• English, British
 • Magyar

Közlemények megoszlása
műfaj szerint

Közlemények megoszlása
évszám szerint

Közlemények megoszlása
nyelv szerint

Tudományos folyóiratcikkek
SCImago besorolása

Tudományos folyóiratcikkek száma: 9
n.a. 9 (100%)

Egyéb társszerzők

iDEa Tudomány

iDEa Tehetség

iDEa

Fazakas Gergely Tamás

Fazakas Gergely Tamás

Fazakas Gergely Tamás
DE > BTK
egyetemi adjunktus, intézetigazgató-helyettes
Elérhetőség
Név: Fazakas Gergely Tamás
További profilok: MTMT
Fokozat
PhD, Debreceni Egyetem (2009)
Szakma
Bemutatkozás:

Szakmai önéletrajz

Fokozatok, címek (fokozatszerzés éve): PhD (2009)
   
Beosztások: PhD-hallgató: 2001-2004
tudományos segédmunkatárs: 2005-2009
tudományos munkatárs: 2009-2011
egyetemi adjunktus: 2011
   
Kutatási területek: A 16–18. századi magyar imádság-, prédikáció-, hitvita- és emlékirat-irodalom; kora újkori retorika- és műfajtörténeti kérdések; egyház- és iskolatörténet; kora újkori angol-magyar kapcsolatok története; nyomtatott és kéziratos szövegek kiadása.
   
Diploma: magyar nyelv és irodalom - történelem szakos középiskolai tanár (DE BTK - Debrecen, 2001)
   
Nyelvtudás: angol (német, latin)
   
Közéleti tevékenység: - a Debreceni Református Kollégium Baráti Körének vezetőségi tagja (2006–)
- presbiter a Debrecen-Nagyerdei Református Gyülekezetben (2006–)
- a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság tagja (2003–)
- önkéntes munkák a Magyar Református Egyházban (1997-)
   
Egyetemi közéleti tevékenység: sajtóreferens a VI. Nemzetközi Magyarságtudományi Konferencián 2006. május–augusztus
   
Intézeti közéleti tevékenység: Intézeti titkár (2010-)
külügyi- és pályázati felelős (2008. november -)
A Debreceni Egyetem Reformációkutató és Kora Újkori Művelődéstörténeti Műhelyének tudományos titkára (2004–2005)
Studia Litteraria, szerkesztőbizottsági tagság (2011-)
Egyháztörténeti Szemle, szerkesztőbizottsági tagság (2012-)
   
Egyéb oktatási, oktatásszervezői tevékenység: Részvétel a DE Hungarológiai mesterszakának kidolgozásában (2009. augusztus október)
DETEP-témavezető (Gesztelyi Hermina) 2010. szeptembertől
DETEP-témavezető (Szalmasági Edit) 2011. februártól
   
Tudományos közéleti tevékenység: tudományos titkár: A kora újkori prózai kegyességi műfajok rendszere és elmélete. Tudományos konferencia (2012. május)
a kari akkreditációt előkészítő bizottság tagja (tantárgyfelelősségi és kreditterhelési terület, 2012-)
moderátor: IROM – Az irodalomtanítás innovációja konferencia Debrecenben (kerekasztal-beszélgetés) 2012. november
moderátor: Debreceni irodalmi beszélgetések sorozat – Beszélgetés Parti Nagy Lajossal (2011. november)
   
Munkahelyek: Tudományos segédmunkatárs (Debreceni Egyetem, Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék 2005-)
Predoktori ösztöndíjas (Debreceni Egyetem, Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék) (2004-2005)
PhD-hallgató (Debreceni Egyetem, Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék) (2001-2004)
   
