti tanulmányok. Közép-Európa. 4 39-48, 2000.
 7. Jakab, L., Bölcskei, A.: Balassi-szótár.
  KLTE, Debrecen, 621 p., 2000. ISBN: 9634724493
 8. Hoffmann, I.: Egy történeti helynévszótár tervéről.
  In: Papp Ferenc akadémikus 70. születésnapjára : barátok, pályatársak, tanítványok tanulmányai, visszaemlékezései, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 251-257, 2000.
 9. Hlavacska, E., Csátth, A.: Hungarolingua 3. Nyelvtani munkafüzet.
  Debreceni Nyári Egy., [Debrecen], 225 p., 2000. ISBN: 9630366991
 10. Molnár, F.: Két régi magyar ima az oltáriszentségről: a Laskai Sorok és párhuzamos szövege a Thewrewk-kódexben.
  Akadémiai Kiadó, Budapest, 68 p., 2000. ISBN: 9630577658
 11. Dobi, E.: Nyelvjárási szövegek szövegnyelvészeti vizsgálatához.
  Magy. Nyelvjár. 38 111-118, 2000.
 12. Hoffmann, I.: Onomsatica Uralica: plan of series = sorozatterv = sarjan suunnitelma = väljaande projekt = plan serii.
  Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézet ;, Debrecen, 88 p., 2000. ISBN: 963472471x
 13. Nyirkos, I.: Suomi-unkari-suomi: taskusanakirja = Finn-magyar-finn : zsebszótar.
  Söderström, Helsinki, 786, [5] p., 2000. ISBN: 951025620X
 14. Dobi, E.: Szövegmondat-reprezentáció és organizációtípusok szemiotikai textológiai keretben.
  In: A szövegtani kutatás általános kérdései, szaknyelvi szövegek, tankönyvi szövegek. Szerk.: Petőfi S. János, Békési Imre, Vass László, JGYF Kiadó, Szeged, 23-37, 2000. ISBN: 9639167495
 15. Petőfi, S., Dobi, E.: Tezaurisztikus explikációk alkalmazása a szemiotikai-textológiai koreferenciaelemzésben.
  In: Koreferáló elemek - koreferenciarelációk : Magyar nyelvű szövegek elemzése : Disszkusszió. Szerk.: Dobi Edit, Petőfi S. János, Kossuth Egyetemi K., Debrecen, 124-150, 2000, (Officina textologica, 1417-4057 ; 4.)
1999
 1. Tóth, V.: A helynevek jelentéstani vizsgálatához.
  Névt. Ért. 21 55-61, 1999.
 2. Hoffmann, I.: A helynevek rendszerének nyelvi leírásához.
  Magy. nyelvjár. 37 207-216, 1999.
 3. Kis, T.: A kocsma- és csárdanevek keletkezésének típusai.
  Névt. Ért. 21 323-329, 1999.
 4. Dobi, E.: A lineáris felszíni struktúrák vizsgálata Áprily Lajos A hiúz című elbeszélésének első öt bekezdése alapján.
  In: Szövegmondat-összetevők lehetséges lineáris elrendezéseinek elemzéséhez : magyar nyelvű szövegek elemzése. Szerk.: Szikszainé Nagy Irma, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 48-59, 1999, (Officina textologica, ISSN 1417-4057 ; 3.)
 5. Molnár, F.: Anyanyelv, vallás, művelődés.
  Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, Kolozsvár, 112 p., 1999.
 6. Kálnási, Á.: Civis beszélgetések Debrecenből.
  KLTE, Debrecen, 183, [5] p., 1999. ISBN: 9634724256
 7. Uzonyi Kiss, J., Tuba, M.: Hány segédigénk van?.
  Magyar Nyelvőr. 123 (1), 108-116, 1999.
 8. Tóth, V.: Helynevek a helynevekben.
  Magy. nyelvjár. 37 435-442, 1999.
 9. Hoffmann, I., Rácz, A., Tóth, V.: Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból.
  KLTE, Debrecen, 1999. ISBN: 9634721877
 10. Hlavacska, E., Hoffmann, I., Laczkó, T., Maticsák, S., Debreceni Nyári Egyetem: Hungarolingua 3. Magyar nyelvkönyv haladóknak.
  Debreceni Nyári Egyetem, Debrecen, 127 p., 1999. ISBN: 9630366983
 11. Maticsák, S.: Ki kicsoda Finnországban?: száz híres finn élete és munkássága.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 151 p., 1999. ISBN: 9634723985
 12. Szikszainé Nagy, I.: Leíró magyar szövegtan.
  Osiris, Budapest, 509 p., 1999. ISBN: 9633794226
 13. Hlavacska, E., Hoffmann, I., Laczkó, T., Goretity, J.: Magyar nyelvkönyv haladóknak.
  Debreceni Nyári Egyetem, Debrecen, 128 p., 1999.
 14. Fenyvesi, A., Kis, T., Várnai, J.: Mi a szleng?:tanulmányok a szleng fogalmáról.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 285 p., 1999.
 15. Hoffmann, I.: Névrendszertani megjegyzések a patrocíniumi helységnevek történetéhez.
  Névt. Ért. 21 66-70, 1999.
 16. Hoffmann, I.: Nyelvtörténet és számítógép.
  In: Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában : XIII. Anyanyelv-oktatási Napok : Eger, 1998. július 7-10.. Szerk.: V. Raisz Rózsa és H. Varga Gyula, Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 358-370, 1999, (A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai, ISSN 0133-218x ; 212.)
 17. Tuba, M., Tuba, M.: Reklámnyelv és szövegtipológia.
  Magyar Nyelvjárások. 37 443-447, 1999.
 18. Nyirkos, I.: Sebestyén Árpád hetvenéves.
  Magy. nyelvjár. 37 7-15, 1999.
 19. Dobi, E.: Szövegmondatok kompozicionális organizációjáról.
  Magy. Nyelvjár. 37 143-156, 1999.