Kitüntetések, díjak: Deák Ferenc-ösztöndíj (2007-2008)
Debreceni Akadémiai Bizottság díja (2003)
Tehetséges Debreceni Fiatalokért Alapítvány ösztöndíja (2002)
Debreceni Akadémiai Bizottság díja (2001)
Tehetséges Debreceni Fiatalokért Alapítvány ösztöndíja (2001)
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (Szeged), II. helyezés (2000-2001)
Pro Regione Alapítvány ösztöndíja (2000)
Juhász Géza-díj (1999-2000)
 Pro Regione Alapítvány ösztöndíja
   
Részvétel tudományos projektekben: 1.)
OTKA K 73139
Magyarországi identitásmodellek a kora újkori Európa konfesszionális rendszerében
rövid cím: Identitásmodellek a kora újkori Magyarországon
vezető: Prof. Bitskey István
futamidő: 2008.04.01.–2011.03.31.
adományozó intézmény: OTKA
szerep: résztvevő
2.)
OTKA TS 49863
A reformáció irodalmának kora újkori kommunikációs stratégiái a Kárpát-medencében: Európai modellek és magyar sajátosságok (1550–1700)
rövid cím: A reformáció irodalmának kommunikációs stratégiái
vezető: Prof. Bitskey István
futamidő: 2005. 01. 01–2007. 12. 31.
adományozó intézmény: OTKA
szerep: résztvevő
3.)
Lelkiségtörténeti Kutatócsoport (Pázmány Péter Tudományegyetem)
vezető: Prof. Szelestei Nagy László
szerep: résztvevő
időtartam: 2007‑
4.)
Universal Short Title Catalogue project (University of St. Andrews, Scotland)
vezető: Prof. Andrew Pettegree
szerep: külső munkatárs
időtartam: 2008–
5.) OTKA K 101840
Mártírok és szentek mint vallási és nemzeti emlékezethelyek a kora újkori Magyarországon és Európában (16-18. század)
vezető: Prof. Imre Mihály
futamidő: 2012.02.01.–2015.01.31.
adományozó intézmény: OTKA
szerep (vezető/résztvevő): résztvevő
Külföldi szakmai utak, ösztöndíjak: Konferencia- és kutatóút az OTKA és a Durhami Egyetem támogatásával (Durham (Nagy-Britannia) 2010. április
 
Kutatóút és előadás konferencián (A fordítás kultúrája – szövegek és gyakorlatok. A BBTE BTK Magyar Irodalomtudományi Tanszékének házikonferenciája A BBTE meghívására és támogatásával. Kolozsvár 2010. január
 
A University of St. Andrews, Reformation Studies Institute meghívottja a Universal Short Title Catalogue munkatársaként; az Eastern European Bibliographical Scholarship ösztöndíjával, St. Andrews (Scotland), 2008. november
 
Kutatóút (A Centre for Reformation and Early Modern Studies [University of Birmingham] meghívottjaként, az OTKA támogatásával.), Birmingham, Oxford, 2007. október–november
 
Kutatóút (A Centre for Reformation and Early Modern Studies [University of Birmingham] meghívottjaként, a Magyar Ösztöndíj Bizottság támogatásával [Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj].), Birmingham, Oxford, 2005. április–június
 
Kutatóút és előadás konferencián (Reformation Studies Colloquium, Birmingham, 2004. április 5-7.) A Centre for Reformation and Early Modern Studies (University of Birmingham) meghívottjaként, a Debreceni Egyetem támogatásával. Birmingham, 2004. április
 
Kutatóút. (A MÖB és a British Council támogatta kutatócsoport tagjaként: Magyar-brit közös felsőoktatási, kutatási és kulturális program, 2002/3–2003/4; címe: Brit-magyar puritanizmus − Szellemi, vallási és kulturális kapcsolatok Nagy-Britannia és Magyarország között a 16. és 17. században; MÖB 232/2002/128; projektvezető: Imre Mihály, Graeme Murdock), Oxford, Cambridge, Birmingham, 2004. január–február
 
Kutatóút és előadás konferencián (Birmingham, Exchanges in the History and Politics of Hungary and Romania, 2003. január 31.) (A MÖB és a BC támogatásával. Ld. fent!), Oxford, Cambridge, Birmingham, 2003. január–március