 20. Szikszainé Nagy, I.: Szövegmondat-összetevők lehetséges lineáris elrendezéseinek elemzéséhez: magyar nyelvű szövegek elemzése.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 159 p., 1999. ISBN: 9634723446
 21. Jakab, L., Kossuth Lajos Tudományegyetem (Debrecen).: Tanulmányok az igeragozás köréből.
  KLTE Magyar Nyelvtudományi Intézet, Debrecen, 148 p., 1999. ISBN: 9634723861
 22. Uzonyi Kiss, J., Tuba, M.: Újra a segédigékről: válasz Lengyel Klárának.
  Magy. Nyelvőr. 123 (3), 123, 1999.
1998
 1. Szabó, E.: Belső szókincs: a mai magyar börtönszleng.
  Börtönügyi Szle. 17 (2), 34-45, 1998.
 2. Dobi, E.: Egy nyelvjárási szöveg koreferenciális szerkezetének elemzése.
  Magy. nyelvjár. 35 95-107, 1998.
 3. Kálnási, Á.: Fejezetek a Csűry-iskola történetéből.
  [Kossuth Lajos Tudományegyetem], Debrecen, 95 p., 1998. ISBN: 96347194X
 4. Hoffmann, I.: Gondolatok a történeti helynévkutatásról.
  Magy. nyelvjár. 35 109-118, 1998.
 5. Petőfi, S.: Koreferáló elemek - koreferenciarelációk: magyar nyelvű szövegek elemzése.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 270 p., 1998. ISBN: 9634722814
 6. Dobi, E.: Koreferenciális kifejezések és koreferenciarelációk: példaszöveg: a Magyar Larousse enciklopédia egy szócikke.
  In: Koreferáló elemek - koreferenciarelációk, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 57-79, 1998, (Officina textológica, ISSN 1417-4057 ; 2.)
 7. Dobi, E.: Megjegyzések egy szövegnyelvészeti indíttatású mondattani keret elméleti megalapozásához.
  Szemiotikai szövegtan. 11 161-194, 1998.
 8. Tóth, V.: Ómagyar helyneveink és a névföldrajz.
  Magy. nyelvjár. 35 119-132, 1998.
 9. Hoffmann, I., Kis, T.: Pesty Frigyes kéziratos helynévtárából, 1864: Bihar vármegye.
  [Kossuth Lajos Tudományegyetem], Debrecen, 1998. ISBN: 9634723403(2.köt.)
 10. Petőfi, S., Dobi, E.: Utószó.
  In: Koreferáló elemek - koreferenciarelációk : magyar nyelvű szövegek elemzése, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 238-261, 1998, (Officina textológica ; 1417-4057 ; 2.)
 11. Tóth, V.: Vizsgálódások a korai ómagyar kor képzett helyneveinek körében.
  Magy. nyelvjár. 34 147-170, 1998.
1997
 1. Kis, T.: A szlengkutatás útjai és lehetőségei.
  Kossuth Egyetemi K., Debrecen, 301 p., 1997. ISBN: 9634721818
 2. Jakab, L., Kiss, A.: Az Apor-kódex ábécérendes adattára.
  Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 451 p., 1997. ISBN: 9634721729
 3. Petőfi, S.: Egy poliglott szövegtani-szövegnyelvészeti kutatóprogram.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 103 p., 1997. ISBN: 9634721710
 4. Tóth, V.: Földrajzi köznevek szóföldrajzi szempontú vizsgálata a korai ómagyar korban.
  In: Az V. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai : (Miskolc, 1995. augusztus 28-30), a Magyar Nyelvtudományi Társaság és a Miskolci Egyetem Bölcszészettudományi Intézete, Budapest ; Miskolc, 262-265, 1997, (A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai, 0133-218x ; 209.)
 5. Hoffmann, I., Rácz, A., Tóth, V.: Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból.
  KLTE, Debrecen, 1997. ISBN: 9634721877(össz.)
 6. Hoffmann, I.: Utak, lehetőségek történeti helyneveink kutatásában.
  In: Az V. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai : (Miskolc, 1995. augusztus 28-30.), A Magyar Nyelvtudományi Társaság és a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Intézete, Budapest ; Miskolc, 227-235, 1997, (A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai, ISSN 0133-218x ; 209.)
1996
 1. Kis, T.: A magyar szlengkutatás bibliográfiája.
  KLTE Magyar Nyelvtudományi Intézet, Debrecen, 99 p., 1996. ISBN: 963472079X
 2. Zolnay, V., Gedényi, M., Fazakas, I., Kis, T.: A régi Budapest a fattyúnyelvben.
  Fekete Sas, Budapest, 132, [2] p., 1996. ISBN: 9638254203
 3. Tóth, V.: Birtokos jelzős szerkezetű mikrotoponimák a korai ómagyar korban.
  Magy. nyelvjár. 33 59-70, 1996.
 4. Hoffmann, I., Rácz, A., Tóth, V.: Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból.
  Magy. nyelvjár. 33 187-206, 1996.
 5. Hlavacska, E., Hoffmann, I., Maticsák, S.: Hungarolingua 1. Magyar nyelvkönyv.
  Debreceni Nyári Egyetem, Debrecen, 174 p., 1996. ISBN: 9634720838
 6. Hoffmann, I., Kis, T.: Pesty Frigyes kéziratos helynévtárából, 1864: Bihar vármegye.
  [Kossuth Lajos Tudományegyetem], Debrecen, 335 p. ;, 1996. ISBN: 9634720536(1.köt.)