 Konferenciaszereplések

a konferencia címe a konferencia helye a konferencia éve az előadás címe
       
A kora újkori prózai kegyességi műfajok rendszere és elmélete. Tudományos konferencia Debrecen 2012. május 24–26. Tendenciák a kora újkori imádságirodalom kutatásában
       
VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus Kolozsvár 2011. augusztus 22–27. Tipográfiai megoldások és az olvasó tekintet mozgásának irányítása a Praxis pietatis kegyességi gyakorlatában
       
A protestáns mártirológia kora újkori alkalmazásai: történetiség, elbeszélés és identitás DE-BTK 2011. február 4. Bethlen Kata és a református mártírium mintái a 18. században
       
„Szent és profán” A Magyar Vallástudományi Társaság konferenciája Debrecen 2010. május 15. A politika szakrális nyelve: a nemzeti imádságok kutatási lehetőségei
       
Lelkiségtörténeti konferencia Piliscsaba 2010. április 7-8. Imádság Bethlen Gáborért
       
A fordítás kultúrája – szövegek és gyakorlatok A BBTE BTK Magyar Irodalomtudományi Tanszékének házikonferenciája, Kolozsvár 2010. január 8–9. Kora újkori nemzeti imádságok – nemzetközi összefüggésben
       
Kálvin-konferencia Sárospatak 2009. október „Felettébb való pogányi sírással ne sírjatok” A siralom református szabályozása a 17. századi Magyarországon
       
Colloquia Medgyesiana. Műhelykonferencia Medgyesi Pálról Debrecen 2009. június 26. Medgyesi Pál kutatások és szövegkiadások (Imre Mihállyal)
       
Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma Sárospatak 2008. augusztus 24–28. Törekvések a „savanyú fekete kökény” megédesítésére (A kora újkori protestáns imádságirodalom kutatási helyzete)
       
Lelkiségtörténeti konferencia Piliscsaba 2007. október 12. Kora újkori protestáns imádságoskönyvek kutatástörténete
       
Medgyesi Pál konferencia Debrecen 2006. november 17–18. „nagy tisztelettel térdepeljél le […], s könyörögj” – Medgyesi Pál és az imádság performálása a kora újkorban
       
VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus Debrecen 2006. augusztus 21–27. Nemzet és/vagy Anyaszentegyház. A mi-tudat kérdése Técsi J. Miklós Lilium humilitatisában és a XVII. századi protestáns imádságirodalomban
       
Emlékezet és devóció a régi magyar irodalomban Kolozsvár 2006. május 24-27. „tetszett az Úristennek (…) a gyámoltalan árvák seregébe béírni” (Bethlen Kata önéletírása és az árvai önreprezentáció kulturális hagyománya a kora újkorban)
       
A nő mint szubjektum, a női szubjektum Debrecen 2006. április 7–8. „…az Igaz Özvegynek minden tisztei és dicséreti…” (Özvegyek reprezentációja a kora újkori Magyarországon)
       
A Magyarságtudomány műhelyei – Doktoriskolák konferenciája Budapest 2005. augusztus 24-25.  „Árvaság” Self-Fashioning (Özvegyi önreprezentációk a kora újkorban)
       
Tiszáninneni Egyházmegyei Lelkészkonferencia Sárospatak 2005. október 28. A magyar puritanizmus kegyességi irodalma
       
Multiconfessionality in Early Modern Hungary and Transylvania, An international workshop Debrecen 2005. október 25. Being a Widow - Mourning and Religion in Early Modern Hungary and Transylvania
       
Reformation Studies Colloquium Birmingham 2004. április 5-7. Hungarian Puritan Devotion (Its English Influences and Hungarian Characteristics)
       
  Budapest, MTA Irodalomtudományi Intézet 2003. június 25. Vitéz Zsuzsanna 1684-es kéziratos imádságoskönyve
       