 7. Kálnási, Á.: Szatmári helynévtípusok és történeti rétegződés.
  Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézet, Debrecen, 247 p., 1996. ISBN: 9634720595
1995
 1. Kálnási, Á.: Népi beszélgetések Szatmárból.
  Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 140 p., 1995. ISBN: 963472017X
1994
 1. Jakab, L., Kiss, A.: A Guarÿ-kódex ábécérendes adattára.
  Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, Debrecen, 367 p., 1994. ISBN: 9634719473
 2. Sebestyén, Á.: Értsünk szót!: Útvesztők és útjelzők mindennapi nyelvhasználatunkban.
  KLTE Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, Debrecen, 220 p., 1994. ISBN: 9634719783
 3. Szikszainé Nagy, I., Szikszainé Nagy, I.: Stilisztika.
  Trezor, Budapest, 219 p., 1994. ISBN: 9637685472
1993
 1. Kálnási, Á., Sebestyén, Á.: A csengeri járás földrajzi nevei.
  KLTE, Debrecen, 548 p., 1993. ISBN: 9634719279
 2. Nyirkos, I.: Az inetimologikus magánhangzók a magyarban.
  KLTE, Debrecen, 1993.
 3. Jakab, L., Csokonai Vitéz, M., Bölcskei, A.: Csokonai-szókincstár.
  KLTE Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, Debrecen, XIV, 591 p., 1993.
 4. Hoffmann, I.: Helynevek nyelvi elemzése.
  KLTE, Debrecen, 1993.
 5. Hlavacska, E., Hoffmann, I., Laczkó, T., Maticsák, S.: Hungarolingua 2. Magyar nyelvkönyv.
  Debreceni Nyári Egyetem, Debrecen, 49 p., 1993.
 6. Hlavacska, E., Hoffmann, I., Laczkó, T., Maticsák, S.: Hungarolingua 2. Magyar nyelvkönyv középhaladóknak.
  Debreceni Nyári Egyetem, Debrecen, 1993. ISBN: 963471904X
 7. Hlavacska, E.: Hungarolingua 2. Nyelvtani munkafüzet.
  Debreceni Nyári Egyetem, Debrecen, 87 p., 1993. ISBN: 9634719090
 8. Kis, T., Molnár, J., Debreceni Nyári Egyetem: Hungarolingua 2. Szótár.
  Debreceni Nyári Egyetem, Debrecen, 1993. ISBN: 9634719112
1992
 1. Kis, T.: Bakaduma: A mai magyar katonai szleng szótára.
  Zrínyi Kiadó, Budapest, 1992. ISBN: 9633271568
 2. Hlavacska, E., Hoffmann, I., Maticsák, S.: Leckevázlatok a Hungarolingua 2-höz. 1. lecke.
  Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1992.
 3. Hlavacska, E., Hoffmann, I., Maticsák, S.: Leckevázlatok a Hungarolingua 2-höz. 2. lecke.
  Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1992.
 4. Hlavacska, E., Hoffmann, I., Maticsák, S.: Leckevázlatok a Hungarolingua 2-höz. 3. lecke.
  Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1992.
 5. Hlavacska, E., Hoffmann, I., Maticsák, S.: Leckevázlatok a Hungarolingua 2-höz. 4. lecke.
  Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1992.
 6. Kornyáné Szoboszlay, Á.: Realitás és fikció az (irói) irodalmi névadásban.
  Névt. Ért. 4 69-74, 1992.
1991
 1. Sebestyén, Á.: A belső nyelvtipusok néhány kérdéséről.
  In: A magyar nyelv rétegződése : [A Magyar Nyelvészek IV. Nemzetközi Kongresszusának előadásai], Akadémiai Kiadó, Budapest, 108-119, 1988.
 2. Kis, T.: A kanizsai katonanyelv.
  Néphadsereg. 42 (1), 13, 1991.
 3. Kis, T.: A magyar katonai szleng szótára: 1980-1990.
  KLTE, Debrecen, 177 p., 1991. ISBN: 9634717381
 4. Sebestyén, Á.: A magyar nyelv rétegződése: [A Magyar Nyelvészek IV. Nemzetközi Kongresszusának előadásai].
  Hajdú-Bihar Napló 46 8, 1991.
  (Ismertetett mű: szerk. Kiss Jenő és Szűts László. -A magyar nyelv rétegződése : [A Magyar Nyelvészek IV. Nemzetközi Kongresszusának előadásai] /Budapest : Akadémiai Kiadó, 1988)
 5. Sebestyén, Á.: A szamosháti nyelvjárás változatairól.
  In: Szamosközi tanulmányok, Városi Tanács, Fehérgyarmat, 108-119, 1988.
 6. Sebestyén, Á.: Ez ige hallatik.
 7. Sebestyén, Á.: Felkonferál, lekonferál.
 8. Hlavacska, E., Hoffmann, I., Laczkó, T., Maticsák, S., Debreceni Nyári Egyetem: Hungarolingua 1. Magyar nyelvkönyv.
  Debreceni Nyári Egyetem, Debrecen, 177 p., 1991.
 9. Hoffmann, I.: Juhász Dezső: A magyar tájnévadás.
  Magyar Nyelv 85 364-367, 1991.
  (Ismertetett mű: Juhász Dezső. -A magyar tájnévadás /Budapest : Akadémiai Kiadó, 1988. -109, [2] p. -)
 10. Hlavacska, E.: Magyar nyelv kezdőknek.
  Debreceni Nyári Egyetem, Debrecen, 1991.
 11. Sebestyén, Á.: Méretspecifikus hiány.
 12. Sebestyén, Á.: Miért nem Bihor megye?.
 13. Kornyáné Szoboszlay, Á.: Mutató a Magyar Nyelvjárások 11-25. kötetéhez.
  Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 1991. ISBN: 9634717355
 14. Sebestyén, Á.: Non omnis moricris... É. Kiss Sándor nyelvmüvelő munkásságáról.
  In: "Értsd is a szót..." : Nyelvművelő írások, Tankvk., Budapest, 3-19, 1988.
 15. Sebestyén, Á.: Szabó T. Attila és Debrecen kapcsolatáról.
  Erdélyi Tükör 1 18-19, 1991.