Exchanges in the History and Politics of Hungary and Romania Birmingham 2003. január 31. Hungarian Puritan Polemic Literature
       
Religió, retorika, nemzettudat a régi magyar irodalomban – Tudományos konferencia Klaniczay Tibor emlékére Debrecen 2002. május 23-25. „Mesterségükben disputálók” vitája: Tolnai Dali János és Váci P. András polémiája

 További oktatott kurzusok

a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetben képzési szintenként
Ötéves kreditszerű képzés
2003/04/1
BTMI103 Filológia és verstan (szeminárium)
2004/05/1
BTMI103 Filológia és verstan (szeminárium)
2005/06/1
BTMI103 Filológia és verstan (szeminárium)
2005/06/2
BTMI105 Régi magyar irodalomtörténet (szeminárium)
2006/07/1
BTMI659 A kora újkori magyar imádságirodalom (speciálkollégium)
2006/07/2
BTMI670 Fejezetek a magyar puritanizmus irodalmából (speciálkollégium)
2009/10/1
BTMI6034  Medgyesi Pál életműve és szövegeinek kiadása
2009/10/1
BTMI705 Szakdolgozat
BA-képzés
2006/07/1
BTMI101BA Irodalomtudományi proszeminárium
2007/08/1
BTMI214BA Régi magyarországi irodalom IV.
2007/08/2
BTMI251BA Irodalomelmélet I.
BTMI255BA Irodalomelmélet V.
BTMI214BA Régi magyarországi irodalom IV
2008/09/1
BTMI251BA Irodalomelmélet I.
BTMI255BA Irodalomelmélet V.
BTMI401BA Záródolgozati konzultáció 1. (irodalom BA)
2008/09/2
BTMI214BA Régi magyarországi irodalom IV.
BTMI256BA Irodalomelmélet VI.
BTMI400BA Záródolgozat (irodalom BA)
BTMI402BA Záródolgozati konzultáció 2. (irodalom BA)
2009/10/1
BTMI255BA Irodalomelmélet V.
BTMI3057BA Medgyesi Pál életműve és szövegeinek kiadása
2009/10/2
BTMI256BA Irodalomelmélet VI.
BTMI214BA Régi magyarországi irodalom IV.
2010/11/1
BTMI210BA Régi magyarországi művelődéstörténet előadás
BTMI255BA Irodalomelmélet V.
BTMI401MA-06 Kutatásmódszertani konzultáció 1.
2010/11/2
BTMI256BA Irodalomelmélet VI (Olvasáselméletek, II)
BTMI6045 Önéletírások a kora újkorban
BTMI214BA-01 Régi magyar irodalom 4.
BTMI214BA-02 Régi magyar irodalom 4.
BTMI213BA Régi magyarországi irodalom 3.
2011/12/1
BTMI255BA Irodalomelmélet V.
BTMI210BA Régi magyarországi művelődéstörténet
BTMI401BA Záródolgozati konzultáció
BTMI101BA-1 Irodalomtudományi proszeminárium
BTMI101BA-2 Irodalomtudományi proszeminárium
BTMI31293BA Olvasáselméletek 1.
2011/12/2
BTMI214BA-1 Régi magyarországi irodalom IV.
BTMI214BA-2 Régi magyarországi irodalom IV.
BTMI213BA Régi magyarországi irodalom III.
BTMI256BA Irodalomelmélet VI (Olvasáselméletek, II)
2012/13/1
BTMI210BA Régi magyarországi művelődéstörténet
2012/13/1
BTMI255BA Irodalomelmélet V.
2012/13/1
BTMI401BA Záródolgozati konzultáció
2012/13/1
BTNY213BA Stilisztika
MA-képzés
2009/10/1
BTMI205MA Kritika- és tanulmányírás 1.
BTMI401MA Kutatásmódszertani konzultáció 1.
BTMI202MA Régi és új retorika
2010/11/1
BTMI202MA-01 Régi és új retorika
BTMI202MA-02 Régi és új retorika
2010/2011/2
BTMI203MA Interpretációelmélet
2011/2012/1
BTMA202MA-1 Régi és új retorika
2011/2012/1
BTMA202MA-2 Régi és új retorika
2011/2012/2
BTMI268MA Az olvasás alakzatai
2012/2013/1
BTMA202MA Régi és új retorika
a DE BTK egyéb egységeiben képzési szintenként
Ötéves kreditszerű képzés
2010/2011/1
BTKM401 Régi magyar művelödéstörténet
(Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék)

 

Szakterület: irodalom- és művelődéstörténész
Ajánlott linkek:
Dr. Fazakas Gergely Máté a DE BTK Irodalomtudományok Doktori Iskola témavezetője - Személyes oldal az Országos Doktori Tanács adatbázisában
Oktatott tárgyak
Az adatok a NEPTUN rendszerből származnak.
Média anyagok

Teljes publikációs lista

A lista áttöltése az MTMT rendszerébe >>
Hiányzó közlemények feltöltése >>
Hitelesített Publikációs Lista igénylése >>
OA letöltési statisztika megtekintése >>
Feltöltött közlemény:
DEA-ban:
OA:
Publikációs időszak:
46
37
7
1999-2015
2015
2014
 1. Fazakas, G.: Országos könyörgés, nemzeti böjt és keresztes háború 1849 nyarán: a kortárs és az utólagos értelmezések egy nemzetközi kutatás kontextusában.
  In: "Szirt a habok közt": Tanulmányok Imre László 70. születésnapjára. Szerk.: Bényei Péter, Gönczy Monika, S. Varga Pál, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 302-319, 2014. ISBN: 9789633184516
2013
 1. Fazakas, G., Száraz, O.: "A' mint ezt Pázmány Péter cardinál szépen megmutattya": Kolosvári Pál és a Haller György felett mondott halotti prédikációja (1730).
  In: Pázmány nyomában: Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Szerk.: Ajkay Alinka, Bajáki Rita, Mondat Kft., Vác, 147-157, 2013. ISBN: 9789638759665
 2. Fazakas, G.: "Politica philosophiai okoskodás": politikai nyelvek és történeti kontextusok a középkortól a 20. századig.
  In: "Politica philosophiai okoskodás": Politikai nyelvek és történeti kontextusok a középkortól a 20. századig. Szerk.: Fazakas Gergely Tamás, Miru György, Velkey Ferenc, Debreceni Egyetem Történeti Intézete, Debrecen, 9-22, 2013. ISBN: 9789634736219
 3. Fazakas, G.: A könyörgő uralkodó reprezentációi és az alázatosság beszédmódja a 17. század első felében.
  In: "Politica philosophiai okoskodás": Politikai nyelvek és történeti kontextusok a középkortól a 20. századig. Szerk.: Fazakas Gergely Tamás, Miru György, Velkey Ferenc, Debreceni Egyetem Történeti Intézete, Debrecen, 99-115, 2013. ISBN: 9789634736219
 4. Fazakas, G.: Az élet idegen tanítómestere: a bölcsészettudományok haszna, a kutatások aktualitása és a történetileg kontextualizáló értelmezések.
  In: Tanítványi Disputa: In honorem Berta Erzsébet. Szerk.: Bényei Péter, Fazakas Gergely Tamás, Lapis József, Takács Miklós, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 13-16, 2013. ISBN: 9789633183892
 5. Fazakas, G.: Le immagini dell'identità confessional e dell'identità nazionale nei libri di preghiera della letteratura calvinista ungherese del XVII secolo.
  In: Letteratura politica e religione in Italia e in Ungheria (secc. XV-XVIII) / István Bitskey, Amedeo Di Francesco, Orsolya Száraz, Edizioni dell' Orso, Alessandria, 223-240, 2013. ISBN: 9788862744812
 6. Fazakas, G.: Pásztázó könyvolvasás és kegyességgyakorlás: a Praxis pietatis margószövegeiről és egy tágabb kutatás lehetőségeiről.