 16. Kiss, A.: Személynevek udmurt publicisztikai, szépirodalmi és nyelvjárási szövegekben.
  In: Névtudomány és művelődéstörténet : a IV. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai Pais Dezső születésének 100. évfordulóján : Zalaegerszeg, 1986. október 8-10, Zalaegerszeg Város Tanácsa V. B. Művelődési Oszt., Zalaegerszeg, 328-331, 1989.
 17. Sebestyén, Á.: Tévénk tája.
1990
 1. Jakab, L., Keresztes, L.: A debreceni magyar és finnugor nyelvtudományi tanszékek története (1914-1990).
  KLTE, Debrecen, 1990. ISBN: 9634716644
 2. Jakab, L., Bölcskei, A.: A XVI. századi orvosi könyv szóalak-mutatója.
  KLTE Magyar Nyelvtudományi Intézet és Számoló Központ, Debrecen, 594 p. ;, 1990. ISBN: 9634715354
 3. Hlavacska, E.: Névtani tárgyú kéziratok a KLTE Magyar Nyelvtudományi Intézetének könyvtárában: annotált bibliográfia.
  KLTE., Debrecen., 1990. ISBN: 9634716733
1989
 1. Kálnási, Á., Kossuth Lajos Tudományegyetem (Debrecen).: A mátészalkai járás földrajzi nevei.
  Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 605 p., 1989. ISBN: 963471580X
 2. Sebestyén, Á.: Bulgár utca?.
 3. Jakab, L.: Egy hangtani változás rendszertani következményei.
  Folia Ural. Debr. 1 25-27, 1989.
 4. Sebestyén, Á.: Értelmes mozaikszók.
  Hajdú-Bihari Napló 46 8, 1989.
 5. Molnár, F.: Finnugor vonatkozású tudománytörténeti adalékok I..
  Folia Ural. Debr. 1 77-81, 1989.
 6. Hlavacska, E., Hoffmann, I., Kossuth Lajos Tudományegyetem (Debrecen).: Magyarul, felső fokon: (magyar nyelvi gyakorlatok idegen ajkúaknak).
  Tankönyvkiadó, Budapest, 147 p., 1989.
 7. Sebestyén, Á.: Nem igazán örvendetes.
  Hajdú-Bihar Napló 46 8, 1989.
 8. Molnár, F.: Névtan, szótörténet és művelődéstörténet: (A gödény és pelikán szavakról.).
  In: Névtudomány és művelődéstörténet : a IV. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai Pais Dezső születésének 100. évfordulóján : Zalaegerszeg, 1986. október 8-10, Zalaegerszeg Város Tanács V. B. Művelődési Oszt., Zalaegerszeg, 360-377, 1989.
 9. Keresztes, L.: Pápay József osztják hagyatéka: (próbafüzet).
  Folia Ural. Debr. 1 127-128, 1989.
  (Ismertetett mű: közzéteszi Vértes Edit. -Pápay József osztják hagyatéka : próbafüzet /Debrecen : Kossuth Lajos Tudományegyetem, 1988. -85 p. ; 20 cm. -)
 10. Keresztes, L.: Papp István-Jakab László, Magyar-finn szótár.
  Folia Ural. Debr. 1 129-131, 1989.
  (Ismertetett mű: Papp István, Jakab László = Unkarilais - suomalainen sanakirja / I. Papp, L. Jakab. -Magyar-finn szótár /Budapest : Akadémiai K., 1985. -855 p. ; 24 cm. -)
 11. Hlavacska, E., Nógrád Megyei Múzeumok Igazgatósága (Salgótarján): Salgótarján utcanevei: Névtár és rendszertani vizsgálatok.
  Nógrád Megyei Múzeumok Igazgatósága, Salgótarján, 80 p., 1989. ISBN: 9637224149
 12. Hoffmann, I.: Számítógépes helynévtörténeti vizsgálatok a KLTE Magyar Nyelvtudományi Tanszékén.
  In: Névtudomány és művelődéstörténet : a IV. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai Pais Dezső születésének 100. évfordulóján : Zalaegerszeg, 1986. október 8-10, Zalaegerszeg Város Tanácsa V. B. Művelődési Osztály, Zalaegerszeg, 103-107, 1989.
 13. Molnár, F.: Szótörténeti és etimológiai megjegyzések a főnevesüléssel és kettős szófajú szavainkkal kapcsolatban.
  Magyar Nyelv 85 341-344, 1989.
1988
 1. Kis, T.: "Maguk ott ketten jó trió lesznek".
  Igaz Szó 33 (4), 30, 1988.
 2. Kis, T.: A katonai nyelv történetéből.
  Igaz Szó 33 (9), 31, 1988.
 3. Kis, T.: A katonai szleng testvérei.
  Igaz Szó 33 (11), 32, 1988.
 4. Kis, T.: A leszerelés költészete.
  Igaz Szó 33 (2), 30, 1988.
 5. Kis, T.: A népetimológia.
  Igaz Szó 33 (8), 33, 1988.
 6. Jakab, L., Bölcskei, A.: A XVI. századi orvosi könyv szóalak-mutatója.
  KLTE Magyar Nyelvtudományi Intézet és Számoló Központ, Debrecen, 594 p., 1988. ISBN: 9634715354
 7. Kis, T.: Csúzli, gitár, varrógép.
  Igaz Szó 33 (12), 35, 1988.
 8. Kis, T.: Hány katonai nyelv van?.
  Igaz Szó 33 (7), 32, 1988.
 9. Kis, T.: Huszármiatyánk.
  Igaz Szó 33 (5), 32, 1988.
 10. Kis, T.: Néhány szó a szóalkotásról.
  Igaz Szó 33 (10), 32, 1988.
 11. Kis, T.: Nyulak, lovak és más állatfajták.
  Igaz Szó 33 (3), 32, 1988.
 12. Kis, T.: Obsitos szavak.
  Igaz Szó 33 (6), 32, 1988.
 13. Molnár, F.: Szótörténeti és jelentéstani megjegyzések néhány finnugor eredetű szavunk igei és névszói kettős szófajúságához.