  In: Nyelv, lelkiség és regionalitás a közép- és kora újkorban: Előadások a VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson. Szerk.: Gábor Csilla, Korondi Ágnes, Luffy Katalin, Tóth Zsombor, Balogh F. András, Egyetemi Műhely Kiadó : Bolyai Társaság, Kolozsvár, 146-168, 2013. ISBN: 9786068145457
 7. Bényei, P., Fazakas, G., Lapis, J., Takács, M.: Tanítványi Disputa: In honorem Berta Erzsébet.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 80 p., 2013. ISBN: 9789633183892
2012
 1. Fazakas, G.: Kora újkori "nemzeti" imádságok nemzetközi összefüggésben: országos könyörgés és közösségi bűnbánat Bethlen Gábor idején.
  In: Régi magyar imakönyvek és imádságok. Szerk.: Bogár Judit, PPKE BTK, Piliscsaba, 71-90, 2012.
 2. Imre, M., Csorba, D., Tóth, Z., Fazakas, G.: Protestáns mártirológia a kora újkorban: Studia Litteraria, 2012/3-4..
  Egyetemi Kiadó, Debrecen, 317 p., 2012.
2011
 1. Imre, M., Oláh, S., Fazakas, G., Száraz, O.: Eruditio, virtus et constantia: tanulmányok a 70 éves Bitskey István tiszteletére.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 799 p. [I-II.köt.], 2011. ISBN: 9789633181065
 2. Fazakas, G.: Nemzeti bűnbánat Bethlen Gábor idejében.
  In: Bibliotheca et Universitas : tanulmányok a hatvanéves Heltai János tiszteletére. Szerk.: Keccskeméti Gábor, Tasi Réka, Miskolci Egyetem BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, Miskolc, 197-207, 2011. ISBN: 9789636619725
 3. Fazakas, G.: Református imádságok és az 1620 körüli Bethlen-propaganda.
  In: Eruditio, virtus et constantia : tanulmányok a 70 éves Bitskey István tiszteletére. Szerk.: Imre Mihály, Oláh Szabolcs, Fazakas Gergely Tamás, Száraz Orsolya, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 167-178, 2011. ISBN: 9789633181065
2010
 1. Fazakas, G.: Kora újkori nemzeti imádságok nemzetközi összefüggésben: országos könyörgés és nemzeti bűnbánat.
  In: A fordítás kultúrája - szövegek és gyakorlatok II : a BBTE BTK Magyar Irodalomtudományi Tanszékének házikonferenciája : Kolozsvár, 2010. január 8-9.. Szerk.: Gábor Csilla, Korondi Ágnes, Verbum; Láthatatlan Kollégium, Kolozsvár, 7-28, 2010.
 2. Fazakas, G.: Milotai Nyilas István könyörgése Bethlen Gáborért: néhány adalék az országos imádságok újabb kutatásainak fényében.
  In: "mint az gyümölczös és termett szölöveszszöc..." : tanulmányok P. Vásárhelyi Judit tiszteletére. Szerk.: Stemler Ágnes, Varga Bernadett, Országos Széchényi Könyvtár : Balassi Kiadó, Budapest, 173-178, 2010. ISBN: 9789635068517
 3. Fazakas, G.: Pántzél Pál önéletírása és más munkái.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 217 p., 2010. ISBN: 9789634733188
2009
 1. Fazakas, G.: A kora újkori magyar kálvinizmus az angol nyelvű historiográfiában.
  In: Egyház és kegyesség a kora újkorban : Kutatástörténeti tanulmányok. Szerk.: Fazakas Gergely Tamás, Csorba Dávid, Baráth Béla Levente, Harsányi András Alapítvány, Debrecen, 83-112, 2009.
Mindet mutasd