  In: Bereczki emlékkönyv : [Bereczki Gábor 60. születésnapjára] /[szerk. Domokos Péter, Pusztay János], ELTE, Budapest, 289-293, 1988, (Urálisztikai tanulmányok, ISSN 0238-6747; 2.)
1987
 1. Sebestyén, Á.: "A nyelv területi tagolódása és társadalmi rétegződése" témakör tantervi helyzetéről.
  In: Program az anyanyelvi nevelés tovább fejlesztésére. Szerk.: Szende Aladár. - Budapest : Tankönyvkiadó, 1986 ISBN: 9631792285
 2. Molnár, F.: A Halotti Beszéd és Könyörgés korai közléseiről.
  Magyar nyelvőr 111 (2), 158-168, 1987.
 3. Sebestyén, Á.: A logika nevében?.
  Hajdú-bihari napló 8, 1987.
 4. Sebestyén, Á.: A nevek csapdája.
  Hajdú-bihari napló 8, 1987.
 5. Jakab, L., Kálnási, Á.: A nyírbátori járás földrajzi nevei.
  Vár. Tcs., Nyírbátor, 431 p. :, 1987. ISBN: 9634714943(kötött)
 6. Sebestyén, Á.: A versnyelv néhány jellemzője Tóth árpád lírájában.
  Irodalomtörténet 68 (4), 796-836, 1987.
 7. Nyirkos, I.: Az inetimologikus mássalhangzók a magyarban.
  KLTE, Debrecen, 1987. ISBN: 9634714579
 8. Sebestyén, Á.: Egyeztető tárgyalás.
  Hajdú-bihari napló 8, 1987.
 9. Sebestyén, Á.: Előhasú - előhasi.
  Hajdú-bihari napló 8, 1987.
 10. Sebestyén, Á.: Ez érdekében.
  Hajdú-bihari napló 8, 1987.
 11. Jakab, L.: Ismertetés: Ujságnyelvi gyakorisági szótár = Castotnöj slovará vengerskoj gazetnojleksiki = Frequency dictionary of Hungarian newspaper and magazine language.
  Magyar nyelvőr 111 507-510, 1987.
  (Ismertetett mű: Ujságnyelvi gyakorisági szótár = Castotnöj slovará vengerskoj gazetnojleksiki = Frequency dictionary of Hungarian newspaper and magazine language 1-2. köt./Szeged : Budapest : Debrecen : Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, 1986. -397 p. -)
 12. Sebestyén, Á.: Kinek nevezzelek?.
  Hajdú-bihari napló 8, 1987.
 13. Sebestyén, Á.: Még egy javaslat.
  Hajdú-bihari napló 8, 1987.
 14. Sebestyén, Á.: Szabó T. Attila sírjánál.
  Hajdú-bihari napló 5, 1987.
 15. Sebestyén, Á.: Szépen magyarul.
  Hajdú-bihari napló 9, 1987.
 16. Sebestyén, Á.: Szpréjezzünk vagy sprézzünk?.
  Hajdú-bihari napló 8, 1987.
 17. Sebestyén, Á.: Úgymond.
  Hajdú-bihari napló 8, 1987.
 18. Sebestyén, Á.: Újabb lehetőségek, feladatok és módszerek a nyelvjáráskutatásban.
  Magy. Nyelv. 83 (4), 507-516, 1987.
 19. Sebestyén, Á.: Végső út a Házsongárdba - búcsú Szabó T. Atilától.
  Tiszatáj. 41 (5), 74-79, 1987.
 20. Sebestyén, Á.: Zárójelben (legyen) mondva.
  Hajdú-bihari napló 8, 1987.
1986
 1. Kovács, É.: "Minden nemzet a maga nyelvén lett tudós...".
  Egyetemi élet. 2, 1986.
 2. Kálnási, Á.: A fehérgyarmati járás földrajzi nevei.
  KLTE, Debrecen, 508 p. :, 1986. ISBN: 9634713572
 3. Sebestyén, Á.: A kéziratos térképek névtudományi hasznosítása.
  Magy. nyelvjár. 26/27 83-95, 1986.
 4. Kovács, É.: Anyanyelvi versenyk döntőiről.
  Egyetemi élet. 2, 1986.
 5. Kovács, É.: A századforduló novellisztikájának sajátos mestere: Csáth Géza.
  Magy. nyelvőr. 110 (1), 48-56, 1986.
 6. Sebestyén, Á.: Ától cetig.
  Hajdú-bihari napló 7, 1986.
 7. Sebestyén, Á.: Betűk neve.
  Hajdú-bihari napló 9, 1986.
 8. Sebestyén, Á.: Csűry Bálint emlékezete.
  Kelet-Magyarország 8, 1986.
 9. Sebestyén, Á.: Csűry Bálintra emlékezünk.
  Hajdú-bihari napló 8, 1986.
 10. Kovács, É.: Dialektológiai tanulmányok: a Magyar Fonetikai Füzetek 12. számáról.
  Magy. nyelvjár. 26/27 237-243, 1986.
  (Ismertetett mű: szerk. Bolla Kálmán ; [írta Imre Samu et al.]. -Dialektológiai tanulmányok : nyelvjárási és regionális köznyelvi fonetikai elemzések /Budapest : Magyar Tudományos Akadémia. Nyelvtudományi Intézet, 1983. -96 p. -)
 11. Jakab, L.: Édes Csokonai úr.
  Élet és irodalom 30 (40), 2, 1986.
 12. Sebestyén, Á.: Elbeszélés-technika.
  Hajdú-bihari napló 8, 1986.
 13. Sebestyén, Á.: Fabrikett.
  Hajdú-bihari napló 8, 1986.
 14. Molnár, F.: Feze: (a Halotti Beszéd értelmezéséhez 2.).
  Magyer nyelv 82 169-190, 1986.
 15. Kovács, É.: Finnországban finnül (és magyarul).
  Egyetemi élet. 3, 1986.
 16. Sebestyén, Á.: Ipszilonos jé.
  Hajdú-bihari napló 9, 1986.
 17. Molnár, F.: Ismertetés: A Magyar nyelv LI-LXXV. évfolyamának mutatója.
  Magy. Nyelv. 82 484-486, 1986.
  (Ismertetett mű: szerk. Szemere Gyula. -A Magyar nyelv LI-LXXV. évfolyamának mutatója /Budapest : Akadémiai Kiadó, 1983. -320 p. -963 05 3078 3)
 18. Molnár, F.: Ismertetés: A Magyar nyelv LI-LXXV. évfolyamának mutatója.
  Hungarológiai értesítő 7 (1-2), 274, 1986.
  (Ismertetett mű: szerk. Szemere Gyula. -A Magyar nyelv LI-LXXV. évfolyamának mutatója /Budapest : Akadémiai Kiadó, 1983. -320 p. -)
 19. Hoffmann, I.: Ismertetés: Baranya megye földrajzi nevei I-II..
  Magy. Nyelv. 82 (4), 486-494, 1986.
  (Ismertetett mű: szerk. Pesti János ; [az I. és II. köt. közzétevői Balogh Lajos et al.] ; [a helységek népességtörténetét Timár György, a helységnevek etimológiáját Kiss Lajos írta] ; kiad. a Baranya Megyei Levéltár. -Baranya megye földrajzi nevei I-II. /Pécs : Baranya Megyei Levéltár, 1982 [!1983-1984]. -)
 20. Sebestyén, Á.: Ismertetés: Baranya megye földrajzi nevei I-II..
  Magy. Nyelvjár. 26/27 249-252, 1986.
  (Ismertetett mű: szerk. Pesti János ; [az I. és II. köt. közzétevői Balogh Lajos et al.] ; [a helységek népességtörténetét Timár György, a helységnevek etimológiáját Kiss Lajos írta] ; kiad. a Baranya Megyei Levéltár. -Baranya megye földrajzi nevei I-II. /Pécs : Baranya Megyei Levéltár, 1982 [!1983-1984]. -)
 21. Molnár, F.: Ismertetés: Barátok, rokonok :.
  Hungarológiai értesítő 8 (1-2), 278-279, 1986.
  (Ismertetett mű: [szerk. Päivi Heikkilä, Karig Sára] ; [írta Mikko Korhonen et al.] ; [ford. Bernáth Katalin et al.]. -Barátok, rokonok : Tanulmányok a finn - magyar kulturális kapcsolatok történetéből /Budapest : Európa, 1984 (Gyomaendrőd : Kner). -322 p. -)
 22. Sebestyén, Á.: Ismertetés: Dialektológiai szimpozion :.
  Magy. nyelvjár. 26/27 231-235, 1986.
  (Ismertetett mű: [rend. a VEAB Nyelvtudományi Munkabizottsága] ; [szerk. Szabó Géza, Molnár Zoltán]. -Dialektológiai szimpozion : Szombathely, 1981. március 25-27. /Veszprém : VEAB, 1982 ([Veszprém] KATE Soksz.). -229 p. -)
 23. Sebestyén, Á.: Ismertetés: Régi magyar glosszárium: szótárak, szójegyzékek és glosszák egyesített szótára.
  Magy. nyelvjár. 26-27 259-261, 1986.
  (Ismertetett mű: szerk. Berrár Jolán és Károly Sándor. -Régi magyar glosszárium : szótárak, szójegyzékek és glosszák egyesített szótára /Budapest : Akadémiai Kiadó, 1984. -805 p. -)
 24. Molnár, F.: Ismertetés: Urálisztikai tanulmányok :.
  Hungarológiai értesítő 7 (1-2), 289, 1986.
  (Ismertetett mű: szerk. Bereczki Gábor, Domokos Péter. -Urálisztikai tanulmányok : Hajdú Péter 60. születésnapja tiszteletére) /Budapest : Eötvös Loránd Tudományegyetem, 1983. -475 p. -)
 25. Molnár, F.: Ismertetés: Ystävät sukulaiset :.
  Hungarológiai értesítő 8 (1-2), 299, 1986.
  (Ismertetett mű: [toim. Sára Karig, Päivi Heikkilä]. -Ystävät sukulaiset : suomen ja Unkarin kulttuurisuhteet 1840-1984 /[Helsinki] : Suom. Kirjall. Seura, 1984. -283 p. -)
 26. Sebestyén, Á.: Josta vagy rikö.
  Hajdú-bihari napló 8, 1986.
 27. Hoffmann, I.: Kalapács.
  Magyer nyelv 81 (2), 216-218, 1986.
 28. Molnár, F.: Kiegészítás a szélhámos szófejtéshez.
  Magyar nyelvőr 111 (3), 375, 1986.
 29. Sebestyén, Á.: Köbizli, riszméte.
  Hajdú-bihari napló 8, 1986.
 30. Sebestyén, Á.: Mező András: A magyar hivatalos helységnévadás.
  Magy. nyelvjár. 26/27 243-248, 1986.
  (Ismertetett mű: írta Mező András. -A magyar hivatalos helységnévadás /Budapest : Akadémiai Kiadó, 1982. -407 p. -)
 31. Kovács, É.: Mikor is született Csáth Géza?.
  Élet ir. 9, 1986.
 32. Molnár, F.: Sebestyén Árpád: "A nyelv területi tagozódása és társadalmi rétegződése" témakör tantervi helyzetéről.
  Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére / szerk. Szende Aladár ; [írta Fábián Pál et al.] 130-143, 1986.
  (Ismertetett mű: Sebestyén Árpád. -"A nyelv területi tagozódása és társadalmi rétegződése" témakör tantervi helyzetéről /)
 33. Sebestyén, Á.: Sejtetni enged.
  Hajdú-bihari napló 8, 1986.
 34. Molnár, F.: Szélhámos.
  Magyar nyelvőr 110 (1), 110, 1986.
 35. Molnár, F.: Über die früen Ausgaben der "Halotti beszés és könyörgés".
  Finn.-ugr. Mitt. 10 267-271, 1986.
1985
 1. Hoffmann, I.: A hangtan tanítása.
  In: Módszertani tanulmányok
 2. Hoffmann, I.: A helynévrendszer változásai egy határrésszé vált településen.
  Magy. nyelvjár. 26/27 103-114, 1985.
 3. Sebestyén, Á.: A kéziratos térképek névtudományi hasznosítása.
  Magy. nyelvjár. 26/27 83-95, 1985.
 4. Kálnási, Á.: A közösségi és hivatalos névadás néhány jellemző vonásának összevetése a víznevekben.
  Magy. nyelvjár. 26/27 97-102, 1985.
 5. Nyirkos, I.: A rím eredetéről.
  In: A magyar vers :, Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, Budapest, , 1985.
 6. Sebestyén, Á., Kálnási, Á.: A szerkesztő előszava.
  In: A fehérgyarmati járás földrajzi nevei. Szerk.: Kálnási Árpád
 7. Sebestyén, Á.: A szerkesztő utószava.
  Szabolcs-szatmári szle. 20 (2), 75-77, 1985.
 8. Sebestyén, Á.: Bakó ügyes légy ....
  H-b napló. 8, 1985.
 9. Kálnási, Á.: Bodnár Béla: Hódmezővásárhelynek és környékének földrajzi nevei.
  Magy. nyelvjár. 26/27 257-258, 1985.
  (Ismertetett mű: Bodnár Béla. -Hódmezővásárhelynek és környékének földrajzi nevei /Szeged : Csongrád Megyei Levéltár, 1983. -252 p.)
 10. Kovács, É.: Csáth-műhelytanulmányok.
  KLTE Magyar Nyelvtudományi Tanszék könyvtára, Debrecen, 49 p., 1985.
 11. Sebestyén, Á.: Dialektológiai szimpozion.
  Magy. nyelvjár. 26/27 231-235, 1985.
 12. Molnár, F.: Einige Probleme der Nomen-Verba in finnisch-ugrischen Schprachen.
  In: Congressus sextus internationalis fenno-ugristarum., Thesen
 13. Sebestyén, Á.: Felmegyünk-e Budapestre?.
  H-b napló. 9, 1985.
 14. Kovács, É.: Hölgy-e mindig a nő?.
  H-b napló. 9, 1985.
 15. Molnár, F., Molnár, F.: Igei-névszói kettős (hármas) szófajúság az ősmagyar korban.
  Nyelvtudományi közlemények. 87 37-48, 1985.
 16. Kálnási, Á.: Ismertetés: A Csepel-sziget helynevei.
  Magy. nyelvjár. 26/27 253-255, 1985.
  (Ismertetett mű: közzéteszi Hajdú Mihály. -A Csepel-sziget helynevei /Budapest : Akadémiai Kiadó, 1982. -332 p.)
 17. Kovács, É.: Ismertetés: Dialektológiai tanulmányok :.
  Magy. nyelvjár. 26/27 237-242, 1985.
  (Ismertetett mű: szerk. Bolla Kálmán. -Dialektológiai tanulmányok : nyelvjárási és regionális köznyelvi fonetikai elemzések /Budapest : MTA Nyelvtud. Int., 1983. -96 p. -)
 18. Jakab, L.: Ismertetés: Jókai-kódex :.
  Magyar nyelv 80 238-241, 1985.
  (Ismertetett mű: bev. és jegyz. P. Balázs János. -Jókai-kódex : XIV-XV. század : A nyelvemlék betühű olvasata és latin megfelelője /Budapest : Akadémiai Kiadó, 1981. -354 p. -)
 19. Molnár, F.: Ismertetés: Kirjeet :.
  Hungarológiai értesítő. 6 243, 1985.
  (Ismertetett mű: August Ahlqvist ; toim Maija Hirvonen, Kaisu Lahikainen. -Kirjeet : kielimiehen ja kaukomatkailijan viestejä 1845-1889 /[Helsinki] : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1982. -420 p.)
 20. Sebestyén, Á.: Ismertetés: Régi magyar glosszárium :.
  Magy. Nyelvjár. 26/27 259-261, 1985.
  (Ismertetett mű: szerk. Berrár Jolán, Károly Sándor. -Régi magyar glosszárium : szótárak, szójegyzékek és glosszák egyesített szótára /Budapest : Akadémiai K., 1984. -805 p.)
 21. Molnár, F.: Ismertetés: Suomalais-unkarilaisten kulttuurisuhteiden bibliografia vuoteen 1981.
  Hungarológiai értesítő. 6 278-279, 1985.
  (Ismertetett mű: toim. Viljo Tervonen, Irene Wichmann. -Suomalais-unkarilaisten kulttuurisuhteiden bibliografia vuoteen 1981 /Helsinki : Vammalan Kirjapaino Oy, 1982. -)
 22. Hoffmann, I.: Kalapács.
  Magy. Nyelv. 81 216-218, 1985.
 23. Sebestyén, Á.: Koppintsuk le?.
  H-b napló. 8, 1985.
 24. Molnár, F., Molnár, F.: Kutatók önmagukról.
  Szovjet irod. 6 25-26, 1985.
 25. Papp, I., Jakab, L.: Magyar - finn szótár = Unkarilais - suomalainen sanakirja.
  Akadémiai Kiadó, Budapest, 855 p. ;, 1985. ISBN: 9630530694
 26. Nyirkos, I., Colussi, G., Kämäräinen, E.: Matkailijan ruokasanasto: taskusanakirja.
  Söderström, Porvoo, 338 p. ;, 1985.
 27. Hoffmann, I.: Metaphorical and metonymical toponyms in Hungarian.
  In: Mestoj Meždunarodnoj Kongress Finno-Ugrovedov. - Tezisy = VI. Nemzetközi Finnugor Kongresszus : Tézisek
 28. Sebestyén, Á.: Mező András: A magyar hivatalos helységnévadás.
  Magy. Nyelvjár. 26/27 243-248, 1985.
  (Ismertetett mű: írta Mező András. -A magyar hivatalos helységnévadás /Budapest : Akadémiai Kiadó, 1982. -407 p. -)
 29. Molnár, F., Molnár, F.: Mige zocostia vola: a Halotti Beszéd értelmezéséhez 1..
  Magy. Nyelv. 81 442-452, 1985.
 30. Kovács, É.: Nyári Egyetem Finnországban: a béke és barátság szellemében.
  H-b napló. 9, 1985.
 31. Hoffmann, I.: Nyelvjárási szövegek: Hajdú-Bihar megye.
  Magy. nyelvjár. 26/27 277-281, 1985.
 32. Molnár, F., Molnár, F.: Osztják nyelvrokonainkról.
  Édes Anyany. 6 (4), 7, 1985.
 33. Molnár, F.: Régi Kalevala: Reguly Antal fordítástöredéke.
  Magyar-Finn Kulturális Egyesület, Kecskemét, 54 p. ;, 1985. ISBN: 9630172143
 34. Kovács, É.: Stílusváltozatok à la Debrecen.
  H-b napló. 5, 1985.
 35. Nyirkos, I., Huitu, M.: Utunk Pohjolába: Kalevala-kutatások Magyarországon.
  Tevan Nyip. Szakközép- és Szakmunkásk. Isk., Békéscsaba, 281 p. :, 1985. ISBN: 9630159988
1984
 1. Molnár, F.: A finnugor nomen-verbumok kérdése, különös tekintettel a magyarra.
  In: Studia in honorem J. Balázs / oblata a collegis et discipulis, ELTE, Budapest, 203-208, 1984 [!1987].
 2. Molnár, F.: Zu einigen Fragen der finnisch-ugrischen Nomen-verba, mit besondere Rücksicht auf das Ungarische.
  Ann. Univ. Sci. Bp. Rolando Eötvös Nomin., Sect. linguist. 15 159-164, 1984.
1983
 1. Jakab, L., Kiss, A., Kossuth Lajos Tudományegyetem (Debrecen).: A Birk-kódex ábécérendes adattára.
  Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, Debrecen, XI, 95 p., 1983. ISBN: 9634713025
1982
 1. Sebestyén, Á.: Hagyományápolás és megújulás: Debreceni Magyar Nyelvészeti Napok : 1981. november 12-14..
  KLTE, Debrecen, 183 p. ;, 1982. ISBN: 9634712711
1980
 1. Jakab, L., Kiss, A., Kossuth Lajos Tudományegyetem (Debrecen).: A Jókai-kódex szókincsének szófaji megoszlása.
  KLTE Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, Debrecen, XII, 373 p., 1980.
 2. Zay, F., Kovács, I., Szakály, F.: Az Lándorfejírvár elveszésének oka e vót, és így esött.
  Magyar Helikon, [Budapest], 208 p., 12 t.fol., 1980. ISBN: 9632074963
1978
 1. Jakab, L., Kiss, A., Kossuth Lajos Tudományegyetem (Debrecen).: A Jókai-kódex ábécérendes adattára.
  KLTE Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, Debrecen, 364 p., 1978.
1977
 1. Sebestyén, Á.: Buktatók és fogódzók mindennapi nyelvhasználatunkban: általános és középiskolai tanároknak.
  Hajdú-Bihar m. Tcs. V. B., Debrecen, 135 p., 1977. ISBN: 9630107201
 2. Nyirkos, I.: Suomi-unkari, [unkari-]suomi taskusanakirja.
  Söderström, Porvoo, 712 p., 1977.
1976
 1. Sebestyén, Á., Tudományos Ismeretterjesztő Társulat.: Anyanyelv, közélet, műveltség: (válogatás az 1975. évi magyar nyelv hete előadásaiból).
  Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, Budapest, 163 p., 1976. ISBN: 9634111130
1972
 1. Kornyáné Szoboszlay, Á.: A szemléletesség eszközei Németh László nyelvében.
  Akadémiai Kiadó, Budapest, 77 p., 1972.
 2. Nyirkos, I.: Nykyunkarin oppikirja.
  Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, 172 p., 1972.
1970
 1. Jakab, L.: Unkarin murteet.
  [Yliopisto], Turku, 97 fol., 1970.
1969
 1. Nyirkos, I.: Unkarilais - suomalainen sanakirja = Magyar - finn szótár.
  Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, 392 p., 1969. ISBN: 9517171145
1967
 1. Papp, I.: A finn nyelv alapelemei.
  Tankönyvkiadó, Budapest, 203 p., 1967.
1966
 1. Papp, I.: Leíró magyar hangtan.
  Tankönyvkiadó, Budapest, 191 p., 1966.
1965
 1. Sebestyén, Á.: A magyar nyelv névutórendszere.
  Akadémiai Kiadó, Budapest, 254 p., 1965.
 2. Sebestyén, Á.: Mutató a Magyar Népnyelv I-VI. és a Magyar Nyelvjárások 1-10. kötetéhez.
  [KLTE], Debrecen, 195 p., 1965. ISBN: 9634717355
 3. Nyirkos, I.: Unkarin lukemisto sanastoineen.
  Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, 288 p., 1965.
1962
 1. Papp, I.: Finn - magyar szótár.
  Akadémiai Kiadó, Budapest, 1119 p., 1962.
1956
 1. Papp, I.: Finn nyelvtan: egyetemi tankönyv.
  Tankönyvkiadó, Budapest, 175, [1] p., 1956.
1953
 1. Kálmán, B., Bartha, K., Papp, I.: Magyar nyelvjárások II..
  Tankönyvk., Budapest, 188 p., 1953.
feltöltött közlemény: 722 Open Access: 108
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK